Search result for

impart

(74 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impart-, *impart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impart[VT] ติดต่อสื่อสาร, See also: สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร / ความรู้ไปให้, Syn. communication, convey, inform
impart to[PHRV] บอกให้ทราบ, See also: บอก, บอกให้รู้
impartial[ADJ] ยุติธรรม, See also: เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, Syn. equal, unbiased, unprejudiced, Ant. biased, prejudiced
impartible[ADJ] ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ทางกฎหมาย), See also: ที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. indivisible
impartially[ADV] อย่างยุติธรรม, See also: อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค, Syn. equally, fair, Ant. unequally, unfair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง, See also: impartation,impartment n. imparter n., Syn. divulge,reveal,discover
impartial(อิมพาร์'เชิล) adj. ยุติธรรม,ไม่เอนเอียง,ไม่มีคติ., See also: impartiality,impartialness n., Syn. just,fair
impartible(อิมพาร์ท'ทะเบิล) adj. แบ่งแยกไม่ได้., See also: impartibility,impartibleness n. impartibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
impartial(adj) ไม่ลำเอียง,ยุติธรรม,เสมอภาค,เป็นธรรม
impartiality(n) ความไม่ลำเอียง,ความยุติธรรม,ความเป็นธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้ Sectionals (2009)
You are the most Honest and impartial person i know.คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และ ยุติธรรมที่สุดที่ผมรู้จัก Vitamin D (2009)
I am impartial, so it should all work out.ผมไม่มีส่วนได้เสียกับฝั่งไหน ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะไม่แฟร์ Advanced Criminal Law (2009)
It imparts a special flavour.มันเป็นส่วนผสมพิเศษ The Sorcerer's Shadow (2010)
This is Ellegua, the deity of the crossroads, a trickster and the impartial enforcer of justice.นี่คือเอลเลกัว เทพแห่งทางแยก นักล่อลวงและผู้ผดุงความยุติธรรม Corazon (2011)
Well, I find computers are more impartial.ผมค้นพบว่าคอมพิวเตอร์มีความยุติธรรมดี Alexandra (2011)
I have to be impartial, or the game has no meaning.ไม่งั้นเกมนี้ก็ไม่มีความหมาย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.เมื่อเขาเป็นธรรม ถ้ายังสร้างกลุ่มไม่ได้ กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)
When he is impartial, if factions don't form, the King must keep it smooth.ไม่ลำเอียง ไม่มีก๊ก ทรงทำให้ราบรื่น เมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรม ถ้าไม่มีก๊ก กษัตริย์ต้องทำให้ทุกอย่างราบรื่น Warrior Baek Dong-soo (2011)
When the parties aren't there, if he is impartial, the King will remain peaceful.ถ้าไม่มีฝ่ายต่างๆ ถ้ากษัตริย์ทรงยุติธรรม กษัตริย์ก็จะเป็นสุข Warrior Baek Dong-soo (2011)
When the parties aren't there, if he is impartial, the King will remain peaceful.ถ้าไม่มีฝ่ายต่างๆ ถ้ากษัตริย์ทรงยุติธรรม กษัตริย์ก็จะเป็นสุข Warrior Baek Dong-soo (2011)
Being a Hatfield, you're hardly impartial.คุณเป็นแฮตฟิลด์ ยากที่จะไม่ลำเอียง Episode #1.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impartHe puts on a show of being impartial and unbiased but I think he's just a guy with no opinion of his own.
impartI'll impart a secret to you.
impartJudgment requires impartiality.
impartWill you impart the secret to me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาทาน[N] imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai definition: การให้ความรู้
ความเท่าเทียมกัน[N] equality, See also: impartiality, fairness, Syn. ความทัดเทียม, ความเสมอภาค, Example: หญิงไทยได้รับการยกย่องให้มีความเท่าเทียมกันกับชาย
เสมอภาค[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เท่าเทียม, Example: เขาปฏิบัติกับนักโทษอย่างเสมอภาค, Thai definition: มีส่วนเท่ากัน
เป็นกลาง[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
ยุติธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, honestly, neutrally, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: เจ้าหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างยุติธรรม ไม่มีการซื้อเสียง, Thai definition: อย่างเที่ยงธรรม, อย่างชอบธรรม, อย่างชอบด้วยเหตุผล
ยุติธรรม[ADJ] neutral, See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable, Syn. เป็นธรรม, เป็นกลาง, Ant. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง, Example: ทุกฝ่ายพอใจกับคำตัดสินที่ยุติธรรมของผู้พิพากษา, Thai definition: ที่มีความเที่ยงธรรม, ที่ชอบธรรม, ที่ชอบด้วยเหตุผล
เที่ยงตรง[ADJ] honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
กลางๆ[ADV] neutrally, See also: impartially, Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ท่านต้องวางตัวกลางๆ นะครับมิฉะนั้นจะโดนค่อนขอดได้
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบ[v.] (khrøp) EN: impart knowledge (to) ; teach   
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penklāng) EN: neutrality ; impartiality   FR: neutralité [f] ; impartialité [f]
ไม่เข้าข้างฝ่ายใด[v. exp.] (mai khaokhāng fai dai) EN: be impartial   
ไม่เข้าใครออกใคร[v. exp.] (mai khao khrai øk khrai) EN: be impartial   
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable   FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable   FR: neutre ; impartial ; équitable
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness   FR: équité [f] ; impartialité [f]
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: teach ; instruct ; pass on ; impart   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial   FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPART    IH2 M P AA1 R T
IMPARTS    IH2 M P AA1 R T S
IMPARTED    IH2 M P AA1 R T AH0 D
IMPARTIAL    IH2 M P AA1 R SH AH0 L
IMPARTING    IH2 M P AA1 R T IH0 NG
IMPARTIALLY    IH2 M P AA1 R SH AH0 L IY0
IMPARTIALITY    IH2 M P AA2 R SH IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impart    (v) (i1 m p aa1 t)
imparts    (v) (i1 m p aa1 t s)
imparted    (v) (i1 m p aa1 t i d)
impartial    (j) (i1 m p aa1 sh l)
imparting    (v) (i1 m p aa1 t i ng)
impartially    (a) (i1 m p aa1 sh @ l ii)
impartiality    (n) (i2 m p aa2 sh i a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
悪平等[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] impartiality; neutrality, #86,274 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impart \Im*part"\, v. i.
   1. To give a part or share.
    [1913 Webster]
 
