Search result for

imaginary

(61 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginary-, *imaginary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginary[ADJ] ซึ่งสมมุติขึ้น, See also: ซึ่งไม่มีอยู่จริง, Syn. fanciful, unreal
imaginary number[N] จำนวนจินตภาพ, See also: จำนวนเชิงซ้อน, Syn. imaginary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
imaginary partส่วนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary languagesภาษาสื่อจินตภาพ [TU Subject Heading]
Imaginary languages in literatureภาษาสื่อจินตภาพในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary part (of a complex number)ส่วนจินตภาพ (ของจำนวนเชิงซ้อน), จำนวนจริง b ของจำนวนเชิงซ้อน a + bi  (ดู complex number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imaginary placesสถานที่ในจินตนาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..ส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี้มีการแต่งแต้ม จินตนาการ ,เพื่อน.. Passengers (2008)
Most people know a lot more about their imaginary friends than that, pal.น่าจะเป็นเพื่อนในจินตนาการมากกว่านะ The Echo (2008)
I may be in a mental hospital, but I know you're dead, and I'm not having an imaginary conversation with you.ฉันอาจจะอยู่สถานบำบัดจิต แต่ฉันมั่นใจว่านายตายแล้ว แล้วฉันก็ไม่เคยจินตนาการณ์ ว่าคุยกับนาย The Beginning of the End (2008)
She's like your imaginary friend.เธอเหมือนเป็นเพื่อนในจินตนาการ Julie & Julia (2009)
But your imaginary boyfriend's the truth?แต่ผู้ชายในอุดมคติของคุณ เป็นความจริงเหรอ The Ugly Truth (2009)
So what you're saying is that Tommy might have done all of this based on something that was imaginary.ซึ่งนั่นก็แปลว่า ทอมมี่ก่อเหตุ ในสิ่งซึ่งเขาจินตนาการขึ้นมา The Fourth Kind (2009)
It cannot be blind luck or some imaginary relative who saves us.ฉันขอให้โชคเข้าข้างไม่ได้หรือว่า Phoenix (2009)
Deaf 14-year-old started hearing imaginary explosions.คนหูหนวกอายุ 14 ปี\\\ ได้ยิงเสียงดังพิเศษ House Divided (2009)
Damn imaginary pen.ปากกาอะไรเนี่ย House Divided (2009)
I had an imaginary friend too when I was your age.ผมมีเพื่อนในจินตนาการเหมือนกันตอนผมอายุเท่าหนู Adam Raised a Cain (2009)
To deal with katherine's imaginary lover... (Gasps) i have a teeth cleaning, so i won't be able to help you.กับคนรักในจินตนาการของแคทเธอรีน ฉันต้องไปทำฟัน ฉันคงไม่สามารถช่วยเธอได้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginaryAll her imaginary happiness vanished in a moment.
imaginaryAll the characters in this book are imaginary.
imaginaryAll the events described in this story are imaginary.
imaginaryI don't believe that Santa Claus is imaginary.
imaginaryThe dragon is an imaginary creature.
imaginaryYou didn't really see a ghost - it was only imaginary.
imaginaryYou make up imaginary enemies and are chased by them.
imaginaryYou say Nessie is an imaginary being, but I think he exists.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในจินตนาการ[ADJ] imaginary, Example: บ้านในจินตนาการของเด็กๆ มักจะเป็นบ้านในแบบนามธรรม
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
จำนวนจินตภาพ[N] imaginary number, Thai definition: จำนวนที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในการหาค่า x จากสมการ x2 + 1 = 0

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนจินตภาพ[n. exp.] (jamnūan jintaphāp) EN: imaginary number   FR: nombre imaginaire [m]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūan jintaphāp thaē) EN: real imaginary number   
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINARY    IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginary    (j) (i1 m a1 jh i n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ideell; scheinbar {adj} | ideeller | am ideellstenimaginary | more imaginary | most imaginary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
仮想敵国[かそうてきこく, kasoutekikoku] (n) hypothetical or imaginary enemy [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
虚構[きょこう, kyokou] (n) (1) fiction; fabrication; concoction; (adj-no) (2) fictitious; fictional; imaginary; (P) [Add to Longdo]
虚根[きょこん, kyokon] (n) {math} imaginary root [Add to Longdo]
虚式[きょしき, kyoshiki] (n) imaginary expression [Add to Longdo]
虚数[きょすう, kyosuu] (n) {math} complex number; imaginary part; imaginary number [Add to Longdo]
虚数単位[きょすうたんい, kyosuutan'i] (n) imaginary unit [Add to Longdo]
空想的[くうそうてき, kuusouteki] (adj-na) imaginary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚构[xū gòu, ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] imaginary, #15,955 [Add to Longdo]
虚幻[xū huàn, ㄒㄩ ㄏㄨㄢˋ, / ] imaginary; illusory, #19,558 [Add to Longdo]
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ, ] imaginary; virtual, #33,915 [Add to Longdo]
虚数[xū shù, ㄒㄩ ㄕㄨˋ, / ] imaginary number, #106,535 [Add to Longdo]
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, / ] imaginary reputation; empty fame, #246,474 [Add to Longdo]
虚星[xū xīng, ㄒㄩ ㄒㄧㄥ, / ] imaginary star (in astrology) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
虚数[きょすう, kyosuu] imaginary number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginary \Im*ag"i*na*ry\, a. [L. imaginarius: cf. F.
   imaginaire.]
   Existing only in imagination or fancy; not real; fancied;
   visionary; ideal.
   [1913 Webster]
 
      Wilt thou add to all the griefs I suffer
      Imaginary ills and fancied tortures?   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   {Imaginary calculus} See under {Calculus}.
 
   {Imaginary expression} or {Imaginary quantity} (Alg.), an
    algebraic expression which involves the impossible
    operation of taking the square root of a negative
    quantity; as, [root]-9, a + b [root]-1.
 
   {Imaginary points}, {lines}, {surfaces}, etc. (Geom.),
    points, lines, surfaces, etc., imagined to exist, although
    by reason of certain changes of a figure they have in fact
    ceased to have a real existence.
 
   Syn: Ideal; fanciful; chimerical; visionary; fancied; unreal;
     illusive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginary \Im*ag"i*na*ry\, n. (Alg.)
   An imaginary expression or quantity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginary
   adj 1: not based on fact; unreal; "the falsehood about some
       fanciful secret treaties"- F.D.Roosevelt; "a small
       child's imaginary friends"; "to create a notional world
       for oneself" [syn: {fanciful}, {imaginary}, {notional}]
   n 1: (mathematics) a number of the form a+bi where a and b are
      real numbers and i is the square root of -1 [syn: {complex
      number}, {complex quantity}, {imaginary number},
      {imaginary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top