Search result for

id

(224 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -id-, *id*, i
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
IDKI don't know

English-Thai: Longdo Dictionary
identity(n) อัตลักษณ์
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
tide me over(phrase slang) (เงิน) เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น I need 2,000 Yen to tide me over until tuesday.
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
id[N] ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา), See also: ต้นกำเนิดของความอยาก
idea[N] ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ, Syn. concept, opinion, thought
idea[N] แผนการ, See also: โครงการ, Syn. design, plan, scheme
idem[PRON] เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
ideo[PRF] ความคิด
ides[N] วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ), See also: วันที่ 13 ของเดือนอื่นๆ ในปี
idio[PRF] ตัวเอง, See also: ส่วนตัว, โดยเฉพาะ
idle[ADJ] เกียจคร้าน, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร, Syn. lazy, indolent, slothful
idle[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งไร้สาระ, Syn. frivolous, silly, trivial
idle[ADJ] ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ, See also: ซึ่งยังไม่ทำงาน, Syn. unoccupied

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
id(ไอ'ดี) บัตรประจำตัว, Syn. Identity card abbr. intradermal
id est(อิด'เอสทฺ) L. กล่าวคือ,นั่นก็คือ
ide(ไอดีอี) ย่อมาจาก integrated drive electronics ซึ่งก็คือตัวประสานอีกตัวหนึ่งที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดดิสก์ แบบต่าง ๆ ที่รู้จักกันดีมีหลายรูปแบบ เช่น SCSI, ESDI และ ST 506
idea(ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ, Syn. image,concept
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
idem(ไอ'เดม) -pron.,adj.,L. เหมือนเช่นเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
idea(n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
identical(adj) เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
identification(n) การชันสูตร,การวินิจฉัย,การชี้ตัว,การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idอิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Id. (idem); idem (Id.)เหมือนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IDE (integrated drive electronics)ไอดีอี (ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหน่วยขับเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ideaความคิด, มโนคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea of reference; idea, referentialความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, adventitiousพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, fixedความคิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idea, innateสหชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
idea, referential; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Idea; ideaมโนภาพ, มโนคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idอิด, สัญชาตญาณ [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
ideal gasแก๊สอุดมคติ, แก๊สที่ถือว่ามีสมบัติเป็นไปตามกฎของแก๊สทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ideal Methodวิธีในอุดมคติ [การแพทย์]
Ideal Standardอุดมคติมาตรฐาน [การแพทย์]
Idealityความเป็นอุดมคติ [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Ideals (Philosophy)อุดมคติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Ideasมโนคติ, ความคิด [การแพทย์]
Ideas, Flight ofความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ideell {adj} (n ) นามธรรม
idempotent {adj} (adj ) เหมือนกัน
See also: S. idem,
idence[ไอ'เดินซฺ] (n ) ตัวตน
idencial[ไอเดินเชิล] (adj ) ทางเอกลักษณ์, ทางอัตลักษณ์
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (adj ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
idencialism[ไอเดินเชอะลิเซิม] (n ) อัตนิยม
See also: S. identism,
idencialist[ไอเดินเชอะลิสทฺ] (n ) นักอัตนิยม
See also: S. identist,
idenciate[ไอเดินเชิท] (adj ) สร้างตัวตน
ident[ไอเดินทฺ] (adj ) มีตัวตน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Idiot.คนโง่ Episode #1.20 (2012)
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
To work day. Yes, well, it was Jenny's ideมาทำงานด้วย/ อ่อใช่ เป็นความคิดของเจนนี่น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Love her, idolize, worship!รักเธอ ,น่าเลื่อมใส ช่างน่าเคารพ! New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
Who came up with the idea- ใครออกไอเดียให้ฉัน There Might be Blood (2008)
You have no idea what you're in for.เธอก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่รอเธออยู่ Chuck in Real Life (2008)
That's a terrible idea.นั่นเป็นความคิดที่แย่มาก Pret-a-Poor-J (2008)
So eleanor can rip off your ideas?เอลานอลสามารถแย่งไอเดียเธอไปได้งั้นเหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
-And what they did was really messed up. -i-i had no idea.และสิ่งที่พวกเขาทำมันก็แย่มาก ฉันไม่รู้ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, sounds like a great idea.- ใช่ เป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน There Might be Blood (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idActually it might be a good idea to start right now.
idHis ideas accord with theirs.
idTheir ideas seem totally alien to us.
idAny virtuous idea can be vicious in itself.
idThe development of a new business idea is no doubt the ideal that everybody wishes for.
idHer idea is very similar to mine.
idWords stand for idea.
idTo do him justice, he is not idle.
idIt is hard to embody one's idea in an action.
idI am determined to spend my lifetime pursuing my ideals.
idHe put an interesting idea before us.
idIt's probably a good idea for us to speak in English, so he'll be able to understand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้อยคำสำนวน[N] idiomatic wording, See also: idiom, Syn. สำนวนโวหาร, Example: หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย
บัตรประชาชน[N] ID card, See also: identification card, identity card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัว, Example: รัฐบาลออกบัตรประชาชนให้ประชาชนทุกคน, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
อุดมคติ[N] ideal, Example: การดำเนินชีวิตไปตามอุดมคติที่ดีถือว่าใช้ชีวิตไม่สูญเปล่า, Thai definition: จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
อุดมการณ์[N] ideology, Example: วัยรุ่นจะเชื่อเสมอว่าอุดมการณ์คือสิ่งที่ทำให้เป็นจริงได้เสมอ, Thai definition: อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง
บัตรประจำตัวประชาชน[N] identity card, Syn. บัตรประชาชน, Example: การซื้อเสียงในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาถึงจุดที่ไม่ต้องซื้อบัตรประจำตัวประชาชนให้เสี่ยงต่อการถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอีกต่อไปแล้ว, Count unit: บัตร, ใบ
บัตรประจำตัว[N] identity card, See also: identification card, Syn. บัตรประจำตัวประชาชน, Example: ชาวบ้านที่จะมาขอรับเงินต้องแสดงบัตรประจำตัวเสียก่อน หัวคะแนนจึงจ่ายให้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: เอกสารแสดงฐานะโดยย่อของบุคคล มักมีรูปถ่ายของบุคคลนั้นติดอยู่ด้วย
เทวรูป[N] graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ
แนวความคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวคิด, Example: จุดมุ่งหมายของบทความชุดนี้ก็คือให้ผู้อ่านทราบแนวความคิดและการนำไปใช้งานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, Thai definition: แนวทางความคิด
แนวคิด[N] idea, See also: concept, thought, notion, Syn. แนวความคิด, Example: รัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเปิดบ่อนกาสิโนเพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว, Thai definition: แนวทางความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan   FR: Abidjan
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé

