Search result for

implement

(84 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implement-, *implement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
implement[VT] จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
implement[VT] ทำให้มีผล, See also: ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์, Syn. achieve, carry out, execute, fulfill
implement[N] อุปกรณ์เครื่องใช้, See also: เครื่องมือ, Syn. instrument, tool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
implement(n) อุปกรณ์,เครื่องใช้,เครื่องมือ,วิธีการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
implement the provisions of a conventionดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา [การทูต]
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Implements, utensils, etc.เครื่องมือเครื่องใช้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now,there are a few ground rules that I would like to implement.ฟังนะ มันมีกฏพื้นฐานสองสามข้อ ที่ผมต้องบอกไว้ก่อน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
So I'm implementing the emergency provision of the Philadelphia code, we will lock this city down.ดังนั้นผมขอประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน ตามกฏของรัฐฟิลลาเดลเฟีย เราจะทำการปิดเมืองนี้่ Law Abiding Citizen (2009)
We needed a special group of people to implement this mission.ถ้าก้อนหินมองกลับมาบ้างล่ะ? นี่เป็นฉากน้ำตกใหญ่ The Cove (2009)
Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.เข้าสู่กระบวนการ ประเมินรหัสอัตโนมัติ โดยสุ่มข้อมูลจากระบบตัวเลข Ben 10: Alien Swarm (2009)
All right. After 9/11, DHS implemented some new protocol regarding...เอาล่ะ หลังจากเหตุการณ์ 911, DHS ได้พัฒนาสิ่งใหม่ๆบางอย่าง VS. (2009)
And how these ideas - were implemented. - Krantz.นายพลครานซ์ S.O.B. (2009)
Our exit strategy is taking more time to implement.แผนการออกจากที่นี่ของเรา ใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะสำเร็จ Liberty on Ryloth (2009)
Implementing a worldwide ambitious plan.และดำเนินแผนนี้ไปทั่วโลก Episode #1.13 (2009)
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... . Episode #1.13 (2009)
The IOA fully supports the implementation of this plan.ไอโอเอ สนับสนุนทฤษฎีของแผนการนี้ Earth (2009)
Colonel Telford removed not only any sense of command, but the two scientists that designed and implemented the program that was causing the crisis.ผู้การเทลฟอร์ดถูกกำจัด ไม่เพียง ความหมายของคำสั่งใดๆ แต่สองนักวิทยาศาสตร์ ที่เป็นคนออกแบบ Earth (2009)
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementIn the future we may need to take another look at the way decisions such as this are actually implemented.
implementThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
implementThese implements are in common use.
implementThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ให้ทำงาน[v. exp.] (hai thamngān) EN: activate ; implement   FR: activer
อิมพลีเมนต์[v.] (imphlīmēn) EN: implement   
การอิมพลีเมนต์[n.] (kān imphlīmēn) EN: implementation   
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation   
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องมือ[n.] (khreūangmeū) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment   FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPLEMENT    IH1 M P L AH0 M AH0 N T
IMPLEMENTS    IH1 M P L AH0 M AH0 N T S
IMPLEMENTED    IH1 M P L AH0 M EH2 N T AH0 D
IMPLEMENTED    IH1 M P L AH0 M EH2 N AH0 D
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG
IMPLEMENTING    IH1 M P L AH0 M EH2 N IH0 NG
IMPLEMENTATION    IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implement    (n) (i1 m p l i m @ n t)
implement    (v) (i1 m p l i m e n t)
implements    (n) (i1 m p l i m @ n t s)
implements    (v) (i1 m p l i m e n t s)
implemented    (v) (i1 m p l i m e n t i d)
implementing    (v) (i1 m p l i m e n t i ng)
implementation    (n) (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
implementations    (n) (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Implementierung {f}; Implementation {f}implementation [Add to Longdo]
Werkzeug {n}; Gerät {n} | landwirtschaftliches Gerätimplement | agricultural implement [Add to Longdo]
implementierento implement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリメンタ[, inpurimenta] (n) implementor [Add to Longdo]
インプリメンテーション;インプリメンテイション[, inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[, inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
インプレメント[, inpuremento] (n) implement [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) {comp} service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[, shisutemuforo-appu] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) {comp} system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器具[qì jù, ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ, ] implement; ware [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice [Add to Longdo]
贯彻[guàn chè, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ, / ] implement; put into practice; carry out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
インプリメント[いんぷりめんと, inpurimento] implement(ation) (vs) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
作成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implement \Im"ple*ment\, v. t.
   1. To accomplish; to fulfill. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Revenge . . . executed and implemented by the hand
       of Vanbeest Brown.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with an implement or implements; to cause to be
    fulfilled, satisfied, or carried out, by means of an
    implement or implements.
    [1913 Webster]
 
       The chief mechanical requisites of the barometer are
       implemented in such an instrument as the following.
                          --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scots Law) To fulfill or perform, as a contract or an
    engagement.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Implement \Im"ple*ment\ ([i^]m"pl[-e]*ment), n. [LL. implementum
   accomplishment, fr. L. implere, impletum, to fill up, finish,
   complete; pref. im- in + plere to fill. The word was perh.
   confused with OF. empleier, emploier, to employ, F. employer,
   whence E. employ. See {Plenty}.]
   That which fulfills or supplies a want or use; esp., an
   instrument, tool, or utensil, as supplying a requisite to an
   end; as, the implements of trade, of husbandry, or of war.
   [1913 Webster]
 
      Genius must have talent as its complement and
      implement.                --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implement
   n 1: instrumentation (a piece of equipment or tool) used to
      effect an end
   v 1: apply in a manner consistent with its purpose or design;
      "implement a procedure"
   2: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
     everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
     {exempt}, {free}, {relieve}]
   3: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
     he go through with the treatment?"; "He implemented a new
     economic plan"; "She followed up his recommendations with a
     written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
     {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
     through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top