Search result for

illustration

(65 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illustration-, *illustration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illustration[N] การให้ตัวอย่างประกอบ, See also: การแสดงด้วยตัวอย่าง, การใส่ตัวอย่าง, Syn. case, example, instance, model, sample
illustration[N] ภาพประกอบ, See also: รูปประกอบ, Syn. drawing, painting, picture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture

English-Thai: Nontri Dictionary
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illustrationนิทัศน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
illustration, medicalเวชนิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illustrationภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illustration of booksภาพประกอบหนังสือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's like the illustration in the book.-เหมือนภาพประกอบในหนังสือเลย Inkheart (2008)
I'm sorry to interrupt. You have to let the folks at home see this illustration.ผมอยากให้ผู้ชมเห็นภาพด้วย Burn After Reading (2008)
This is an illustration Dr. Gray of why I hate doing it.มันเป็นการแสดง ดร เกรย์ ซึ่งผมไม่อยากทำเลย Pathology (2008)
And I've also studied biomedical illustration at American University.และฉันยังเรียนการแสดงภาพทาง ชีววิทยาทางการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน The Boy with the Answer (2010)
He had illustrations of monsters in some of his books.มีภาพวาดสัตว์ประหลาด ปรากฎอยู่ในหนังสือ ของเขาด้วย Better Angels (2010)
President, there was a call asking us to give the final confirmation for the cover illustration.ประธานคะ มีสายขอให้เราให้การยืนยันขั้นสุดท้าย สำหรับภาพประกอบปก Episode #1.2 (2010)
Well, if I'm reading these illustrations correctly, its sound can shatter eardrums, pop eyeballs, rupture nasal passages, blow out bowels...ถ้าฉันอ่าน ภาพประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง เสียงที่สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ดวงตา ทางเดินจมูกแตก Happily Ever Aftermath (2012)
Help us, with an illustration from your storybook marriage.จะเอาภาพประกอบในนิทานชีวิต แต่งงานของแม่มาช่วยเรา August: Osage County (2013)
My paper would definitely be enhanced with illustrations.เอกสารของผมจะสมบูรณ์ เมื่อมีภาพประกอบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Now, I went through all of Vesalius's illustrations and found the one that most closely resembles... plate 34-ตัวอย่างประกอบทั้งหมดของเวซาลิอัส และพบสิ่งหนึ่ง ที่ใกล้เคียงกันมาก The Corpse on the Canopy (2013)
These images became the illustrations of a storybook that, on a deeper level, was also a survival manual.ภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพของนิทาน ว่าในระดับที่ลึกก็ยังคู่มือการอยู่รอด ชื่อและบุคลิกของพระเจ้าวีรบุรุษ Sisters of the Sun (2014)
It's filled with lavish illustrations of... well, fish.ดีปลา ยอดขายที่น่าผิดหวังนำ ไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า When Knowledge Conquered Fear (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illustration60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
illustrationAn illustration may make the point clear.
illustrationHere's an illustration at the top of this page.
illustrationShe gave an illustration of how to pitch a tent.
illustrationThat accident is a good illustration of his carelessness.
illustrationThe illustration shows the deep interior.
illustrationThis book has 252 pages exclusive of illustrations.
illustrationThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.
illustrationTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปประกอบ[N] illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแสดงบทความจากบุคคลต่างๆ ประกอบด้วยประวัติ ผลงาน คำไว้อาลัย และรูปประกอบ, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่จัดทำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น
ภาพประกอบ[N] illustration, Syn. ภาพอธิบาย, Example: ภาพประกอบมีหน้าที่ในการสื่อสารพอๆ กับตัวหนังสือ โดยเรียกความสนใจจากผู้อ่านและบรรยายบรรยากาศในแนวของเรื่องได้ดี, Count unit: ภาพ, รูป, Thai definition: รูปภาพหรือภาพวาดที่นำมาแสดงเพื่อประกอบเรื่อง
ภาพอธิบาย[N] illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: พจนานุกรมเล่มนี้มีภาพอธิบายคำศัพท์เยอะกว่าเล่มอื่นๆ, Count unit: ภสพ, รูป, Thai definition: รูปภาพหรือภาพวาดที่นำมาแสดงเพื่อประกอบการอธิบายเรื่องให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
อุเทศ[N] explanation, See also: illustration, Thai definition: การยกขึ้นแสดง, การยกขึ้นชี้แจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพประกอบ[n.] (phāp prakøp) EN: illustration   FR: illustration [f]
ภาพที่...[X] (phāp thī ...) FR: figure n° ... ; illustration n° ... ; photo n° ...
รูป [n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูป [n.] (rūp) EN: [classifier : photograph; picture; drawing; painting; illustration; image; portrait]   FR: [classificateur : images, peintures, photographies, signes, symboles]
รูปภาพ [n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]
รูปประกอบ[n.] (rūpprakøp) EN: illustration [f]   FR: illustration [f]
ตัวอย่างประกอบ[n. exp.] (tūayāng prakøp) EN: illustration ; example ; illustrative example   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUSTRATION    IH2 L AH0 S T R EY1 SH AH0 N
ILLUSTRATIONS    IH2 L AH0 S T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illustration    (n) (i2 l @ s t r ei1 sh @ n)
illustrations    (n) (i2 l @ s t r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illustration {f}; Abbildung {f}illustration [Add to Longdo]
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations [Add to Longdo]
Veranschaulichung {f} | zur Veranschaulichungillustration | as an illustration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P) [Add to Longdo]
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration [Add to Longdo]
絵図[えず, ezu] (n) illustration; drawing [Add to Longdo]
絵日記[えにっき, enikki] (n) diary with illustrations [Add to Longdo]
刷り込む;すり込む;刷込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] (n) example; illustration; precedent; (P) [Add to Longdo]
色図鑑[いろずかん, irozukan] (n) reference book with colour illustrations (color) [Add to Longdo]
[ず, zu] (n,n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
図示[ずし, zushi] (n,vs) illustration; showing in graphic form or by diagram; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插图[chā tú, ㄔㄚ ㄊㄨˊ, / ] illustration, #24,303 [Add to Longdo]
插画[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] illustration, #29,598 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustration \Il`lus*tra"tion\, n. [L. illustratio: cf. F.
   illustration.]
   1. The act of illustrating; the act of making clear and
    distinct; education; also, the state of being illustrated,
    or of being made clear and distinct.
    [1913 Webster]
 
   2. That which illustrates; a comparison or example intended
    to make clear or apprehensible, or to remove obscurity.
    [1913 Webster]
 
   3. A picture designed to decorate a volume or elucidate a
    literary work.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illustration
   n 1: artwork that helps make something clear or attractive
   2: showing by example [syn: {exemplification}, {illustration}]
   3: an item of information that is typical of a class or group;
     "this patient provides a typical example of the syndrome";
     "there is an example on page 10" [syn: {example},
     {illustration}, {instance}, {representative}]
   4: a visual representation (a picture or diagram) that is used
     make some subject more pleasing or easier to understand

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Illustration [ilustratsiːoːn] (n) , s.(f )
   illustration
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top