Search result for

ideology

(47 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ideology-, *ideology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ideology[N] แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง, See also: อุดมการณ์, Syn. belief, ideas, philosophy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
ideology(n) ลัทธิ,มโนคติวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ideologyอุดมคติวิทยา, คตินิยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyอุดมการณ์, คตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideologyคตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ideology, officialอุดมการณ์ของทางราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ideology, politicalอุดมการณ์ทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ideologyอุดมการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would invade a neighboring country and impose my own ideology, even if they didn't want it!แล้วตั้งลัทธิของเราเอง ถึงเขาจะไม่อยากได้ก็เถอะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I know you think this country failed you, and I don't care what kind of ideology you believe in now.ฉันรู้ว่านายคิดว่าประเทศนี้ ทำให้นายสูญเสียทุกอย่าง และฉันไม่สน ว่านายมีแนวคิดอะไรอยู่ตอนนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
They're the ones with the crazy ideology, Jack, not me.พวกเค้าก็เป็นอีกคนที่บ้าอุดมการณ์ เเจ็ค,ไม่ใช่ฉัน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
There's no ideology behind this.ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับสังคม, เศรษฐกิจ เบื้องหลังเรื่องนี้แล้ว Hopeless (2009)
I'm friends with those willing to don suicide vests in the name of ideology.ฉันมีเพื่อนๆคนที่กล้า กระทำการสังหารแบบ อัตวิบาตกรรม ในนามแห่งอุดมการณ์ Black Swan (2009)
And ideology.และวิธีคิด Salt (2010)
Doesn't sound that different from the ideology Brauer's espousing.ฟังดูไม่ต่างกันเลยจาก หลักการในอุดมคติขิงบราเวอร์ Taking Account (2011)
Money, ideology-- none of it makes any sense.เงิน อุดมการณ์-- มันไม่มีเหตุผลหรอก Linchpin (2012)
She's struck all over the world, which says she might not be American, but her ideology certainly speaks to Washington.เธอก่อเหตุ ไปทั่วโลก ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า เธอไม่ใช่คนอเมริกัน แต่อุดมการณ์ของเธอ ต้องการสื่อไปถึงวอชิงตันแน่นอน Hit (2012)
Driven by ideology and fear... with no love of what's beautiful in the world.ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และความหวาดกลัว ... ด้วยความรักในสิ่งที่ไม่เป็น สวยที่สุดในโลก. RED 2 (2013)
And also putting an ideology into action.แล้วก็เอาแนวคิดนั้นมาลงมือทำ Nothing to Hide (2013)
Yeah, money means more to Sykes than ideology.ใช่ เงินมีความหมายต่อไซคส์ มากกว่าอุดมการณ์ In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ideologyIn this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.
ideologyIt goes without saying that the ideology is behind the times.
ideologyThis is the ideology to which my speech is written.
ideologyWe came to the conclusion that the ideology was behind the times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
คตินิยม[N] tradition, See also: ideology, Syn. แบบอย่าง, ความเชื่อ, Example: ยุ้งข้าวของชาวโซ่งยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่แสดงให้เห็นคตินิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรมประจำกลุ่มของชาวโซ่งได้ดี, Thai definition: แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน
วาท[N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คตินิยม[n.] (khatiniyom) EN: tradition ; ideology   
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
อุดมการณ์[n.] (udomkān) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle   FR: idéologie [f]
อุดมการณ์ทางการเมือง[n. exp.] (udomkān thāng kānmeūang) EN: political ideology   FR: idéologie politique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IDEOLOGY    AY2 D IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ideology    (n) (ai2 d i o1 l @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イデオロギー(P);イデオロギ[, ideorogi-(P); ideorogi] (n,adj-no) ideology (ger [Add to Longdo]
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
観念形態[かんねんけいたい, kannenkeitai] (n) (See イデオロギー) ideology [Add to Longdo]
国際協調主義[こくさいきょうちょうしゅぎ, kokusaikyouchoushugi] (n) principle (or ideology) of international cooperation [Add to Longdo]
根を張る[ねをはる, newoharu] (exp,v5r) to spread one's roots (of a tree, etc.); to take root (of an ideology, etc.) [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] (n) thought; idea; ideology; (P) [Add to Longdo]
自由民権論[じゆうみんけんろん, jiyuuminkenron] (n) (early Meiji era) democratic rights ideology [Add to Longdo]
退嬰主義[たいえいしゅぎ, taieishugi] (n) backward-looking philosophy (ideology); conservatism [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意识形态[yì shí xíng tài, ㄧˋ ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] ideology, #11,793 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ideology \I`de*ol"o*gy\, n. [Ideo- + -logy: cf. F.
   id['e]ologie.]
   1. The science of ideas. --Stewart.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) A theory of the origin of ideas which derives
    them exclusively from sensation.
    [1913 Webster]
 
   Note: By a double blunder in philosophy and Greek,
      id['e]ologie . . . has in France become the name
      peculiarly distinctive of that philosophy of mind which
      exclusively derives our knowledge from sensation. --Sir
      W. Hamilton.
 
   3. A set or system of theories and beliefs held by an
    individual or group, especially about sociopolitical goals
    and methods to attain them; in common usage, ideology is
    such a set of beliefs so strongly held by their adherents
    as to cause them to ignore evidence against such beliefs,
    and thus fall into error -- in this sense it is viewed as
    a negative trait; contrasted to {pragmatism}, and distinct
    from idealism.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ideology
   n 1: an orientation that characterizes the thinking of a group
      or nation [syn: {political orientation}, {ideology},
      {political theory}]
   2: imaginary or visionary theorization

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top