Search result for

important point

(30 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -important point-, *important point*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The most important point is that every shoe should earn its place in your..."สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ รองเท้าทุกคู่ ควรจะได้อยู่ใน Confessions of a Shopaholic (2009)
Ah, but the next bit is a very important point as well.เข้าใจแล้วคะ แต่จากนี้ไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะ Episode #1.7 (2009)
Let's see, the most important points about Natsume Soseki's novel "Kokoro" are...เห็นมั้ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในวรรณกรรมของนัตสึเมะ โซเซกิเรื่อง"โคะโคโร"คือ... Ohitori sama (2009)
Do you think the outcome of important points ...ชัยชนะมันสำคัญมากนะเหรอ Ip Man 2 (2010)
But I'm not a liar. All right, here's the important point.ผมยอมรับ แต่ผมไม่โกหก Bad Reputation (2010)
Then he's overlooking two important points.นั่นแสดงว่าเขาทำพลาดไปสองเรื่องสำคัญเลย De Marathon (2012)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
This is actually an important point, believe it or not, because there is another such assumption that a Iot of people have in their minds right now about global warming that just ain't so.อันที่จริงเรื่องนี้คือจุดสำคัญ เชื่อหรือไม่ เพราะว่ามีอีกสมมุติฐานนึง ที่ผู้คนจำนวนมากมีอยู่ในใจในขณะนี้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน An Inconvenient Truth (2006)
Now, an important point.ข้อสำคัญคือ An Inconvenient Truth (2006)
The important point is I never gave up,because I'm a fighter.สิ่งสำคัญคือฉันไม่เคยยอมแพ้ เพราะฉันเป็นนักสู้ All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
important pointClearly, this is the most important point.
important pointOne problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.
important pointOur teacher ran through the important points again.
important pointThe important point concerning the complementary distribution is to specify the environment where the individual sounds occur.
important pointThe important point to note is both parties offered similar solutions to this problem.
important pointThis is an extremely important point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดหลัก[N] main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
จุดสำคัญ[N] important point, See also: crux, crucial point, essential point, Syn. ประเด็นสำคัญ, สาระสำคัญ, จุดหลัก, จุดเด่น, Example: จุดสำคัญของการจัดงานสงกรานต์คือเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสำคัญ [n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter   FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m]
ประเด็นสำคัญ [n. exp.] (praden samkhan) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic   FR: point important [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P) [Add to Longdo]
最重点[さいじゅうてん, saijuuten] (n) very important point; (P) [Add to Longdo]
重点[じゅうてん, juuten] (n) important point; lay stress on; colon; emphasis; (P) [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) important point (e.g. on a route); (2) important role (responsibility, etc.); (3) (astronomical) opposition [Add to Longdo]
体要[たいよう, taiyou] (n) important point [Add to Longdo]
注意事項[ちゅういじこう, chuuijikou] (n) important points [Add to Longdo]
注意点[ちゅういてん, chuuiten] (n) important point; point to make note of [Add to Longdo]
要項[ようこう, youkou] (n) important points; main points; (P) [Add to Longdo]
要所[ようしょ, yousho] (n) important point; important position; (P) [Add to Longdo]
要所要所[ようしょようしょ, youshoyousho] (n) every important point [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top