Search result for

ignorant

(73 entries)
(0.7674 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorant-, *ignorant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorant[ADJ] ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignorant[ADJ] ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง, Syn. unconcious, uninformed, Ant. alert, aware
ignorant[ADJ] ไร้การศึกษา, See also: ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม, Syn. illiterate, uneducated, Ant. educated, literate

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorant(adj) เขลา,โง่,ไม่รู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorantia facti excusat (L.)ความไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นข้อแก้ตัวได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia legis non excusat; ignorantia non excusat (L.)ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorantia non excusat (L.); ignorantia legis non excusatความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jewish soldier suffered a loss of memory and remained in hospital for years, ignorant of the change in Tomainia.สมองเสื่อม และ อยู่ในโรงพยาบาลเกือบปี ผู้ไร้การศึกษาได้เปลี่ยนแปลง โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
- Only an ignorant man can believe that.- เฉพาะคนที่ไม่รู้จะเชื่อว่า 12 Angry Men (1957)
He's a common, ignorant slob.เขาเป็นคนที่ร่วมกันสกปรกไม่รู้ 12 Angry Men (1957)
You took me for an ignorant old fire-eater.ฉันรู้ว่า. ไม่ How I Won the War (1967)
- Speak up. What are you? - I'm ignorant.- นักอุดมการณ์รึ พูดมา เธอเป็นอะไร The Little Prince (1974)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
You're too ignorant.ไม่เจ้าโง่เกินไป Rapa Nui (1994)
Do you think I've been ignorant? I think you've just been a boy.คิดว่าข้าโง่มั้ย Rapa Nui (1994)
Know how to read, you ignorant fuck?รู้วิธีการอ่านคุณเพศไม่รู้? The Shawshank Redemption (1994)
But who was your mother? Your uncles and aunts? Do not imagine me ignorant of their condition.แล้วแม่เธอเป็นใครล่ะ ลุงกับป้าเธอเป็นใคร อย่าคิดนะว่าจะหลบเลี่ยงไปจากเงื่อนไขนี้ได้ Episode #1.6 (1995)
I'd still be ignorant of all you've hidden from me.ฉันคงไม่รู้หรอกว่า คุณซ้อนอะไรไว้บ้าง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Heartless, ignorant and savage.ไร้หัวใจ โง่เขลาเเละป่าเถื่อน The Scorpion King (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignorantHe thinks he knows everything but, as a matter of face, he is very ignorant.
ignorantI was entirely ignorant of the matter.
ignorantNot only you but also he is ignorant of the truth.
ignorantShe is ignorant of the world.
ignorantI am quite ignorant of the plan.
ignorantI was ignorant that he was present.
ignorantHe pretended to be ignorant.
ignorantHe is quite ignorant of things Japanese.
ignorantWe were ignorant that the store was closed on Thursdays.
ignorantMy wife is ignorant of the world.
ignorantThey are ignorant of the rules.
ignorantThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุ่มสี่สุ่มห้า[ADV] blindly, See also: ignorantly, Syn. ไม่ดูตาม้าตาเรือ, Example: ทำไมเธอถึงตัดสินใจแบบสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ เดี๋ยวก็มีเรื่องเดือดร้อนตามมาภายหลัง, Thai definition: อย่างไม่ดูหน้าดูหลังหรือคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน
เบาปัญญา[ADJ] dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
หูป่าตาเถื่อน[ADJ] uninformed, See also: ignorant, unsophisticated, Syn. เซ่อซ่า, ไม่สีสา, Example: เขาไม่ใช่คนหูป่าตาเถื่อนนักดอก
อวิญญู[ADJ] ignorant, See also: foolish, stupid, Syn. โง่, เขลา, Thai definition: ที่ไม่มีความรู้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องตื้น[adj.] (bǿngteūn) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)   FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached   FR: indifférent ; détaché ; passif
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat   FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly   
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kānseuksā) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant   FR: manquer d'éducation
งั่ง[adj.] (ngang) EN: foolish ; stupid ; ignorant ; dull   FR: idiot ; stupide
โง่[adj.] (ngō) EN: stupid ; dumb ; foolish ; silly ; uneducated ; ignorant   FR: stupide ; idiot ; bête ; sot ; nigaud

