Search result for

immerhin

(57 entries)
(2.1834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immerhin-, *immerhin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา immerhin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *immerhin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Partly...-Immerhin halb... Kvinnors väntan (1952)
As you like.- ImmerhinThe Miser (1980)
She uttered a cry.Immerhin ein Schrei. Montparnasse 19 (1958)
Because he had a trade, the poor fool.- Immerhin hatte er einen Beruf. Inspector Maigret (1958)
Oh, sure. After all, it's only the second lead.Sicher, aber es ist immerhin die zweite Hauptrolle. Little White Frock (1958)
After all, I went out on the launch for a story, and you got the scoop.Immerhin war ich wegen einer Story da, die du dann bekommen hast. Another Time, Another Place (1958)
At least she took a cheque.Immerhin nahm sie 'nen Scheck. Bell Book and Candle (1958)
After all, I won quite a bit last Friday.Immerhin habe ich letzten Freitag eine Menge gewonnen. Bonjour Tristesse (1958)
Perhaps.ImmerhinThe Red Circle (1960)
you can be all right, perhaps.oder immerhin besteht die Möglichkeit. The Fly (1958)
We're lucky to have our heads.Immerhin leben wir noch. The Hidden Fortress (1958)
- Distant, but still a relative.- Entfernt, aber immerhin verwandt. Me and the Colonel (1958)
After all, she sanctioned flour for ten cakes.Immerhin hat sie das Mehl fur 10 Kuchen freigegeben. Mädchen in Uniform (1958)
After all, as chairman of the city council, my main function is to obstruct the due process of law.Immerhin bin ich Stadtratsvorsitzender und ich muss für ein ordentliches Verfahren sorgen. Rock-a-Bye Baby (1958)
After all, it happened a week ago.Immerhin war das letzte Woche. Teacher's Pet (1958)
After all, the man's the same.Immerhin ist der Mann derselbe. Teacher's Pet (1958)
After all, it's your idea.Immerhin ist es deine Idee. Teacher's Pet (1958)
After all, you're almost family.Immerhin du bist schon fast Familie. Les tricheurs (1958)
After all, it's our place.Es ist immerhin unser Ort. Vertigo (1958)
After all, the earth was flat.Immerhin war die Erde ja eine Scheibe. The Vikings (1958)
At least he hasn't made you his slave.Immerhin hat er dich nicht zu seiner Sklavin gemacht. The Lovers (1958)
It's quite possible that whoever or... whatever inhabits this craft... is not a land creature at all... but some form of marine life.Es ist immerhin möglich, dass wer auch immer dieses Schiff bedient kein Landwesen ist, sondern eine Form von Meereslebewesen. The Atomic Submarine (1959)
After all, I am the general counsel for the EP... and I have some knowledge of the public psychology.Immerhin bin ich der Syndikus von EP... und habe gewisse Kenntnisse auf dem Gebiet der Psychologie des Konsumenten. It Happened to Jane (1959)
I don't think they'll want to go with the harvest coming.- Sie werden nicht gehen wollen. Immerhin ist Erntezeit. The Mouse That Roared (1959)
These are your fellow countrymen who lived in anti-Japanese areas.Immerhin sind die Gefangenen deine Landsmänner. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
We don't think we can get her into fighting trim right away... repair it... just enough to reach the nearest sub tender.Tja, sicher ist das Boot in 14 Tagen noch nicht wieder voll kampffähig. Es ist dann aber immerhin imstande, den nächsten U-Boot-Stützpunkt anzulaufen. Operation Petticoat (1959)
It 's something to think about.Das wäre immerhin ein Ausweg. Operation Petticoat (1959)
You get something out of it.Immerhin etwas. Rio Bravo (1959)
After all, I'm insane.Immerhin bin ich irrsinnig. Suddenly, Last Summer (1959)
Being my wife's brother...Nun, er war immerhin mein Schwager... The Tingler (1959)
- But we still sleep together.Immerhin teilen wir ein Bett. Leda (1959)
AT LEAST, WHEN I WAS CONCERNED ABOUT MY HEALTH, THERE WAS SOME AREA OF RISK ABOUT IT.Als ich mir um meine Gesundheit Sorgen gemacht habe, gab es immerhin sowas wie ein Risiko. Escape Clause (1959)
An entry can be rubbed out, can't it, Martin?Einen Fehler kann man immerhin ausradieren, nicht wahr, Martin? The Battle of the Sexes (1960)
We mustn't... forget it.Immerhin... The Red Circle (1960)
He's murdered 18 men and women.Immerhin hat der Verbrecher 18 Menschen umgelegt. The Red Circle (1960)
- No, because he's a brighter detective.- Immerhin ist er Privatdetektiv. The Red Circle (1960)
At least you hit the target.Immerhin die Scheibe getroffen. The Red Circle (1960)
Yes, but he was your uncle.Er war immerhin Ihr Onkel. The Red Circle (1960)
After all, Mr. Sheldrake's a married man.Immerhin ist Mr. Sheldrake verheiratet. The Apartment (1960)
After all, it's only business.Immerhin sind es bloß Geschäfte. A Breath of Scandal (1960)
- while having a meal.Aber die Mahlzeiten wurden immerhin respektiert. Croesus (1960)
You did once upon a time.- Immerhin warst du mal in mich verliebt. The Grass Is Greener (1960)
S ى, behold, just say so ى.Das werd ich ihr sagen. Denn immerhin hat sie's ja nicht mit einem Niemand zu tun. The Millionairess (1960)
Child, the man is a monarch...Kind, der Mann ist immerhin ein herrschendes Haus. The Haunted Castle (1960)
After all two.Immerhin zwei! The Haunted Castle (1960)
Well, she owes me 100,000 Mark!Na, immerhin schuldet sie mir 100,000 Mark! The Haunted Castle (1960)
Well, he looks shrunk, but human. Ida.Er sieht immerhin wie ein Mensch aus. The Sundowners (1960)
He was one of us, our musician, a new Garcia LorcaImmerhin war er einer von uns, unser Musiker, ein neuer Garcia Lorca. Paris Belongs to Us (1961)
After all, we would lose a city.Immerhin würden wir eine Stadt verlieren. El Cid (1961)
Well, I.. I know that he's Peter's lawyerEr war immerhin Peters Anwalt. The Forger of London (1961)

German-Thai: Longdo Dictionary
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, See also: S. schließlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
immerhin {adv}for all that; anyhow; nevertheless; still; though [Add to Longdo]
schließlich; immerhin {adv}after all [Add to Longdo]
wenigstens; immerhin {adv}at least [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  immerhin [imrhin]
     after all
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top