Search result for

immerhin

(57 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immerhin-, *immerhin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา immerhin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *immerhin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Partly...-Immerhin halb... Kvinnors väntan (1952)
As you like.- ImmerhinThe Miser (1980)
After all, I`m on his payroll.Immerhin bezahlt er mich jeden Monat. The Incredible Kung Fu Master (1979)
After all, I pay you 112 taels a month.Immerhin zahle ich dir 112 Kupferstücke im Monat. The Incredible Kung Fu Master (1979)
He`s taught you a lot after all.Immerhin hat er dich eine Menge gelehrt. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Well, now, let's not forget it was her idea.Es war immerhin ihre Idee. The Return of Starbuck (1980)
After all, we live in this community, too, you know.Immerhin leben auch wir in der Gemeinde, nicht wahr. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I mean, they're just a bunch of Boy Scouts.Immerhin ist es bloß ein Haufen Pfadfinder. The Super Scouts: Part 1 (1980)
You're talking about the life or death of this town.Immerhin geht es dabei um Leben und Tod für diese ganze Stadt. The Super Scouts: Part 2 (1980)
At least he's a soldier.Immerhin ist er Soldat. The Prodigals (1980)
They could be capturedand tortured.Sie könnten immerhin entführt und gefoltert werden. Jobs for the Boys (1980)
But serving the public's whatit's all about, isn't it?Aber man dient ja immerhin der Allgemeinheit. Jobs for the Boys (1980)
Well, yes, I mean it's the Minister's policy, afterall.- Aber ich finde, ja, Sir. Immerhin ist es die Politik des Ministers, nicht wahr? Open Government (1980)
British Leyland measure their success by the size of their profits, or, to be more accurate, they measure their failure by the size of their losses.British Leyland misst seinen Erfolg immerhin an der Höhe des Profits. Oder, um präzise zu sein, den Misserfolg an der Höhe der Verluste. The Economy Drive (1980)
Ten column inches in last Monday's Daily Mail.- Die "Daily Mail" hat immerhin schon einen großen Bericht über den Ausschuss gebracht. The Writing on the Wall (1980)
He ran the leadership campaign against the PM.Für den Parteivorsitz hat er immerhin gegen den Premier kandidiert. The Writing on the Wall (1980)
I think you'd better find him David He beat three of your menDer Hundefresser hat immerhin drei von euch fertig gemacht. Battle Creek Brawl (1980)
Lt's a start, isn't it?Das ist doch immerhin ein Anfang, oder? La Cage aux Folles II (1980)
You can return them... but first, make sure to burn the reader´s notes... they´re in my handwriting.Schick sie zurück. Entferne meine Notizzettel und verbrenne sie. - Das ist immerhin meine Schrift. The Last Metro (1980)
At last!- Na, immerhinThe Last Metro (1980)
"If it´s about my son...Es geht hier immerhin um Eric. The Last Metro (1980)
Little is better than none! It's larger before!Hör auf zu meckern, immerhin mehr als vorher! We're Going to Eat You (1980)
It's been six months since we've been down there... but she'll just ruin my birthday.Es ist immerhin sechs Monate her. Aber ich weiß, dass sie den Tag ruinieren wird. Dressed to Kill (1980)
Well, like you said, transportation.Tja, immerhin können wir heimfahren. Herbie Goes Bananas (1980)
At least this time there won't be any historical justifications.Immerhin werden diesmal historische Rechtfertigungen ausbleiben. Nightmare City (1980)
I doubt that it took preparation, my Lord.Das ist nicht nötig. Immerhin ist er ein Dorincourt. Little Lord Fauntleroy (1980)
In any case it is someone on the outside.Immerhin ist es jemand von draussen. The Night of the Hunted (1980)
I fully understand your bitterness, seeing as I was on the committee that questioned you.Ich kann verstehen, dass Sie verbittert sind. Ich war immerhin ein Mitglied der Kommission, die Sie befragt und untersucht hat. Contamination (1980)
He is...Er ist immerhin... The Party (1980)
Well, they make a good living with him.Na ja, immerhin, wir leben ja ganz gut von ihm. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
She is a relative.Immerhin sind wir verwandt. The Pearls (1981)
Blurring the issue is one of the basic ministerial skills.Immerhin ist Verschleiern eine der fundamentalen ministeriellen Fähigkeiten. Oh, was sind denn die anderen? A Question of Loyalty (1981)
At least the universities won't cost us as much, with overseas students paying fees covering education costs.Immerhin kosten uns in Zukunft die Universitäten nicht mehr so viel. Weil die Commonwealth-Studenten Gebühren in voller Höhe für ihr Studium zahlen müssen. Doing the Honours (1981)
It's up for a Florence Nightingale Award.Immerhin sind wir für den Florence- Nightingale-Preis nominiert. The Compassionate Society (1981)
After all, he's a good European.Immerhin ist er ein guter Europäer. The Devil You Know (1981)
My husband is Deputy Features Editor of the Express.Mein Ehemann ist immerhin stellvertretender Feature-Redakteur des Express! The Quality of Life (1981)
Carrere isn't much fun, but at least he isn't after meCarrére ist nicht so amüsant, aber immerhin findet er mich gut. The Aviator's Wife (1981)
You've got a bunk to yourself since you're a guest on board.Sie haben ihre eigene Koje. Immerhin sind Sie ein Gast. Das Boot (1981)
We got dogs.Wir haben immerhin Hunde. Dark Night of the Scarecrow (1981)
I came in seventh at the police force games in '78!Immerhin war ich Siebter bei den "Inter-Polices" 1978. Diva (1981)
At least seduction of minors.Immerhin Verführung einer Minderjährigen. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
This is our wedding.Immerhin ist es unsere Hochzeit. Ghost Story (1981)
- Well, that's a start.- Das ist immerhin ein Anfang. The Nesting (1981)
Nice way to go ma'am. Hmm, what was on the menu?Immerhin hat er gegessen. Buddy Goes West (1981)
At least someone's fighting the war.Na ja, immerhin kümmert sich auch noch jemand um den Krieg! The Skin (1981)
I mean, Charles de Gaulle was a general.Charles de Gaulle war immerhin General. Stripes (1981)
At least we put up a--Immerhin haben wir... Victory (1981)
Four to one. But at least we scored a goal, one time.4:1, aber immerhin haben wir 1 Tor, 1 Tor. Victory (1981)
That, after all, is what the Foundation is about.Immerhin ist es das, wofür die Stiftung steht. Not a Drop to Drink (1982)
Miss Holt, the answer to your mystery is very simple... and also very tragic.Immerhin las er den Roman und war "ergriffen". Es war wohl nicht ganz sein Fall. Etched in Steele (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immerhin {adv}for all that; anyhow; nevertheless; still; though [Add to Longdo]
schließlich; immerhin {adv}after all [Add to Longdo]
wenigstens; immerhin {adv}at least [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  immerhin [imrhin]
     after all
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top