Search result for

imaginable

(30 entries)
(0.0953 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imaginable-, *imaginable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginable    [ADJ] ที่สามารถนึกภาพได้, See also: เท่าที่จะนึกออก, Syn. conceivable, thinkable, possible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้,เท่าที่จะเป็นไปได้,เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal,visiionary,fanciful
unimaginable(ยูนิแมจ'จะนะเบิล) adj. สุดที่จะคนึงคิด,เข้าใจยาก,คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got pregnant for the worst reason imaginable, a last attempt to hang on.ฉันตั้งท้องด้วยเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจะยึดเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
It was picked up by the most unlikely creature imaginable.มันถูกเก็บได้โดยผู้ที่ ไม่คู่ควรที่สุด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
As if the writing of women did not display the greatest powers of mind, knowledge of human nature, the liveliest effusions of wit and humour and the best-chosen language imaginable?ราวกับว่างานเขียนของผู้หญิง ไม่ได้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ แต่เขียนออกมาจากความรู้ น้ำท่วมทุ่งและอารมณ์ขัน ด้วยภาษาที่ดีที่สุดที่พอจะนึกออก Becoming Jane (2007)
And now that crime has touched my family in the most profound way imaginable,และตอนนี้อาชญากรรมนั้น ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของผม ในทางที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน Our Father (2008)
I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months,ผมเห็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของผมทุกคน เหนือกว่าผมทุกด้าน และภายใน 18 เดือน Bit by a Dead Bee (2009)
I used to help families through the worst pain imaginable.เพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่างๆ ให้ผ่านพ้นความเจ็บปวด ที่แสนสุดบรรยาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Like I was falling into the deepest, darkest hole imaginable.ฉันกลับรู้สึก หายใจไม่ออก พูดไม่มีเสียง ฉันกลับรู้สึก Legion (2010)
Positrons and electrons are the smallest particles imaginable, so the fact that you can see them explode with the naked eye gives you a hint of how much energy is being released.โพสิตรอนและอิเล็กตรอนเป็น อนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ เพื่อให้ความจริงที่ว่าคุณสามารถ เห็นพวกเขาระเบิดได้ด้วยตาเปล่า จะช่วยให้คุณคำแนะนำของเท่า ใดพลังงานจะถูกปล่อยออกมา What Are We Really Made Of? (2010)
We've examined every stone imaginable.เราต้องดูรูป ที่เป็นหินทุกอัน The Eye of the Phoenix (2010)
See, you've had every chance and every excuse imaginable to do it, but yet you haven't.นายมีโอกาส และเหตุผลตั้งมากมายที่จะทำ แต่นายก็ไม่ Heart of Darkness (2012)
You have fallen in every way imaginable.นายสอบตกๆ ในทุกๆเรื่องที่คิดกันไว้ Reading is Fundamental (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imaginableEvery imaginable means.
imaginableI have tried every means imaginable.
imaginableThis is the best play imaginable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เป็นไปได้[v.] (penpai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible   FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปไม่ได้[v.] (penpai mai dāi) EN: be impossible ; it's impossible   FR: être impossible ; être inimaginable ; c'est impossible

CMU English Pronouncing Dictionary
IMAGINABLE    IH2 M AE1 JH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imaginable    (j) (i1 m a1 jh i n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
考えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable [Add to Longdo]
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imaginable \Im*ag"i*na*ble\, a. [L. imaginabilis: cf. F.
   imaginable.]
   Capable of being imagined; conceivable.
   [1913 Webster]
 
      Men sunk into the greatest darkness imaginable.
                          --Tillotson.
   -- {Im*ag"i*na*ble*ness}, n. -- {Im*ag"i*na*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imaginable
   adj 1: capable of being imagined; "that is one possible answer"
       [syn: {conceivable}, {imaginable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top