Search result for

ill-fated

(18 entries)
(0.879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ill-fated-, *ill-fated*, ill-fat, ill-fate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ill-fated[ADJ] ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี, See also: โชคร้าย, โชคไม่ดี, อับโชค, Syn. unfortunate, unlucky, Ant. fortunate, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He's the son of the late Martin Jordan who was killed in his own ill-fated test flight back in 1993.เขาคือลูกชายของ มาร์ติน จอร์แดนผู้ล่วงลับ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการทดสอบเครื่องบินเจ็ทในปี 1993 Green Lantern (2011)
I've failed at since my ill-fated attempt to complete a chin-up in March of 1989?ที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ หลังจากที่ฉันพยายามโหนบาร์ เมื่อเดือนมีนา ปี 1989 The Thespian Catalyst (2011)
"Sir Francis Haddock of Marlinspike Hall, the last captain of the ill-fated Unicorn.อัศวิน Francis Haddock แห่ง Marlinspike \ กัปตันคนสุดท้ายแห่งเรือยูนิครอน์ต้องคำสาป The Adventures of Tintin (2011)
Betraying ill-fated cause does not stand among them.ทรยศสาเหตุอาภัพ ไม่ยืนในหมู่พวกเขา Chosen Path (2012)
And in resulting flames, my child and I to rise from the ashes of ill-fated past.และในเปลวไฟที่เกิด เด็กของฉันและฉันจะเพิ่มขึ้นจาก เถ้าถ่านของอดีตที่ผ่านมาอาภัพ Monsters (2012)
Robert Queen's ill-fated yacht?เรือยอร์ชของโรเบิร์ต ควีน ที่ประสบเหตุ ใช่ไหม? Damaged (2012)
The Salvi boys grew up in a small town close to the, uh, ill-fated reactor.เด็กๆ ของซาลวี โตขึ้นมาจากที่นั่น ในเมืองเล็กๆ ใกล้กับ เอ่อ เตาปฏิกรณ์ที่โชคร้ายนั่น The Grey Hat (2014)
The ill-fated came out on the streetsคนมีกรรมออกมา Lion (2016)
Our most skilled guests will fight their ways to the outer limits of the park, besting fearsome braves, seducing nubile maidens, befriending tragically ill-fated sidekicks, and, of course, like all our best narratives over the years,แขกที่มีความสามารถมากที่สุด จะต่อสู้เพื่อให้ตัวเอง ออกไปจนสุดขอบปาร์ก ต่อสู้กับนักรบผู้กล้าหาญ ล่อลวงพวกผู้หญิงที่มีสามีแล้ว Chestnut (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ill-fatedNo matter how you look at it you're a beautiful, ill-fated woman, the heroine of a tragedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภัพ[ADJ] unlucky, See also: ill-fated, luckless, unfortunate, Syn. อับโชค, Ant. เคราะห์ดี, มีวาสนา, Example: สมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้เล่าให้บรรดาเพื่อนๆ ฟังว่า ตนเป็นคนอาภัพ เพราะไม่มีพ่อแม่พี่น้อง, Thai definition: ปราศจากโชค, เคราะห์ร้าย, วาสนาน้อย, ตกอับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ill-fated    (j) - (i1 l - f ei1 t i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ill-fated \ill-fated\ adj.
   1. marked by or promising bad fortune; unsuccessful; as, an
    ill-fated business venture.
 
   Syn: ill-omened, ill-starred, unlucky.
     [WordNet 1.5] Ill-favored

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ill-fated
   adj 1: marked by or promising bad fortune; "their business
       venture was doomed from the start"; "an ill-fated
       business venture"; "an ill-starred romance"; "the unlucky
       prisoner was again put in irons"- W.H.Prescott [syn:
       {doomed}, {ill-fated}, {ill-omened}, {ill-starred},
       {unlucky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top