Search result for

illegally

(24 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegally-, *illegally*, illegal
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)
While you were in prison, caught for illegally immigrating Chineseระหว่างที่แกติดคุกอยู่นะ มีการกวาดจับคนจีนที่แอบเข้าประเทศมา Failan (2001)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
You know what happens if they find out she's illegally here on a fake marriage?รู้มั้ยว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกนั้นรู้เข้า ว่าเค้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยการเล่นละครแต่งงาน Innocent Steps (2005)
You're not illegally allowing underage kids or anything are you?คุณไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้ามาเที่ยว หรือค้าขายอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Plus, you've been working in this country illegally.ยิ่งกว่านั้น คุณกำลังทำผิดกฎหมาย ของประเทศนี้ Babel (2006)
They've occupied that land illegally.พวกเขาอยู่อย่างผิดกฎหมาย A Millionaire's First Love (2006)
Turns out she's here illegally. You should have seen me, Dex.ปรากฎว่าเธออยู่อย่างผิดกฎหมาย พี่น่าจะเห็นฉัน เด็กซ์ Left Turn Ahead (2007)
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Lost his licence three years ago for illegally bringing in lion cubs.ตัวโตประมาณ 3 ปี ลักษณะเหมือนลูกสิงโต Episode #2.3 (2008)
Except evidence that was obtained illegallyยกเว้นหลักฐานที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย Do You Take Dexter Morgan? (2008)
They need a juvenile living here illegally deported back to Canada;เขาต้องการให้เราส่งตัวเด็กที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมาย กลับไปน่ะ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illegallyA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย[ADV] unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGALLY    IH2 L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegally    (a) (i1 l ii1 g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegally \Il*le"gal*ly\, adv.
   In a illegal manner; unlawfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegally
   adv 1: in an illegal manner; "they dumped the waste illegally"
       [syn: {illegally}, {illicitly}, {lawlessly}] [ant:
       {lawfully}, {legitimately}, {licitly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top