Search result for

importe

(60 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -importe-, *importe*
English-Thai: Nontri Dictionary
importer(n) ผู้นำเข้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if he's not the importer he says he is?แล้วถ้าเค้าไม่ได้เป็นคนสำคัญ อย่างที่เค้าพูด แล้วเค้าเป็นใคร? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Thank you. I'm the wife of a textile importer.ขอบคุณ ฉันเป็นภรรยาของนักธุรกิจนำเข้าสื้อผ้า Confessions of a Shopaholic (2009)
Wang's a car importer, and while he has no criminal record, he runs with a dangerous crew of local Triad gangsters.แวง คือผู้นำเข้าเขายนต์ และในขณะที่เขาไม่มีบันทึก การเป็นอาชญากร เขาก็ไปทำธุรกิจร่วมกับ แก๊งไทรแอ็ด Chuck Versus the Best Friend (2009)
'Cause they were in my office playing with my figurines, which are imported.เพราะพวกเขามาอยู่ในห้องทำงานฉันกำลังเล่นตุ๊กตาแก้วอยู่ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Martindale was a major heroin importer.มาร์ตินเดลเป็นผู้นำเข้าเฮโรอีนรายใหญ่ด้วย Harry Brown (2009)
In Dominica, we have a $22 million fisheries complex which is used for the local merchants to store imported chicken.พวกสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม ที่มนุษย์รู้จักจะได้รับอันตราย เพียงแค่เข้าไปใกล้ๆ บริเวณประเทศญี่ปุ่น The Cove (2009)
Three Boston restaurants imported them last year, and one private citizen.ภัตตาคารสามแห่ง นำเข้าพวกมันปีที่แล้ว และหนึ่งพลเมือง August (2009)
A flawless gem imported at great costเพชรพลอยไร้ตำหนินำเข้าราคาสูง Legends (2010)
Of anything cold and imported.หรือแบบนำเข้าให้เธอเท่าไร Investigative Journalism (2010)
It's imported.เป็นของนำเข้าน่ะสิ One (2010)
From the imported materials of the design, until the renovation were completed, it took 10 years.จากวัสดุที่นำเข้าเพื่อการตกแต่ง คงต้องใช้เวลาซ่อมสัก 10 ปี Dae Mul (2010)
That is the imported shampoo. People like it a lot because of its nice fragrance.นั่นคือแชมพูที่นำเข้า ผู้คนชอบมันมากเพราะกลิ่นหอมของมัน Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
importeAlmost all my records were imported from Germany.
importeA special tax was imposed on imported cars.
importeDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
importeForeign businessmen living in Tokyo often complain of the high prices for imported western food.
importeImported cars account for less than eight percent.
importeImported cars are in strong demand.
importeJapan is the largest importer of U.S. farm products.
importeOur life depends largely on oil imported from other countries.
importeShe drives an imported car.
importeThat company deals mainly in imported goods.
importeThat store sells a lot of imported goods.
importeThese goods were imported from abroad in secret.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้นำเข้า[N] importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count unit: ราย, Thai definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
พริกเทศ[N] imported dried spur-pepper, Example: แกงเผ็ดนี้ถ้าได้พริกเทศมาแกล้มคงจะดีไม่น้อย, Count unit: เม็ด, Thai definition: พริกแห้งเม็ดยาวมาจากต่างประเทศ
ของนอก[N] imported goods, See also: foreign goods, Syn. ของต่างประเทศ, Example: ของนอกที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้แก่ น้ำหอมและเครื่องสำอาง, Thai definition: ของที่มาจากต่างประเทศ
ดินอีหรอบ[N] imported gunpowder, Syn. ดินปืน, Thai definition: ดินปืนทำมาจากต่างประเทศ ใช้ต่างดินหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
บริษัทนำเข้า[n. exp.] (børisat namkhao) EN: importer   FR: importateur [m]
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมันเถอะ[X] (chang man thoe) EN: Let it be! ; So be it!   FR: peu importe ! ; oubliez !
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดินอีหรอบ[n. exp.] (din Īrop) EN: imported gunpowder   
คนใด[X] (khon dai) EN: anyone   FR: n'importe qui ; chacun
ของนอก[n. exp.] (khøng nøk) EN: imported goods ; imported product   FR: produit importé [m] ; produit d'importation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPORTED    IH2 M P AO1 R T AH0 D
IMPORTER    IH2 M P AO1 R T ER0
IMPORTERS    IH2 M P AO1 R T ER0 Z
IMPORTERS'    IH2 M P AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imported    (v) (i1 m p oo1 t i d)
importer    (n) (i1 m p oo1 t @ r)
importers    (n) (i1 m p oo1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Importeur {m}importer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外貨[がいか, gaika] (n) (1) foreign currency; foreign money; foreign exchange; (2) foreign goods; imported goods; (P) [Add to Longdo]
外材[がいざい, gaizai] (n) foreign or imported timber [Add to Longdo]
外来[がいらい, gairai] (n,adj-no) (1) (abbr) external origin; imported; (2) outpatient; (P) [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
古渡り[こわたり, kowatari] (n) old imported article [Add to Longdo]
桟留縞;サントメ縞[さんとめじま(桟留縞);サントメじま(サントメ縞), santomejima ( san ryuu shima ); santome jima ( santome shima )] (n) striped cotton fabric imported from Sao Tome, also copied in Japan [Add to Longdo]
赤絵[あかえ, akae] (n) (1) late 19C woodblock prints, using imported aniline dyes; (2) red painting on ceramics [Add to Longdo]
中国伝来[ちゅうごくでんらい, chuugokudenrai] (adj-no) imported (transmitted) from China [Add to Longdo]
天竺[てんじく, tenjiku] (n) (1) (obs) India; (2) (abbr) (See 天竺木綿) cotton sheeting; (n-pref) (3) foreign; imported; (4) ultra-spicy; extra hot [Add to Longdo]
伝来[でんらい, denrai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; imported; transmitted; handed down [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外来货[wài lái huò, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] imported product [Add to Longdo]
进口商[jìn kǒu shāng, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ ㄕㄤ, / ] importer; import business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  importe
     amount; sum
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top