หรือคุณหมายถึง illneß?
Search result for

illness

(75 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illness-, *illness*, illnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illness[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้, โรคภัย, Syn. indisposition, sickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

English-Thai: Nontri Dictionary
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illnessการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness Behaviorพฤติกรรมการเจ็บป่วย [การแพทย์]
Illness, Burden ofขนาดของปัญหา [การแพทย์]
Illness, Pastประวัติเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติอดีต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต [การแพทย์]
Illness, Physicalความเจ็บป่วยทางร่างกาย [การแพทย์]
Illness, Previousการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So this is what's been happening during my illness.นี่สินะที่เกิดขึ้นระหว่างที่ฉันนอนป่วยอยู่ Rebecca (1940)
Is part of mental illness.คือการป่วยทางจิต. Suspiria (1977)
This is probably a very debilitating illness. What is your occupation?เป็นการป่วยที่เมื่อยนะ คุณทำอาชีพอะไร Punchline (1988)
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Unfortunately, I have just received notice... that Mr. Pope has been afflicted by an illness... and unfortunately cannot be with us today.โชคไม่ดีนัก ผมเพิ่งได้รับจดหมายว่า... ได้ล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน... ทำให้ไม่สามารถมาแสดงในวันนี้ได้ The Red Violin (1998)
Don't use my illness as an excuseอย่าใช้อาการป่วยของฉันเป็นข้อแก้ตัว Uninvited (2003)
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว Uninvited (2003)
This is just an illnessนี่แค่ป่วยเท่านั้น Uninvited (2003)
She has the myelodysplastic syndromes, the same illness that took away your wife.เธอป่วยเป็นโรค myelodysplastic syndromes ซึ่งเป็นโรคเดียวกับที่พรากชีวิต ภรรยาของคุณไปน่ะครับ Crazy First Love (2003)
She's suffering from the same illness which took her mom away...เธอกำลังป่วยเป็นโรคเดียวกับ โรคที่เคยคร่าชีวิตแม่ของเธอไป Crazy First Love (2003)
I'm gonna find out a cure for your illnessผมจะต้องหาทางรักษาโรคของคุณให้ได้ Crazy First Love (2003)
I'm gonna cure her illness and we're gonna live happily together till our deaths do us apart teeth fall out.ผมจะต้องหาทางรักษาโรคของเธอให้หาย แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป จนกว่าเราจะแก่เฒ่า หรือจนกว่าความตายจะทำให้เราสองคนต้องพรากจากกัน Crazy First Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illnessA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
illnessA sudden illness forced her to cancel her appointment.
illnessA sudden illness prevented him from going there.
illnessA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
illnessAt worst, she will not die of such an illness.
illnessAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
illnessBecause of his illness, he was forced to put off the meeting.
illnessBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
illnessBecause of illness, she couldn't come.
illnessDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
illnessDuring his illness, he fell away horribly.
illnessFilth breeds illnesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคภัยไข้เจ็บ[N] illness, See also: sickness, disease
คิลานะ[N] illness, See also: sickness, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, Notes: (บาลี)
โรคาพยาธิ[N] illness, See also: malady, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Example: หลวงพ่อมีอายุมากแล้ว และมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนสังขาร กิจนิมนต์นอกวัดจึงได้งดไปโดยปริยาย
การเจ็บไข้[N] sickness, See also: illness, Syn. การป่วย, การเจ็บป่วย, Example: การเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องเผชิญ
ความเจ็บป่วย[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความเจ็บป่วยของคนไข้ทุเลาลงหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ความป่วยไข้[N] illness, See also: sickness, affliction, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย, Example: ความป่วยไข้มาคู่กับวัยที่ชราลงของมนุษย์
โรคภัยไข้เจ็บ[N] sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้
ความเจ็บไข้[N] sickness, See also: illness, ailment, Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย, Ant. ความแข็งแรง, Example: มนุษย์กับความเจ็บไข้เป็นของธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้การเมือง[n. exp.] (khai kān meūang) EN: diplomatic illness ; political illness   FR: maladie diplomatique [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppūay) EN: illness ; sickness   FR: maladie [f]
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomphat) EN: illness believed to be due to black magic   
พยาธิ[n.] (phayāt = phayāthi) EN: ailment ; malady ; sickness ; illness ; disease   
ป่วยตาย[v. exp.] (pūay tāi) EN: die of illness   
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรค ...[n.] (rōk ...) EN: illness of ...   FR: maladie de ... [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLNESS    IH1 L N AH0 S
ILLNESSES    IH1 L N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illness    (n) (i1 l n @ s)
illnesses    (n) (i1 l n @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankheit {f} | langwierige Krankheit {f} | psychische Erkrankungillness | protracted illness | mental illness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness [Add to Longdo]
亜急性[あきゅうせい, akyuusei] (n,adj-no) subacute; subacute illness [Add to Longdo]
異例[いれい, irei] (adj-na,n,adj-no) exception; illness; singular; exceptional; unprecedented; (P) [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness [Add to Longdo]
夏風邪[なつかぜ, natsukaze] (n) (See 風邪) summer cold (illness) [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
快気祝い;快気祝[かいきいわい, kaikiiwai] (n) celebrating recovery from illness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] illness; numbness of the limbs, #27,630 [Add to Longdo]
症候[zhèng hòu, ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ, ] illness; disease, #65,096 [Add to Longdo]
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, / ] illness finds its way in by the mouth, #68,676 [Add to Longdo]
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, / ] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illness \Ill"ness\, n. [From {Ill}.]
   1. The condition of being ill, evil, or bad; badness;
    unfavorableness. [Obs.] "The illness of the weather."
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Disease; indisposition; malady; disorder of health;
    sickness; as, a short or a severe illness.
    [1913 Webster]
 
   3. Wrong moral conduct; wickedness. --Shak.
 
   Syn: Malady; disease; indisposition; ailment.
 
   Usage: {Illness}, {Sickness}. Within the present century,
      there has been a tendency in England to use illness in
      the sense of a continuous disease, disorder of health,
      or sickness, and to confine sickness more especially
      to a sense of nausea, or "sickness of the stomach."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illness
   n 1: impairment of normal physiological function affecting part
      or all of an organism [syn: {illness}, {unwellness},
      {malady}, {sickness}] [ant: {health}, {wellness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top