Search result for

illicit

(49 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illicit-, *illicit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illicit[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี), Syn. illegal, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illicit(อิลิส'ซิท) adj. ผิดกฎหมาย,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,เถื่อน,ไม่ได้รับอนุญาต., See also: illicitness n., Syn. unlawful

English-Thai: Nontri Dictionary
illicit(adj) ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicitผิดกฎหมาย, ต้องห้ามตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit cohabitationการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit distilleryการต้มกลั่นสุราเถื่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit trade; illegal tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illicit paymentการชำระเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do we frame a question about Cambodia, about the illicit bombing of Cambodia?เราจะจุดประกายคำถาม ประเด็นกัมพูชาไงดี เป็นการระเบิดกัมพูชา ที่ผิดศีลธรรมจรรยาดีมั้ย Frost/Nixon (2008)
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ ABQ (2009)
The creature, Peter, is not an illicit narcotic at all.สัตว์โลกนี้ ปีเตอร์ มันไม่ใช่ยาเสพติด ผิดกฎหมายอะไรหรอก Snakehead (2009)
This is your 35th attempt to illicit an emotional response from me.นี่นับเป็นครั้งที่ 35 แล้วนะ ที่นายพยายามจะยั่วยุอารมณ์ของฉัน Star Trek (2009)
About two years ago, we began receiving correlated intelligence regarding the illicit activities of a bank based out of Luxembourg the International Bank of Business and Credit.ซักสองปีก่อน,เราเริ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่า มีการไหลเวียนของเงินที่ไม่ปกติผ่านธนาคารนอกลักเซมเบิร์ก ธนาคารเพื่อธุรกิจและการค้ำประกันระหว่างประเทศหรือIBBC The International (2009)
Casey intercepted an illicit phone message, and he played it for me.เคซี่ได้ดักฟัง ข้อความเสียง และเปิดมันให้ฉันฟัง Chuck Versus the Subway (2010)
Ooh, that sounds illicit.อุ๊ฟ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องซิกแซก Consumed (2010)
- Ooh, that sounds illicit.- โอ้ ฟ้งเหมือนเรื่องซิกแซก Butterfly (2010)
Prince Thadeous of Mourne, you are hereby sentenced to death by hanging for your illicit behavior with the noble Dwarf King's second wife Regina.เจ้าชายธาเดอัสแห่งมอร์น พระองค์ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการแขวนพระศอ เพราะพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม Your Highness (2011)
Because at the end of the day, paying my debt with illicit gambling winnings...สุดท้ายแล้ว จ่ายหนี้ของผมด้วยเงินเล่นพนันชนะ ที่ผิดกฎหมาย Crawl Space (2011)
Come forth and confess of your conspiracy to bribe officials with embezzled funds and from illicit trading of wolfsbane.ยอมรับแผนการเลวร้ายของเจ้า ที่ติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยเงินที่ฉ้อฉล และค้าขายดอกพิษหมาป่าอย่างผิดกฎหมายมาเสียดีๆ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Just to make sure nothing illicit is afoot at the sundial.เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบ ทำผิดกฎหมายที่นาฬิกาแดด Where There's a Will (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถื่อน[ADJ] illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
การค้าของเถื่อน[N] bootleg, See also: illicit trade, contraband business, Example: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit   FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful   FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
เรื่องชู้สาว[n. exp.] (reūang chūsāo) EN: illicit romantic liaison   FR: liaison (amoureuse) [f]
เถื่อน[adj.] (theūoen) EN: illicit   FR: illégal ; illicite

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLICIT    IH2 L IH1 S AH0 T
ILLICITLY    IH2 L IH1 S AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illicit    (j) (i1 l i1 s i t)
illicitly    (a) (i1 l i1 s i t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzarbeit {f}illicit work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
横恋慕[よこれんぼ, yokorenbo] (n,vs) illicit love [Add to Longdo]
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
黒い[くろい, kuroi] (adj-i) (1) black; (2) dark; (3) illicit; wicked; underground; (P) [Add to Longdo]
私通[しつう, shitsuu] (n,vs) adultery; illicit intercourse [Add to Longdo]
邪恋[じゃれん, jaren] (n) illicit love [Add to Longdo]
道ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] (exp,n) illicit love affair [Add to Longdo]
不純異性交遊[ふじゅんいせいこうゆう, fujun'iseikouyuu] (n) illicit sexual relationship [Add to Longdo]
不倫相手[ふりんあいて, furin'aite] (n) person with whom one is having an illicit love affair [Add to Longdo]
密造[みつぞう, mitsuzou] (n,vs) illicit manufacturing; illicit distilling; moonshining [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illicit \Il*lic"it\, a. [L. illicitus; pref. il- not + licitus,
   p. p. of licere to be allowed or permitted: cf. F. illicite.
   See {In-} not, and {License}.]
   Not permitted or allowed; prohibited; unlawful; as, illicit
   trade; illicit intercourse; illicit pleasure.
   [1913 Webster]
 
      One illicit . . . transaction always leads to another.
                          --Burke.
   -- {Il*lic"it*ly}, adv. -- {Il*lic"it*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illicit
   adj 1: contrary to accepted morality (especially sexual
       morality) or convention; "an illicit association with his
       secretary" [ant: {licit}]
   2: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure of
     power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
     measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
     {outlawed}, {unlawful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top