Search result for

il-

(129 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: il, -il-, *il*
English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
sweet basil(n) โหระพา, S. basil,
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
hairy basil(n) แมงลัก
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
axil(n) (ชีวะ)มุมด้านบนที่กิ่งไม้ทำมุมกับลำต้น, axilla
mineral oil(n phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)
suntan oil(n ) ครีมอาบแดด, R. sunscreen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
il[PRF] ใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
alkali soiln. ดินที่มีความด่างสูงหรือมีเปอร์เซนต์ของโซเดียมสูง
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
altar railราวกั้นระหว่างที่บูชากับส่วนที่เหลือของโบสถ์
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)
anil(แอน' นิล) n. พืชจำพวก Indigofera suffruticosa ที่ให้คราม. indigo, คราม, สีน้ำเงินเข้ม (......weak old woman)
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)

English-Thai: Nontri Dictionary
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
April(n) เดือนเมษายน
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
axil(n) รักแร้
bail(n) การประกันตัว,เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,หูหิ้ว,ถังน้ำ
bail(vt) ประกันตัว,วิดน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ilithyia!Ilithyia! Sacramentum (2012)
No...that would be illegal.เปล่า! ... .. Adverse Events (2008)
With an unsolved illness and a pistol?ที่มีปืนกับอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้หรือ? Last Resort (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
Gives you the illusion of control.ทำให้คุณทำไป ด้วยความเชื่อผิดๆ Last Resort (2008)
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา Pilot (2008)
Hurry up, switch on the illuminator.เร็วเข้า เปิดระบบส่องสว่างซะ Rising Malevolence (2008)
Its venom made him grievously ill. However, he's received an antidote.พิษของมันทำให้เขาป่วยอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เขาได้รับยาแก้พิษแล้ว Valiant (2008)
We have to discover how this illness is spreading.เราต้องหาสาเหตุของโรคระบาด Valiant (2008)
I don't know how to stop the illness.หม่อมฉันไม่รู้ว่าจะหยุดโรคร้ายนี้ยังไง The Mark of Nimueh (2008)
What's happened to her? She's gravely ill.เกิดอะไรขึ้นกับนาง นางป่วยหนัก Le Morte d'Arthur (2008)
Merlin, this is no ordinary illness.เมอลิน, นี่ไม่ใช่โรคธรรมดา Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
il60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
ilA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
ilAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
ilAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
ilAlas, what ill luck has befallen me!
ilA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
ilA mirage is said to be an illusion.
ilA newborn baby is liable to fall ill.
ilAn illustration may make the point clear.
ilAnn seems to be ill.
ilA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
ilAs a consequence of overwork, he became ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil   FR: Antacil [m]
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
ใบโหระพา[n. exp.] (bai hōraphā) EN: stem of sweet basil ; sweet basil   
ใบกะเพรา[n. exp.] (bai kaphrao) EN: basil   
ใบแข็ง[n.] (baikhaeng) EN: mat sail   
ใบแมงลัก[n. exp.] (bai maenglak) EN: stem of sweet basil   

CMU English Pronouncing Dictionary
IL    IH1 L

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
weilเพราะว่า, เนื่องจากว่า
steil(adj) ชัน
Teil(n) |der/das, pl. Teile| บท เช่น experimenteller Teil บทที่เกี่ยวกับการทดลอง, See also: das Kapitel
Gegenteil(n) |das, ทั่วไป Sg.| สิ่งตรงข้าม เช่น Das Gegenteil von 'klein' ist 'groß'. คำตรงข้ามกับเล็ก คือ ใหญ่
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, See also: S. Bauelement,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illumination {f}illumination [Add to Longdo]
Illusion {f}rope of sand [Add to Longdo]
Illusion {f}; Täuschung {f} | Illusionen {pl} | sich einer Illusion hingebenillusion | illusions | to cherish an illusion [Add to Longdo]
Illustration {f}; Abbildung {f}illustration [Add to Longdo]
Illustrationsvermerk {m}statement of illustrations [Add to Longdo]
Illustrator {m}illustrator [Add to Longdo]
Illustrierte {f}glossy; magazine; mag [Add to Longdo]
illegal; widerrechtlich; unerlaubt {adj} | illegaler; widerrechtlicher; unerlaubter | am illegalsten; am widerrechtlichsten; am unerlaubtestenillegal | more illegal | most illegal [Add to Longdo]
illegal {adv}illegally [Add to Longdo]
illusorisch {adj}illusory; illusive [Add to Longdo]
illusorisch {adv}illusorily; illusively [Add to Longdo]
illuster {adj}illustrious [Add to Longdo]
illuster {adv}illustriously [Add to Longdo]
illustrieren; bebildern; veranschaulichen | illustrierend; bebildernd; veranschaulichend | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustrierte; bebilderte; veranschaulichteto illustrate | illustrating | illustrated | illustrates | illustrated [Add to Longdo]
Ileitis {f}; Entzündung des Krummdarms [med.]ileitis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, See also: S. le pull,-s , le pullover,-s,
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
ail(n) |m| กระเทียม
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil [Add to Longdo]
ででむし[, dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
電子メール[でんしメール, denshi me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Il- \Il-\
   A form of the prefix in-, not, and in-, among. See {In-}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 il
   adj 1: being nine more than forty [syn: {forty-nine}, {49},
       {il}]
   n 1: a midwestern state in north-central United States [syn:
      {Illinois}, {Prairie State}, {Land of Lincoln}, {IL}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IL
     Instruction List
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 il [il]
   he; him
   it
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 il
    the
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 il
    All Souls' Day
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 oblast
 
 1. (Ru.) ilçe, il.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 province
 
 1. vilayet, il, eyalet
 2. eskiden İtalya haricinde olup Roma imparatorluğuna baglı eyalet
 3. (çoğ.) taşra
 4. bilgi veya edebiyat alanı
 5. yetki alanı
 6. bir şahsın belirli iş sahası
 7. (ekol.) kendine özgü bitey, direy ve insan tipleri olan dirimsel coğrafya alanı. within one' province salâhiyeti dahilinde, yetki alanında.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top