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNORANT    IH1 G N ER0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorant    (j) (i1 g n @ r @ n t)
ignorantly    (a) (i1 g n @ r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ignorant {m} | Ignoranten {pl}ignoramus | ignoramuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
井の中の蛙[いのなかのかわず, inonakanokawazu] (exp) person who is ignorant of the real world (lit [Add to Longdo]
迂愚[うぐ, ugu] (adj-na,n) stupid; ignorant [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
頑冥不霊[がんめいふれい, ganmeifurei] (n,adj-na) stubborn and ignorant [Add to Longdo]
愚民[ぐみん, gumin] (n) ignorant people [Add to Longdo]
愚民政策[ぐみんせいさく, guminseisaku] (n) policy of keeping the people ignorant and easily subjugated [Add to Longdo]
世間知らず[せけんしらず, sekenshirazu] (adj-na,n) ignorant of the ways of the world [Add to Longdo]
専門馬鹿[せんもんばか, senmonbaka] (n) person who is ignorant outside his field [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] ignorant [Add to Longdo]
[kōng, ㄎㄨㄥ, ] ignorant; blank-minded [Add to Longdo]
孤陋[gū lòu, ㄍㄨ ㄌㄡˋ, ] ignorant; ill-informed [Add to Longdo]
孤陋寡闻[gū lòu guǎ wén, ㄍㄨ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄚˇ ㄨㄣˊ, / ] ignorant and inexperienced; ill-informed and narrow-minded [Add to Longdo]
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, ] ignorant and weak [Add to Longdo]
愚昧[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated [Add to Longdo]
愚蒙[yú méng, ㄩˊ ㄇㄥˊ, / ] ignorant; block-head [Add to Longdo]
愚陋[yú lòu, ㄩˊ ㄌㄡˋ, ] ignorant and backward [Add to Longdo]
愚顽[yú wán, ㄩˊ ㄨㄢˊ, / ] ignorant and stubborn [Add to Longdo]
疑冰[yí bīng, ㄧˊ ㄅㄧㄥ, ] ignorant; doubt stemming from ignorance; (a summer insect has no word for ice, Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorant \Ig"no*rant\, a. [F., fr. L. ignorans, -antis, p. pr.
   of ignorare to be ignorant. See {Ignore}.]
   1. Destitute of knowledge; uninstructed or uninformed;
    untaught; unenlightened.
    [1913 Webster]
 
       He that doth not know those things which are of use
       for him to know, is but an ignorant man, whatever he
       may know besides.           --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Unacquainted with; unconscious or unaware; -- used with
    of.
    [1913 Webster]
 
       Ignorant of guilt, I fear not shame. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unknown; undiscovered. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ignorant concealment.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Alas, what ignorant sin have I committed? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Resulting from ignorance; foolish; silly.
    [1913 Webster]
 
       His shipping,
       Poor ignorant baubles! -- on our terrible seas,
       Like eggshells moved.         --Shak.
 
   Syn: Uninstructed; untaught; unenlightened; uninformed;
     unlearned; unlettered; illiterate. -- {Ignorant},
     {Illiterate}. Ignorant denotes lack of knowledge, either
     as to single subject or information in general;
     illiterate refers to an ignorance of letters, or of
     knowledge acquired by reading and study. In the Middle
     Ages, a great proportion of the higher classes were
     illiterate, and yet were far from being ignorant,
     especially in regard to war and other active pursuits.
     [1913 Webster]
 
        In such business
        Action is eloquence, and the eyes of the ignorant
        More learned than the ears.     --Shak.
     [1913 Webster]
 
        In the first ages of Christianity, not only the
        learned and the wise, but the ignorant and
        illiterate, embraced torments and death.
                          --Tillotson.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorant \Ig"no*rant\, n.
   A person untaught or uninformed; one unlettered or unskilled;
   an ignoramous.
   [1913 Webster]
 
      Did I for this take pains to teach
      Our zealous ignorants to preach?     --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorant
   adj 1: uneducated in general; lacking knowledge or
       sophistication; "an ignorant man"; "nescient of
       contemporary literature"; "an unlearned group incapable
       of understanding complex issues"; "exhibiting contempt
       for his unlettered companions" [syn: {ignorant},
       {nescient}, {unlearned}, {unlettered}]
   2: uneducated in the fundamentals of a given art or branch of
     learning; lacking knowledge of a specific field; "she is
     ignorant of quantum mechanics"; "he is musically illiterate"
     [syn: {ignorant}, {illiterate}]
   3: unaware because of a lack of relevant information or
     knowledge; "he was completely ignorant of the circumstances";
     "an unknowledgeable assistant"; "his rudeness was unwitting"
     [syn: {ignorant}, {unknowledgeable}, {unknowing},
     {unwitting}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ignorant [ignoːrant] (n) , s.(m )
   ignoramus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top