Search result for

impeach

(55 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impeach-, *impeach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impeach[VT] กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่, Syn. charge
impeach[VT] ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย), Syn. charge
impeach for[PHRV] กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง), See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeachable[ADJ] ที่สามารถฟ้องร้องได้, See also: ที่สามารถดำเนินคดีได้
impeachment[N] การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ, See also: การฟ้องร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
impeach(vt) ฟ้องร้อง,กล่าวหา
impeachment(n) การกล่าวหา,การฟ้องร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impeachmentการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง (โดยสภานิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impeachmentการฟ้องเจ้าหน้าที่ชั้นสูงในทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impeachmentsการฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
And Vice President Ford, I mean, let's not forget he had the most to gain personally from my stepping down, he was still absolutely convinced that we were gonna win the impeachment vote, and comfortably.พยายามมาชวนผมคุยไปเรื่องอื่น แล้วรองปธน.ฟอร์ด ผมหมายถึงถ้าเรายังไม่ลืมเขา เขาจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไปทันที จากการก้าวลงจากตำแหน่งของผม Frost/Nixon (2008)
And the day during the impeachment hearings when Julie, that's my youngest, she came into my office, she threw her arms around me, she kissed me.และระหว่างวันพิจารณา ถอดถอนผม ตอนที่จูเลีย ลูกสาวคนเล็ก เธอเข้ามาถึงสำนักงาน Frost/Nixon (2008)
That's grounds for impeachment.นั่นจะเป็นเหตุให้ท่านถูกถอดถอดจากตำแหน่ง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
You and a bunch of impeachment scholar capital letter I?เจ้ายังรวมหัวกับพวกมันเขียนจดหมายร้องเรียนจักรพรรดิเรื่องข้าด้วย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Forget about impeaching the investigation.ลืมเรื่องฟ้องการสอบสวนไปซะ Pilot (2011)
Everything I know about sex, I learned from Spencer or the Clinton impeachment trial.ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเซ็กส์ ฉันเรียนรู้มาจากเสปนเซอร์ หรือจากข้อกล่าวหา ของนายกคลินตัน Bad in Bed (2011)
As the impeachment vote approaches, the embattled president...ในขณะที่การลงคะแนนของสภาสูงใกล้เข้ามา ประธานาธิบดีที่พร้อมรบ Captain (2012)
Impeachment Possibility 1 year since he took office, ROH faced impeachment crisis.ความเป็นไปได้ในการถอดถอน ปธน. 1 ปีตั้งแต่โดนยึดห้องทำงาน โรห์ มูฮยอน ต้องผจญกับวิกฤติการถอดถอน ปธน. The King (2017)
Reasons for Impeachment: Corruption and Breach of Lawเหตุผลในการถอดถอน คอร์รัปชั่น และ ฝ่าฝืนกฎหมาย The King (2017)
President ROH who is facing impeachment crisis... will make a statement soon.ปธน.โรห์ ผู้ต้องเผชิญกับการถอดถอน... จะขึ้นให้การเร็วๆ นี้ The King (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impeachI impeached his motives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้องสงสัย[ADJ] accused, See also: impeachable, charged, incriminatory, Syn. ถูกสงสัย, Example: เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในคดีนี้, Thai definition: ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิด
หา[V] accuse, See also: impeach, charge, denounce, blame, indict, Syn. ฟ้อง, กล่าวโทษ, กล่าวหา, Example: ทุกคนหาว่าเขาเป็นคนขโมยเงินไป, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่น เช่น โจทก์หาว่า…

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict   FR: accuser ; charger
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøt thøn jāk tamnaeng) EN: impeachment   
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse   FR: rejeter la responsabilité sur

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPEACH    IH2 M P IY1 CH
IMPEACHED    IH2 M P IY1 CH T
IMPEACHES    IH2 M P IY1 CH AH0 Z
IMPEACHING    IH2 M P IY1 CH IH0 NG
IMPEACHABLE    IH2 M P IY1 CH AH0 B AH0 L
IMPEACHMENT    IH2 M P IY1 CH M AH0 N T
IMPEACHMENTS    IH2 M P IY1 CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impeach    (v) (i1 m p ii1 ch)
impeached    (v) (i1 m p ii1 ch t)
impeaches    (v) (i1 m p ii1 ch i z)
impeaching    (v) (i1 m p ii1 ch i ng)
impeachment    (n) (i1 m p ii1 ch m @ n t)
impeachments    (n) (i1 m p ii1 ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
裁判官弾劾裁判所[さいばんかんだんがいさいばんしょ, saibankandangaisaibansho] (n) Judge Impeachment Court [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) [Add to Longdo]
弾劾裁判所[だんがいさいばんしょ, dangaisaibansho] (n) (Japanese) Court of Impeachment [Add to Longdo]
弾劾投票[だんがいとうひょう, dangaitouhyou] (n) impeachment vote [Add to Longdo]
非の打ち所がない;非の打ち所が無い;非の打ちどころがない;非の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, / ] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap, #3,652 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] impeach, #46,341 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impeach \Im*peach"\, v. t. [imp. & p. p. {Impeached}; p. pr. &
   vb. n. {Impeaching}.] [OE. empeechier to prevent, hinder,
   bar, F. emp[^e]cher, L. impedicare to entangle; pref. im- in
   + pedica fetter, fr. pes, pedis, foot. See {Foot}, and
   {Appeach}, {Dispatch}, {Impede}.]
   1. To hinder; to impede; to prevent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       These ungracious practices of his sons did impeach
       his journey to the Holy Land.     --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       A defluxion on my throat impeached my utterance.
                          --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. To charge with a crime or misdemeanor; to accuse;
    especially to charge (a public officer), before a
    competent tribunal, with misbehavior in office; to cite
    before a tribunal for judgment of official misconduct; to
    arraign; as, to impeach a judge. See {Impeachment}.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to charge with impropriety; to dishonor; to bring
    discredit on; to call in question; as, to impeach one's
    motives or conduct.
    [1913 Webster]
 
       And doth impeach the freedom of the state. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To challenge or discredit the credibility of, as of
    a witness, or the validity of, as of commercial paper.
    [1913 Webster]
 
   Note: When used in law with reference to a witness, the term
      signifies, to discredit, to show or prove unreliable or
      unworthy of belief; when used in reference to the
      credit of witness, the term denotes, to impair, to
      lessen, to disparage, to destroy. The credit of a
      witness may be impeached by showing that he has made
      statements out of court contradictory to what he swears
      at the trial, or by showing that his reputation for
      veracity is bad, etc.
 
   Syn: To accuse; arraign; censure; criminate; indict; impair;
     disparage; discredit. See {Accuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impeach \Im*peach"\, n.
   Hindrance; impeachment. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impeach
   v 1: challenge the honesty or veracity of; "the lawyers tried to
      impeach the credibility of the witnesses"
   2: charge (a public official) with an offense or misdemeanor
     committed while in office; "The President was impeached"
   3: bring an accusation against; level a charge against; "The
     neighbors accused the man of spousal abuse" [syn: {accuse},
     {impeach}, {incriminate}, {criminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top