Search result for

immerse

(54 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immerse-, *immerse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immerse[VT] จุ่ม, See also: แช่, Syn. soak, steep, submerge
immerse[VT] จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์, Syn. baptise
immerse[VT] หมกมุ่น, See also: จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ, Syn. absorb, engross
immerse in[PHRV] แช่, See also: จุ่มทิ้งไว้, Syn. soak in, steep in, submerge in

English-Thai: Nontri Dictionary
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersed(adj) ท่วม,ซึ่งถูกฝังอยู่,ซึ่งแช่อยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you're immersed in something, you forget you're hungry, right?เวลาที่คุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งหนึ่ง คุณก็จะลืมความรู้สึกหิวใช่ไหมคะ? Episode #1.5 (2009)
And maybe you should take advantage of being immersed in your element.และบางทีเธอควรหาโอกาส หยุดหมกหมุ่นจากสภาพแบบนี้บ้างนะ Warrior (2010)
I immerse myself in study.ฉันหมกมุ่นอยู่แต่กับหนังสือ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
That's OK.I was just immersed in the world of, er, King Crimson and The World of War-craft.ไม่มีปัญหา ผมแค่มัวแต่ลอยอยู่กับโลกบนสวรรค์ เอ่อ... บนสวรรค์แห่งความมืดและบนสวรรค์แห่งเกมส์วอร์คราฟ Episode #1.3 (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature...ที่มาจากวัฒนธรรมอื่น ให้พวกเขาได้ประสบการณ์ไง และทำให้เขาอดทนขึ้น ได้โตขึ้น Foreign Exchange (2010)
She needs to be completely immersed in Agent Dunham's life.เธอต้องถูกให้สวมบทบาทจริงๆ ของเอเยนต์ดันแฮม The Plateau (2010)
It also faces the television at a direct angle-- allowing me to immerse myself in entertainment or game play without being subjected to conversation.มันยังหันหน้าเข้าหาทีวี ในมุมที่เหมาะสม ทำให้ฉันได้ดื่มด่ำกับความบันเทิง หรือเล่นเกม หรือไม่จำเป็นต้องสนทนากับใคร The Staircase Implementation (2010)
I don't like to get immersed. Yeah. So what do you say we...แต่ไม่ชอบลงน้ำ คืนนี้เรากินมื้อค่ำในบ้านกันดีมั๊ย Loyalty (2010)
something you immerse yourself in for a couple of months, and then drop and leave lying around in your basement.เดี๋ยวเดือนสองเดือนต่อจากนี้ เธอก็จะเบื่อ แล้วเธอก็คงจะโยนของอย่างพี่ เข้าห้องเก็บของ Episode #1.3 (2010)
It's not important who it is because it's the feeling you're immersed in.ในเวลาแบบนั้น มันไม่สำคัญหรอกว่าเป็นใคร เพราะเราฝังลึกกับอารมณ์นั้นมากเกินไป Episode #1.3 (2010)
But, while bathing, Archimedes realized he could immerse the crown and measure the amount the water rose.แต่ว่าระหว่างอาบน้ำ อาร์คีมิดีสก็นึกได้ว่า เขาสามารถเอามงกุฎไปใส่น้ำ แล้ววัดระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาได้ The Toast Derivation (2011)
Sync by jacobian @ HDbits.org for 720p IMMERSESync by jacobian @ HDbits.org for 720p IMMERSE The Badass Seed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immerseHe is totally immersed in family life and has no wish to work.
immerseI was immersed in the happy atmosphere of the place.
immerseThe audience was immersed in an aftertaste of the concert.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น[V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
คร่ำเคร่ง[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
จุ้ม[V] steep, See also: immerse, soak, dip, douse, Syn. ชุบ, จุ่ม, Example: หากคุณนำผ้าจุ้มในน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนตากจะทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมมากขึ้น, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือชุบลงไปในของเหลว
มุ่งมั่น[V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed   FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai khwām khit) EN: be immersed in meditation   FR: être plongé dans les pensées
จุ่ม[v.] (jum) EN: dip ; douse ; immerse ; soak ; steep   FR: plonger ; tremper
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMERSE    IH2 M ER1 S
IMMERSED    IH2 M ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immerse    (v) (i1 m @@1 s)
immersed    (v) (i1 m @@1 s t)
immerses    (v) (i1 m @@1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
漬く;浸く[つく, tsuku] (v5k,vi) (1) to be immersed; (2) (漬く only) to be pickled [Add to Longdo]
低徊[ていかい, teikai] (n) going about immersed or absorbed in [Add to Longdo]
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] immerse; soak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immerse \Im*merse"\, a. [L. immersus, p. p. of immergere. See
   {Immerge}.]
   Immersed; buried; hid; sunk. [Obs.] "Things immerse in
   matter." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immerse \Im*merse"\, v. t. [imp. & p. p. {Immersed}; p. pr. &
   vb. n. {Immersing}.]
   1. To plunge into anything that surrounds or covers,
    especially into a fluid; to dip; to sink; to bury; to
    immerge.
    [1913 Webster]
 
       Deep immersed beneath its whirling wave. --J Warton.
    [1913 Webster]
 
       More than a mile immersed within the wood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To baptize by immersion.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage deeply; to engross the attention of; to involve;
    to overhelm.
    [1913 Webster]
 
       The queen immersed in such a trance. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible to have a lively hope in another
       life, and yet be deeply immersed inn the enjoyments
       of this.               --Atterbury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immerse
   v 1: thrust or throw into; "Immerse yourself in hot water" [syn:
      {immerse}, {plunge}]
   2: devote (oneself) fully to; "He immersed himself into his
     studies" [syn: {steep}, {immerse}, {engulf}, {plunge},
     {engross}, {absorb}, {soak up}]
   3: enclose or envelop completely, as if by swallowing; "The huge
     waves swallowed the small boat and it sank shortly
     thereafter" [syn: {immerse}, {swallow}, {swallow up}, {bury},
     {eat up}]
   4: cause to be immersed; "The professor plunged his students
     into the study of the Italian text" [syn: {plunge},
     {immerse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top