Search result for

ignorance

(58 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ignorance-, *ignorance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ignorance[N] ความไม่รู้, See also: ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา, Syn. dumbness, illiteracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่

English-Thai: Nontri Dictionary
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ignorance of the factความไม่รู้ข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ignorance of the lawความไม่รู้กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ignoranceความไม่รู้ [การแพทย์]
Ignorance (Law)ความไม่รู้กฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what does that mean? Forgive my ignorance.หมายความว่าไงกัน ฉันไม่รู้จริงๆ Body of Lies (2008)
All this time, I let my own stupid ignorance stand in the way.ที่ผ่านมา ฉันปล่อยให้ ความโง่เง่าของตัวเองบังตา Timebomb (2009)
You never stepped outside your own ignorance and fear and done something selfless for me or for anybody.แม่ไม่เคยก้าวข้ามความโง่เขลากับความกลัว แล้วทำเพื่อคนอื่น เพื่อหนูหรือใครก็ตาม Frenzy (2009)
You have to have more than ignorance to trap a real witch.หลานต้องทำมากกว่าไม่สนใจ ถึงจะจับแม่มดตัวจริงได้ Haunted (2009)
- Six pages on ignorance. Guys, put your hands down.6 หน้า โทษฐานที่ไม่รู้หนังสือ Environmental Science (2009)
Apparently, ignorance Is bliss.เห็นได้ชัดว่า คนไม่รู้หนังสือ จะมีความสุขก่อนเสมอ The Gorilla Experiment (2009)
Forgive my ignorance of your customs, but...ถ้าผิดธรรมเนียมก็อย่าถือสาผมเลยนะ.. Melbourne (2010)
Your ignorance and misinformation --ความโง่ และข้อมูลที่ผิดพลาดของนาย-- The Devil You Know (2010)
- Maybe ignorance really is bliss.บางทีการเพิกเฉยก็เป็นความสุข Last Tango, Then Paris (2010)
That's a yes, with an additional comment on my ignorance.อ่า ใช่ อันนั้นผมเห็นด้วยนะ ถึงผมจะไม่รู้เรื่องก็ตาม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Then in ignorance, I await my own surprise.ในความไม่รู้ .. ฉันก็จะรอความประหลาดใจ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Prejudice is just ignorance, Kurt, and you have a chance right now to teach him.อคติมันคือการเพิกเฉยนะเคิร์ท แล้วเธอจะมีโอกาส ตอนนี้ที่จะสอนพวกเขา Never Been Kissed (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ignoranceCrimes sometimes result from ignorance of the law.
ignoranceFailures often spring from ignorance.
ignoranceFear always springs from ignorance.
ignoranceHe made fun of our ignorance.
ignoranceHe often takes advantage of her ignorance.
ignoranceHe ought to be ashamed of his ignorance.
ignoranceHe pretended ignorance, which made me still more angry.
ignoranceHe professes ignorance of the fact.
ignoranceHe seemed surprised by my ignorance.
ignoranceHe soon betrayed his ignorance.
ignoranceHe took advantage of my ignorance and deceived me.
ignoranceHe tried to awake people from their ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันธการ[N] ignorance, See also: stupidity, foolishness, Syn. ความเขลา, Ant. ความฉลาด, Notes: (บาลี)
อวิชชา[N] ignorance, See also: condition without knowledge, Example: ทิฏฐิต่างๆ นี้เกิดขึ้นเพราะอวิชชา, Thai definition: ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความไม่รู้อริยสัจสี่, การปราศจากความรู้, Notes: (บาลี)
ความไม่รู้[N] ignorance, See also: unawareness, Ant. ความรู้, Example: ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แต่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ เพราะความไม่รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge   FR: ignorance [f]
ไก๋[v.] (kai) EN: feign ignorance   
ความไม่รู้[n. exp.] (khwām mai rū) EN: ignorance   
ความไม่รู้กฎหมาย[n. exp.] (khwām mai rū kotmāi) EN: ignorance of the law   FR: ignorance de la loi [f]
ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว[xp] (khwām mai rū kotmāi mai pen khø kaētūa) EN: ignorance of the law is no defence ; ignorantia juris non excusat   FR: l'ignorance de la loi n'est pas une excuse ; ignorantia juris non excusat
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
ปล่อยโข่ง[v. exp.] (plǿi khōng) EN: show one's ignorance ; let out a howler   
ทำไก๋[v. exp.] (tham kai) EN: feign ignorance ; play dumb ; pretend not to know   FR: faire l'innocent

CMU English Pronouncing Dictionary
IGNORANCE    IH1 G N ER0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ignorance    (n) (i1 g n @ r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[, shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
愚痴(P);愚癡(oK)[ぐち, guchi] (n) (1) idle complaint; grumble; (n,adj-na) (2) {Buddh} moha (ignorance, folly); (P) [Add to Longdo]
愚痴の闇[ぐちのやみ, guchinoyami] (exp) the darkness of ignorance [Add to Longdo]
空惚ける;空とぼける[そらとぼける, soratobokeru] (v1,vi) to feign ignorance; to play dumb [Add to Longdo]
空嘯く[そらうそぶく, sorausobuku] (v5k,vi) to feign ignorance or unconcern [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知[wú zhī, ˊ ㄓ, / ] ignorance, #9,660 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ignorance \Ig"no*rance\, n. [F., fr. L. ignorantia.]
   1. The condition of being ignorant; the lack of knowledge in
    general, or in relation to a particular subject; the state
    of being uneducated or uninformed.
    [1913 Webster]
 
       Ignorance is the curse of God,
       Knowledge the wing wherewith we fly to heaven.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) A willful neglect or refusal to acquire knowledge
    which one may acquire and it is his duty to have. --Book
    of Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   {Invincible ignorance} (Theol.), ignorance beyond the
    individual's control and for which, therefore, he is not
    responsible before God.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ignorance
   n 1: the lack of knowledge or education

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top