Search result for

impair

(67 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impair-, *impair*
English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, S. fall in value

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impair[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย, Syn. diminish, undermine
impair[VI] ทำให้อ่อนแอ, Syn. weaken
impaired[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ, Syn. deteriorated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impair(อิมแพร') vt. ทำให้เลวลง,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,เลวลง., See also: impairable adj. impairer n. impairment n., Syn. diminish,injure

English-Thai: Nontri Dictionary
impair(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้เสีย,ลดคุณค่า,ทำให้อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impair the reputationทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired riskการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ มีความหมายเหมือนกับ substandard risk [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]
Impairment, Rating ofการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Impairment, Wholemanการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impair the rightทำให้สิทธิ์ลดลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you consider Miss Tramell to be mentally impaired?คุณคิดว่าคุณทราเมล มีภาวะจิตปกติหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
Carbon dioxide can produce hallucinations, impair judgment.-คาร์บอนไดออกไซด์สร้างภาพหลอนได้ Event Horizon (1997)
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ 50 First Dates (2004)
Judgment's impaired.การตัดสินใจไม่ปกติ The Devil Wears Prada (2006)
Your emotions are impairing your judgment.อารมณ์ของคุณกำลังทำให้การตัดสินใจของคุณผิดปกติ Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
But there's been some memory impairment.แต่ ความจำอาจเสื่อม Spider-Man 3 (2007)
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
And, what, you're afraid it's gonna impair his vision?แล้วหมอกลัวว่า เขาจะสูญเสียการมองเห็นอีกหรอคะ Me and My Town (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
This can impair my judgment.มันจะทำให้การตัดสินใจของข้าแย่ลง On the Head of a Pin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impairHeavy smoking impaired his health.
impairIt was proposed that the term "blind person" be replaced with the term "visually impaired person".
impairThis has visual impairment as a side effect.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
เดือนคี่ [n. exp.] (deūoen khī) EN: month of odd number   FR: mois impair [m]
จำนวนคี่ [n. exp.] (jamnūan khī) EN: odd number   FR: nombre impair [m]
คี่ [adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even   FR: impair
เลขคี่ [n. exp.] (lēk khī) EN: odd number   FR: nombre impair [m] ; numéro pair [m]
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't   FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPAIR    IH2 M P EH1 R
IMPAIRS    IH2 M P EH1 R Z
IMPAIRED    IH2 M P EH1 R D
IMPAIRING    IH2 M P EH1 R IH0 NG
IMPAIRMENT    IH2 M P EH1 R M AH0 N T
IMPAIRMENTS    IH2 M P EH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impair    (v) (i1 m p e@1 r)
impairs    (v) (i1 m p e@1 z)
impaired    (v) (i1 m p e@1 d)
impairing    (v) (i1 m p e@1 r i ng)
impairment    (n) (i1 m p e@1 m @ n t)
impairments    (n) (i1 m p e@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
肝機能障害[かんきのうしょうがい, kankinoushougai] (n) impairment of liver function [Add to Longdo]
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n,vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
減損会計[げんそんかいけい, gensonkaikei] (n) asset-impairment accounting [Add to Longdo]
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
視覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person [Add to Longdo]
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毁损[huǐ sǔn, ㄏㄨㄟˇ ㄙㄨㄣˇ, / ] impair, damage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impair \Im*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Impaired}; p. pr. & vb.
   n. {Impairing}.] [Written also {empair}.] [OE. empeiren,
   enpeiren, OF. empeirier, empirier, F. empirer, LL.
   impejorare; L. pref. im- in + pejorare to make worse, fr.
   pejor worse. Cf. {Appair}.]
   To make worse; to diminish in quantity, value, excellence, or
   strength; to deteriorate; as, to impair health, character,
   the mind, value.
   [1913 Webster]
 
      Time sensibly all things impairs.    --Roscommon.
   [1913 Webster]
 
      In years he seemed, but not impaired by years. --Pope.
 
   Syn: To diminish; decrease; injure; weaken; enfeeble;
     debilitate; reduce; debase; deteriorate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impair \Im*pair"\, v. t.
   To grow worse; to deteriorate. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impair \Im"pair\, a. [F. impair uneven, L. impar; im- not + par
   equal.]
   Not fit or appropriate. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impair \Im*pair"\, n.
   Diminution; injury. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impair
   v 1: make worse or less effective; "His vision was impaired"
   2: make imperfect; "nothing marred her beauty" [syn: {mar},
     {impair}, {spoil}, {deflower}, {vitiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top