Search result for

ifa

(50 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ifa-, *ifa*
Possible hiragana form: いふぁ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ifaabbr. indirect fluorescent antibody
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
multifarious(มัลทิแฟ'เรียส) adj. หลากหลาย,นัก,ต่าง ๆ นา นา., See also: multifariousness n., Syn. diversified
omnifarious(ออมนะแฟ'เรียส) adj. ทุกอย่าง,ทุกแบบ,ทุกชนิด,ครอบคลุม, See also: omnifariousness n.
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, do ifast.ดี ทำให้เร็ว The Bond in the Boot (2009)
Me ifa!Me ifaA Golden Crown (2011)
Then ifanything growsหากท่อนลำจะง้ำผงาด... The Perks of Being a Wallflower (2012)
"I think that if one is faced by inevitable destruction -- ifa houseis fallinguponyou, for instance -- one must feel a great longing to sit down, close one's eyes and wait,ฉันคิดว่าถ้าคนหนึ่งกำลังเผชิญหน้า การถูกทำลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างถ้าหากบ้านตกเป็นภาระของคุณ คนนั้นต้องรู้สึกเยี่ยมที่จะนั่งลงเฝ้ารอ It Follows (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟีฟ่า[org.] (Fīfā) EN: FIFA   FR: FIFA [f]
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า[n. exp.] (futbøn lōk Fīfā) EN: FIFA World Cup   
ก็ดี[X] (kødī) EN: that's all right ; that's good ; allright ; rather good ; notwithstanding ; no matter   FR: c'est daccord ; c'est bon ; cela convient ; c'est satifaisant ; c'est parfait ; peu importe
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[org] (Sahaphan Futbøn Nānāchāt) EN: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)   FR: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
ถ้วยฟุตบอลโลก[n. exp.] (thuay futbøn lōk) EN: FIFA World Cup Trophy   FR: coupe du monde de football (trophée) [f] ; trophée de la coupe du monde de football [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Dreifachbindung(n) |die, pl. Dreifachbindungen| พันธะสาม
Taxifahrer(n ) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
アイコニファイ[, aikonifai] (n) iconify [Add to Longdo]
アイデンティファイ;アイデンテファイ[, aidenteifai ; aidentefai] (n,vs) identify [Add to Longdo]
アスキーファイル;アスキファイル(ik)[, asuki-fairu ; asukifairu (ik)] (n) {comp} ASCII file [Add to Longdo]
アタッチファイル[, atacchifairu] (n) {comp} attach file [Add to Longdo]
アポクリファ[, apokurifa] (n) Apocrypha [Add to Longdo]
アンアイデンティファイド[, an'aidenteifaido] (adj-f) unidentified [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[, ansupeshifaidobittoreito] (n) {comp} unspecified bit rate [Add to Longdo]
アンプリファイアー;アンプリファイア[, anpurifaia-; anpurifaia] (n) amplifier [Add to Longdo]
イーディーアイファクト[, i-dei-aifakuto] (n) {comp} EDIFACT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
パッチファイル[ぱっちふぁいる, pacchifairu] patch file [Add to Longdo]
マルチファンクション[まるちふぁんくしょん, maruchifankushon] multifunction [Add to Longdo]
メッセージファイル[めっせーじふぁいる, messe-jifairu] message file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 discharge
 
 1. yük boşaltma
 2. ateş etme (top ve tüfek), yaylım ateşi
 3. sırtından yük atma, ödeme, ifa
 4. azil, tart, ihraç, işten çıkarılma
 5. terhis, izin
 6. cereyan, akıntı, akış
 7. cerahat, boru gibi şeyden akan madde
 8. (elek) boşaltma
 9. boyayı çıkaran madde, ağartıcı madde. discharge pipe akma borusu, boşaltma borusu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 execution
 
 1. (huk.) infaz, idam
 2. yerine getirme, ifa, icra, tatbik etme, uygu lama, yapma
 3. (güz.) (san.) yapış veya yapılış tarzı, icra usulü. executioner cellât, idam hükmünü tatbik eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 exercise
 
 1. uygulama, tatbik, icra, yürütme, ifa, yerine getirme, kullanma
 2. talim, alıştırma egzersiz
 3. beden terbiyesi, jimnastik, idman
 4. deney, tecrübe
 5. (çoğ.) tören
 6. icra etmek, ifa etmek, ettirmek, yaptırmak
 7. idman yapmak, egzersiz yapmak
 8. hareket etmek, gezmek
 9. hareket ettirmek, çalıştırmak, idman yaptırmak, idmanla geliştirmek
 10. meşgul etmek. exercised sinirli, heyecanlı, kızgın.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fulfill
 
 1. , ing fil nail olmak, yerine getirmek, icra etmek
 2. yapmak
 3. görmek, ifa etmek
 4. bitirmek, itmam etmek, tamamlamak. fulfillment nail olma, ergi
 5. icra, ifa, yapma, tamamlama, yerine getirme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pursuance
 
 1. takip etme
 2. devam, netice
 3. ifa
 4. tatbik. in pursuance of ifa ederken. pursuant  uygun olarak, uyuşmuş
 5. to ile uyuşmuş şekilde. pursuantly uygun surette.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 satisfaction
 
 1. memnuniyet, hoşnutluk, kanaat
 2. tarziye, tatmin, tazmin
 3. hoşnut etme, memnun etme: (huk.) tediye, ifa.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top