หรือคุณหมายถึง impoliteneß?
Search result for

impoliteness

(12 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impoliteness-, *impoliteness*, impolitenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impoliteness[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย, Syn. discourtesy, rudeness, Ant. politeness

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impolitenessI can't stand his impoliteness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัชฌาจาร[N] impoliteness, See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom), Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt praphēnī) EN: impoliteness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impoliteness    (n) (i2 m p @ l ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] (adj-na,n) impoliteness; (P) [Add to Longdo]
不調法;無調法[ぶちょうほう, buchouhou] (adj-na,n) impoliteness; carelessness; misconduct; clumsiness [Add to Longdo]
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impolite \Im`po*lite"\, a. [L. impolitus unpolishied, pref. im-
   not + politus, p. p. of polire to polish, refine. See
   {Polite}.]
   Not polite; not of polished manners; wanting in good manners;
   discourteous; uncivil; rude. -- {Im`po*lite"ly}, adv. --
   {Im`po*lite"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impoliteness
   n 1: a discourteous manner that ignores accepted social usage
      [ant: {niceness}, {politeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top