Search result for

ihren

(5 entries)
(0.472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ihren-, *ihren*
German-Thai: Longdo Dictionary
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
Ihren1) ของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น Ihren alten Tisch
Ihren2) ของคุณ(เอกพจน์), ของพวกคุณ(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น Ihren alten Tischen, Ihren alten Häusern, Ihren alten Hosen
ihren1) ของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น ihren alten Tisch
ihren2) ของหล่อน(เอกพจน์), ของพวกเขา(พหูพจน์) |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สามเพศหญิงเอกพจน์และเพศใดๆ พหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น ihren alten Tischen, ihre alten Häusern, ihre alten Schulen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top