Search result for

illy

(52 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illy-, *illy*, il
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illy[ADJ] คิดร้าย, See also: มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร
illy[ADJ] เป็นอันตราย, See also: เป็นปัญหา
illy[ADV] ไม่ดี, See also: ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, Syn. badly, ill
illy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illy(อิล'ลี) adj. เลว,ระยำ,ร้าย
billy(บิล'ลี) n. กระบองของตำรวจ,กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร, Syn. club
billy goatn. แพะตัวผู้
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
civilly(ซิฟ'วิลลี) adv. เป็นไปตามกฎหมายแพ่ง,สุภาพ,มีอัธยาศัย,มีใจเอื้อเฟื้อ
dilly(ดิล'ลี) n. สิ่งที่ดีเด่น,บุคคลที่ดีเด่น
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
filly(ฟิล' ลี) n. ลูกม้าตัวเมีย,เด็กผู้หญิง
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
hilly(ฮิล'ลี) adj. เต็มไปด้วยเนินเขา,คล้ายเนินเขา,สูง,ชัน., See also: hilliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
billy(n) กระบอง,เพื่อน,เพื่อนทหาร
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น
filly(n) ม้าตัวเมีย,ผู้หญิงคะนอง,สาวเปรี้ยว
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, a gift from Illyrio.ดูนี่ ของขวัญจากอิลเรียโอ Winter Is Coming (2011)
Illyrio's no fool.อิลเรียโอไม่ใช่คนโง่ Winter Is Coming (2011)
Magister Illyrio has extended his hospitality.มาจิสเตอร์ อิลริโอ ให้การต้อนรับได้เป็นอย่างดี The Kingsroad (2011)
Illyrio said they are sewing dragon banners and praying for his return.อิลริโอบอกว่าพวกเขาเย็บมังกร ใส่แบนเนอร์ของพวกเขาและภาวนาให้เขากลับไป Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Illya!ลิลย่า! The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The home of my colleague Illyrio Mopatis, a merchant.บ้านสหายข้า อิลเลียริโอ โมพาทิส เป็นพ่อค้า The Wars to Come (2015)
You can stay here at Illyrio's palace and drink yourself to death, or you can ride with me to Meereen, meet Daenerys Targaryen, and decide if the world is worth fighting for.ท่านจะอยู่ที่คฤหาสน์ของอิลเลียริโอ แล้วดื่มจนตัวตายก็ได้ หรือจะเดินทางไปเมียรีนกับข้า The Wars to Come (2015)
Illyrian honor calls.เกียรติยศ แห่ง อิลิเรียล เรียกหา The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Insane Akkadians. Dead people! Damn Illyrian honor!คนอัคคาเดีย บ้า คนตาย คนอิลิเรียบ้าเกียรติ ! The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดซบ[adj.] (batsop) EN: stupid ; idiotic ; silly   FR: stupide ; idiot
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly   FR: insensé ; déraisonnable
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
บัวสาย [n. exp.] (būa sāi) EN: Red indian water lily ; Water Lilly   
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
หัวทึบ[adj.] (hūatheup) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish   FR: stupide ; idiot
เขลา[adj.] (khlao) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull   FR: idiot ; stupide ; borné

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLYRIAN    AH0 L IH1 R IY0 AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[, chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
イリュリア語[イリュリアご, iryuria go] (n) Illyrian (language) [Add to Longdo]
シャンティー[, shantei-] (n) Chantilly (e.g. lace); (P) [Add to Longdo]
ヒルビリー[, hirubiri-] (n) hillbilly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illy \Il"ly\, adv. [A word not fully approved, but sometimes
   used for the adverb ill.]
   [1913 Webster] Ilmenite \Il"men*ite\, n. [So called from
   Ilmen, a branch of the Ural Mountains.] (Min.)
   Titanic iron. See {Menaccanite}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top