Search result for

illegally

(24 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegally-, *illegally*, illegal
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They need a juvenile living here illegally deported back to Canada;เขาต้องการให้เราส่งตัวเด็กที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมาย กลับไปน่ะ Changeling (2008)
I hope your stay here has convinced you not to try crossing the border illegally in the future;ฉันหวังว่า การมาอยู่ที่นี่จะทำให้เธอ ไม่พยายามข้ามกลับมา แบบผิดกฏหมายอีก ในอนาคค Changeling (2008)
Some kind of story to cover why you're in the country illegally?นิทานแก้ต่างว่าทำไมเธอถึง ต้องอยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมายหรือไง Changeling (2008)
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ The Echo (2008)
Or that he's in this country illegally?หรือเค้าอยู่ในประเทศนี้อย่างผิดกฎหมาย? Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน Trust Me (2009)
The Sullivans could have adopted her illegally.ครอบครัวซัลลิแวนคงจะรับเธอไว้อย่างผิดกฎหมายนะค่ะ Orphan (2009)
Well, I didn't know whether to call you or fish and game, but, uh, I think I saw some guys up at Emerson Woods hunting illegally, and I got worried because I know people like to go camping up there,ผมไม่รู้ว่าควรจะโทรหาคุณดี หรือว่าแค่ไปตกปลาแล้วก็เล่นเกมดี แต่ว่า ผมคิดว่าผมเห็นคนกลุ่มนึงขึ้นไปที่ อีเมอร์สัน พูดซ์ กำลังล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายอยู่ แล้วผมก็กังวล A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
You mean the chips your gal pal illegally had in her possession?นายหมายถึง ชิปที่แฟนสาวนายทิ้งไว้ให้ผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ? Ben 10: Alien Swarm (2009)
I mean... you had to illegally access the government's master database to...ผมหมายถึง.. คุณต้องทำผิดกฎหมาย เพื่อที่จะเข้าไป ระบบกลางของรัฐบาลเพื่อ... Chuck Versus the Broken Heart (2009)
all here illegally.ทุกคนมาอยู่แบบผิดกฎหมาย Slack Tide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illegallyA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย[ADV] unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGALLY    IH2 L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegally    (a) (i1 l ii1 g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegally \Il*le"gal*ly\, adv.
   In a illegal manner; unlawfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegally
   adv 1: in an illegal manner; "they dumped the waste illegally"
       [syn: {illegally}, {illicitly}, {lawlessly}] [ant:
       {lawfully}, {legitimately}, {licitly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top