       He that hath two coats, let him impart to him that
       hath none.              --Luke iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold a conference or consultation. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impart \Im*part"\, v. t. [imp. & p. p. {Imparted}; p. pr. & vb.
   n. {Imparting}.] [OF. impartir, empartir, L. impartire,
   impertire; pref. im- in + partire to part, divide, fr. pars,
   partis, part, share. See {Part}, n. ]
   1. To bestow a share or portion of; to give, grant, or
    communicate; to allow another to partake in; as, to impart
    food to the poor; the sun imparts warmth.
    [1913 Webster]
 
       Well may he then to you his cares impart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain a share of; to partake of. [R.] --Munday.
    [1913 Webster]
 
   3. To communicate the knowledge of; to make known; to show by
    words or tokens; to tell; to disclose.
    [1913 Webster]
 
       Gentle lady,
       When I did first impart my love to you. --Shak.
 
   Syn: To share; yield; confer; convey; grant; give; reveal;
     disclose; discover; divulge. See {Communicate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impart
   v 1: transmit (knowledge or skills); "give a secret to the
      Russians"; "leave your name and address here"; "impart a
      new skill to the students" [syn: {impart}, {leave}, {give},
      {pass on}]
   2: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]
   3: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound
     carries well over water"; "The airwaves carry the sound";
     "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct},
     {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top