Search result for

imperfect

(65 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperfect-, *imperfect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperfect[ADJ] ซึ่งไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งไม่สมประกอบ, Syn. incomplete, Ant. complete, perfect
imperfect[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย, Syn. defective, flawed, Ant. flawless, perfect
imperfectly[ADV] อย่างไม่สมบูรณ์, See also: อย่างบกพร่อง, Syn. incompletely, Ant. completely
imperfection[N] ข้อบกพร่อง, Syn. defect, fault, flaw, Ant. perfection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect

English-Thai: Nontri Dictionary
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
imperfect fungiราสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
imperfect giftการให้ที่ไม่สมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperfect obligationหนี้ที่ไม่ผูกพัน (ตามกฎหมาย), หนี้ทางศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imperfectionความไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can't have an imperfect thought.คุณไม่สามารถมี ความคิดไม่สมบูรณ์ Adverse Events (2008)
But, in this imperfect world,แต่โลกมนุษย์ไม่มีอะไรสมบูรณ์ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It's an imperfect system.เป็น ระบบ สมบูรณ์. Law Abiding Citizen (2009)
- And we it's imperfect servants.\ N-และ เรา ก็ บ่าว สมบูรณ์. Law Abiding Citizen (2009)
Imperfect education makes the rank-and-file of revolutionists, but from time to time, a leade steps dow to them out of the highest circles:คนที่ด้อยการศึกษา จะลุกขึ้นมาปฏิวัติทันที เเเต่ในบางครั้ง ผู้นำก้าวลงจากตำแหน่งสูงสุด Na Triobloidi (2009)
Meti suffered from osteogenesis imperfecta, otherwise known as brittle bone disease.เมติทุกข์ทรมานจากโรค osteogenesis imperfecta ในอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักคือ โรคกระดูกพรุน A Night at the Bones Museum (2009)
A brotherhood of imperfect, simple souls... who want nothing more than to be voices of compassion in a world spinning out of control.... ถากไปรอบขอบ, บางครั้งอาจเพียงแค่เขียน, 503. เป็นตัวเลขแสดง, แต่สิ่งที่? Angels & Demons (2009)
And my miracle... Clu saw the IS Os as an imperfection.ส่วนปาฏิหาริย์ คลูมองว่าไอโซคือความไม่สมบูรณ์แบบ TRON: Legacy (2010)
The guy doesn't dig imperfection.คลูจะทนความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้ TRON: Legacy (2010)
What's more imperfect than our world?จะมีที่ไหนล่ะที่ไม่สมบูรณ์เท่าโลก TRON: Legacy (2010)
We have rid it of its imperfection.กำจัดความไม่สมบูรณ์แบบ TRON: Legacy (2010)
Rid the new system of its imperfection!กำจัดระบบใหม่ที่ไม่สมบูรณ์แบบ TRON: Legacy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperfectAs your goods for which you are charging us were imperfect, we will not pay this account.
imperfectI'd rather not have those written by people who only know their work imperfectly.
imperfectOne may as well not know a thing at all, as know it but imperfectly.
imperfectPartly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.
imperfectThough imperfectly, he finished writing his manuscript.
imperfectYou may as well not do it at all than do it imperfectly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สมบูรณ์[ADJ] imperfect, See also: incomplete, flawed, Ant. สมบูรณ์, อ้วนท้วน, อ้วนท้วนสมบูรณ์, Example: เด็กที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่มักมีร่างกายไม่สมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed   FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed   FR: imparfait ; défectueux
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERFECT    IH2 M P ER1 F IH0 K T
IMPERFECTLY    IH2 M P ER1 F IH0 K T L IY0
IMPERFECTION    IH2 M P ER0 F EH1 K SH AH0 N
IMPERFECTIONS    IH2 M P ER0 F EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperfect    (n) (i1 m p @@1 f i k t)
imperfectly    (a) (i1 m p @@1 f i k t l ii)
imperfection    (n) (i2 m p @ f e1 k sh @ n)
imperfections    (n) (i2 m p @ f e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be) [Add to Longdo]
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being [Add to Longdo]
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being [Add to Longdo]
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
曲がりなりにも;曲り形にも[まがりなりにも, magarinarinimo] (adv) though imperfect; somehow; somehow or other [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
生学問[なまがくもん, namagakumon] (n) imperfect (superficial) knowledge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] imperfect neutrality [Add to Longdo]
不完善[bù wán shàn, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, ] imperfect [Add to Longdo]
未完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, ] imperfect; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperfect \Im*per"fect\ ([i^]m*p[~e]r"f[e^]kt), n. (Gram.)
   The imperfect tense; or the form of a verb denoting the
   imperfect tense.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperfect \Im*per"fect\, v. t.
   To make imperfect. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperfect \Im*per"fect\, a. [L. imperfectus: pref. im- not +
   perfectus perfect: cf. F imparfait, whence OE. imparfit. See
   {Perfect}.]
   1. Not perfect; not complete in all its parts; wanting a
    part; deective; deficient.
    [1913 Webster]
 
       Something he left imperfect in the state. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Why, then, your other senses grow imperfect. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting in some elementary organ that is essential to
    successful or normal activity.
    [1913 Webster]
 
       He . . . stammered like a child, or an amazed,
       imperfect person.           --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Not fulfilling its design; not realizing an ideal; not
    conformed to a standard or rule; not satisfying the taste
    or conscience; esthetically or morally defective.
    [1913 Webster]
 
       Nothing imperfect or deficient left
       Of all that he created.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Then say not man's imperfect, Heaven in fault;
       Say rather, man's as perfect as he ought. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Imperfect arch}, an arch of less than a semicircle; a skew
    arch.
 
   {Imperfect cadence} (Mus.), one not ending with the tonic,
    but with the dominant or some other chord; one not giving
    complete rest; a half close.
 
   {Imperfect consonances} (Mus.), chords like the third and
    sixth, whose ratios are less simple than those of the
    fifth and forth.
 
   {Imperfect flower} (Bot.), a flower wanting either stamens or
    pistils. --Gray.
 
   {Imperfect interval} (Mus.), one a semitone less than
    perfect; as, an imperfect fifth.
 
   {Imperfect number} (Math.), a number either greater or less
    than the sum of its several divisors; in the former case,
    it is called also a {defective number}; in the latter, an
    {abundant number}.
 
   {Imperfect obligations} (Law), obligations as of charity or
    gratitude, which cannot be enforced by law.
 
   {Imperfect power} (Math.), a number which can not be produced
    by taking any whole number or vulgar fraction, as a
    factor, the number of times indicated by the power; thus,
    9 is a perfect square, but an imperfect cube.
 
   {Imperfect tense} (Gram.), a tense expressing past time and
    incomplete action.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preterimperfect \Pre`ter*im*per"fect\, a. & n. [Pref. preter- +
   imperfect.] (Gram.)
   Old name of the tense also called {imperfect}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperfect
   adj 1: not perfect; defective or inadequate; "had only an
       imperfect understanding of his responsibilities";
       "imperfect mortals"; "drainage here is imperfect" [ant:
       {perfect}]
   2: wanting in moral strength, courage, or will; having the
     attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only
     a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible},
     {frail}, {imperfect}, {weak}]
   n 1: a tense of verbs used in describing action that is on-going
      [syn: {progressive}, {progressive tense}, {imperfect},
      {imperfect tense}, {continuous tense}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 imp
 
 1. (kıs.) imperative, imperial, import, imperfect, imported.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top