Search result for

immediately

(65 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immediately-, *immediately*, immediate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immediately[ADV] โดยทันทีทันใด, See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างป, Syn. instantaneously, instantly, Ant. later

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are ordered to return to the surface immediately.ขอให้คุณกลับลงสู่ดาวเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Clear this area immediately.เคลียร์คนออกไปให้หมด Dead Space: Downfall (2008)
So we can start treatment immediately.ดังนั้นเราจะเริ่มทำการรักษาทันที Adverse Events (2008)
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย. Duel of the Droids (2008)
If you are spotted, your father will be dead immediately.ถ้าเจ้าทำพลาด พ่อของเจ้าจะต้องตายทันที Iljimae (2008)
Switch it off immediately.ปิดมันเร็ว Beethoven Virus (2008)
Yes, since you've resigned, our Secretary Kim recommended him to me immediately.ใช่ ตั้งแต่คุณยอม เลขาคิม ก็แนะนำเขาให้ผมในทันที Beethoven Virus (2008)
Gather everyone immediately, to the music practice room?เรียกรวมทุกคน ทันทีที่ห้องซ้อมหรอค่ะ? Beethoven Virus (2008)
And so, you came running here immediately?และนายก็รีบแจ้นมาที่นี่เลยงั๊นรึ? Beethoven Virus (2008)
He must take complete responsibility for this and quit immediately right now!เขาควรจะรับผิดชอบทเรื่องนี้ และตอนนี้เขาควรลาออกไปโดยเร็ว Beethoven Virus (2008)
Prepare for deployment immediately? !ไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้ซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
Immediately summon Baegeuk and the chieftains.เรียกแพกิอุกและหัวหน้าเผ่ามาประชุม The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immediately3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
immediatelyAdditions and deletions are not shown immediately.
immediatelyAn ambulance arrived immediately.
immediatelyCall the doctor in immediately.
immediatelyGet out of here immediately!
immediatelyHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
immediatelyHe arrived at Paris and immediately started for London.
immediatelyHe commanded me to leave the room immediately.
immediatelyHe composed a resignation immediately.
immediatelyHe fell asleep immediately.
immediatelyHe has to get up immediately.
immediatelyHe is immediately above me in rank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
วาบ[ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน[ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ทันทีทันควัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, abruptly, right away, Syn. ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ทันที, Example: ผมต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันควัน
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ปั๊บ[ADV] at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
โดยทันที[ADV] immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
โดยทันทีทันใด[ADV] immediately, See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly, Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น, Example: เธอรีบไปโรงพยาลโดยทันทีทันใดเมื่อทราบข่าว
โดยพลัน[ADV] immediately, See also: instantly, promptly, at once, right away, Syn. โดยฉับพลัน, ทันที, โดยทันทีทันใด, Example: รอยยิ้มบนใบหน้ารื่นรมย์นั้นก็ขรึมลงโดยพลัน
โดยเร็ว[ADV] quickly, See also: immediately, instantly, rapidly, urgently, readily, Syn. อย่างรวดเร็ว, อย่างเร็ว, โดยด่วน, Ant. อย่างช้า, Example: เพื่อนคนนั้นรีบบุ้ยใบ้ให้เขารีบปลีกตัวไปโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
โดยพลัน[adv.] (dōi phlan) EN: immediately   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยทันทีทันใด[adv.] (dōi thanthīthandai) EN: immediately   
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMEDIATELY    IH2 M IY1 D IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immediately    (a) (i1 m ii1 d i@ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible [Add to Longdo]
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
饗応;供応[きょうおう, kyouou] (n,vs) (1) entertainment; treat; feast; banquet; (2) (See 迎合・げいごう) immediately agreeing with someone else [Add to Longdo]
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
随即[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
即刻[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]
登时[dēng shí, ㄉㄥ ㄕˊ, / ] immediately; at once, #17,866 [Add to Longdo]
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, ] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip, #37,922 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immediately \Im*me"di*ate*ly\, adv.
   1. In an immediate manner; without intervention of any other
    person or thing; proximately; directly; -- opposed to
    {mediately}; as, immediately contiguous.
    [1913 Webster]
 
       God's acceptance of it either immediately by
       himself, or mediately by the hands of the bishop.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Without interval of time; without delay; promptly;
    instantly; at once.
    [1913 Webster]
 
       And Jesus . . . touched him, saying, I will; be thou
       clean. And immediately his leprosy was cleansed.
                          --Matt. viii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   3. As soon as. Cf. {Directly}, 8, Note.
 
   Syn: Directly; instantly; quickly; forthwith; straightway;
     presently. See {Directly}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immediately
   adv 1: without delay or hesitation; with no time intervening;
       "he answered immediately"; "found an answer
       straightaway"; "an official accused of dishonesty should
       be suspended forthwith"; "Come here now!" [syn:
       {immediately}, {instantly}, {straightaway}, {straight
       off}, {directly}, {now}, {right away}, {at once},
       {forthwith}, {like a shot}]
   2: near or close by; "he passed immediately behind her"
   3: bearing an immediate relation; "this immediately concerns
     your future"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top