Search result for

ignorance

(58 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorance-, *ignorance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorance[N] ความไม่รู้, See also: ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา, Syn. dumbness, illiteracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the lawความไม่รู้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ignoranceความไม่รู้ [การแพทย์]
Ignorance (Law)ความไม่รู้กฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain.ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด Day of the Dead (1985)
It was the hatching out of the shell of my ignoranceมันเป็นการฟักตัวความไม่รู้ของฉัน 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
They have this huge heart and... huge ignorance.พวกเขามีหัวใจใหญ่นี้และ ... ไม่รู้มาก The Russia House (1990)
If we can somehow embrace our wisdom... instead of ignorance... this technology will free the mind of man... not enslave it.สักวันหนึ่ง หากเราร่วมใจกัน.. ..ใช้ปัญญาในทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะกลายเป็นสถานที่อิสระ The Lawnmower Man (1992)
/f you are in ignorance of the part that Mr Darcy played in bringing about the marriage, let me enlighten you at once.ถ้าหลานอยู่ในความเขลาในส่วนของคุณดาร์ซี่ ซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดการแต่งงานนี้ Episode #1.6 (1995)
As an antidote to your ignorance, and on my desk, by Monday morning...As antidote to his ignorance and on my desk Monday morning Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
A certain psychotic, moral ignorance, blind obedience, all required.แน่นอนจิตวิทยา ผิดศีลธรรม ทำตามคำสั่ง ครบทุกอย่าง. Transporter 2 (2005)
Forgive my ignorance, senorita, but I'm a little uninformed on the European perspective.โปรดอภัยในความไม่รู้ของผม แต่ผมไม่เคยรู้ เกี่ยวกับมุมมองของชาวยุโรปมาก่อน Bandidas (2006)
You want ignorance.นายต้องแค่ทำเป็นไม่รู้ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Is this conduct commonplace in the natural history of Hampshire? Your ignorance is understandable since you lack... What shall we call it?นี่เป็นประวัติศาสตร์ ของแฮมเชียร์จริงๆ เหรอ ที่คุณไม่รู้ก็พอจะเข้าใจอยู่หรอกนะ เขาเรียกว่าอะไรนะ Becoming Jane (2007)
Propriety commands me to ignorance.ความถูกต้องทำให้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้ Becoming Jane (2007)
I'm sorry for my ignorance.ขออภัย ผมโง่อ่ะ Heyy Babyy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignoranceCrimes sometimes result from ignorance of the law.
ignoranceFailures often spring from ignorance.
ignoranceFear always springs from ignorance.
ignoranceHe made fun of our ignorance.
ignoranceHe often takes advantage of her ignorance.
ignoranceHe ought to be ashamed of his ignorance.
ignoranceHe pretended ignorance, which made me still more angry.
ignoranceHe professes ignorance of the fact.
ignoranceHe seemed surprised by my ignorance.
ignoranceHe soon betrayed his ignorance.
ignoranceHe took advantage of my ignorance and deceived me.
ignoranceHe tried to awake people from their ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
อวิชชา[N] ignorance, See also: condition without knowledge, Example: ทิฏฐิต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพราะอวิชชา, Thai definition: ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความไม่รู้อริยสัจสี่, การปราศจากความรู้, Notes: (บาลี)
ความไม่รู้[N] ignorance, See also: unawareness, Ant. ความรู้, Example: ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แต่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ เพราะความไม่รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
ไก๋[v.] (kai) EN: feign ignorance   
ความไม่รู้[n. exp.] (khwām mai rū) EN: ignorance   
ความไม่รู้กฎหมาย[n. exp.] (khwām mai rū kotmāi) EN: ignorance of the law   FR: ignorance de la loi [f]
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat   FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler   
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know   FR: faire l'innocent

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNORANCE    IH1 G N ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorance    (n) (i1 g n @ r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴の闇[ぐちのやみ, guchinoyami] (exp) the darkness of ignorance [Add to Longdo]
空惚ける;空とぼける[そらとぼける, soratobokeru] (v1,vi) to feign ignorance; to play dumb [Add to Longdo]
空嘯く[そらうそぶく, sorausobuku] (v5k,vi) to feign ignorance or unconcern [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知[wú zhī, ˊ ㄓ, / ] ignorance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorance \Ig"no*rance\, n. [F., fr. L. ignorantia.]
   1. The condition of being ignorant; the lack of knowledge in
    general, or in relation to a particular subject; the state
    of being uneducated or uninformed.
    [1913 Webster]
 
       Ignorance is the curse of God,
       Knowledge the wing wherewith we fly to heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) A willful neglect or refusal to acquire knowledge
    which one may acquire and it is his duty to have. --Book
    of Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   {Invincible ignorance} (Theol.), ignorance beyond the
    individual's control and for which, therefore, he is not
    responsible before God.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorance
   n 1: the lack of knowledge or education

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top