CMU English Pronouncing Dictionary
ID    IH1 D
ID    AY1 D IY1
IDA    AY1 D AH0
IDE    AY1 D
IDO    IY1 D OW2
IDLE    AY1 D AH0 L
IDEN    AY1 D AH0 N
IDEC    AY1 D AH0 K
IDLY    AY1 D L IY0
IDEA    AY0 D IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
id    (n) (i1 d)
Ida    (n) (ai1 d @)
idea    (n) (ai1 d i@1)
idem    (n) (i1 d e m)
ides    (n) (ai1 d z)
idle    (v) (ai1 d l)
idly    (a) (ai1 d l ii)
idol    (n) (ai1 d l)
Idaho    (n) (ai1 d @ h ou)
ideal    (n) (ai1 d i@1 l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม
井戸[いど, ido] (n) บ่อน้ำ
緯度[いど, ido] (n) เส้นรุ้ง, See also: A. 経度,
移行[いどう, idou] (vt) เคลื่อนย้าย
異動[いどう, idou] (n) การโยกย้าย (บุคลากร)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

German-Thai: Longdo Dictionary
idealisieren(vt) |idealisierte, hat idealisiert| ทำให้สมบูรณ์แบบดีเลิศ, ทำให้เหมือนตามทฤษฎี, ทำให้เป็นไปตามอุดมคติ
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Ideen(n) |pl.|, See also: die Idee
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Präsident(n) |der, pl. Präsidenten| ประธานาธิบดี, ประธาน, See also: die Präsidentin
Präsidenten(n) |pl.|, See also: der Präsident
beideทั้งคู่
beiden, See also: beide

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisnummer {f}ID number [Add to Longdo]
Ideenreichtum {m}inventiveness [Add to Longdo]
Ideenskizze {f}idea sketch [Add to Longdo]
Ideal {n}ideal [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Idealisierung {f}idealization [Add to Longdo]
Idealismus {m}idealism [Add to Longdo]
Idealist {m} | Idealisten {pl}idealist | idealists [Add to Longdo]
Idee {f}; Begriff {m}; Meinung {f}; Anregung {f}; Plan {m} | Ideen {pl} | eine geniale Idee | fixe Idee {f} | neue Idee | von neuen Ideen übersprudelnidea | ideas | a brilliant idea | idee fixe | novel idea | to be brim-full of new ideas [Add to Longdo]
Idee {f}; Gedanke {m} | Ideen {pl}conception | conceptions [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Ideenlehre {f}; Ideologie {f} | Ideenlehren {pl}; Ideologien {pl}ideology | ideologies [Add to Longdo]
Ideenlosigkeit {f}without imagination [Add to Longdo]
Ideenmangel {m}; Gedankenarmut {f}dearth of ideas [Add to Longdo]
Identifikation {f}; Kennung {f}identification [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
froid(e)(adj) หนาว, เย็น, See also: A. chaud(e),
froid(n) le froid = ความหนาวเย็น, See also: A. le chaud,
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: S. égal(e),
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 婿 / 婿] ideal son-in-law [Add to Longdo]
二百五[èr bǎi wǔ, ㄦˋ ㄅㄞˇ ˇ, ] idiot; stupid person; a dope [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] idle; surname Yi [Add to Longdo]
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, ] idol (i.e. statue for worship) [Add to Longdo]
偶像[ǒu xiàng, ㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idol [Add to Longdo]
傻瓜[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, ] idiot; foolish [Add to Longdo]
全同[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical [Add to Longdo]
同一[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same [Add to Longdo]
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, ] idiot; ignorant fool [Add to Longdo]
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, ] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
井戸[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
慣用句[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] herausfordern, provozieren [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] Identifikation, Inspektion [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] Idee, Doktrin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ID \ID\, ID \I.D.\([imac]`d[=e]"), n. [capitalized] [shortened
   form of identification.]
   any document testifying to the identity of the bearer,
   especially a card or badge.
 
   Syn: ID.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I'd \I'd\
   A contraction from I would or I had; as, I'd go if I could.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Id \Id\, n. (Zool.)
   A small fresh-water cyprinoid fish ({Leuciscus idus} or {Idus
   idus}) of Europe. A domesticated variety, colored like the
   goldfish, is called {orfe} in Germany.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 id \id\ ([i^]d), n. (Psychoanalysis)
   That part of a person's psyche which is the unconscious
   source of impulses seeking gratification or pleasure; the
   impulses are usually modified by the {ego} and {superego}
   before being acted upon.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Idem \I"dem\, pron. or adj. [L.]
   The same; the same as above; -- often abbreviated {id.}
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ID
   n 1: a state in the Rocky Mountains [syn: {Idaho}, {Gem State},
      {ID}]
   2: a card or badge used to identify the bearer; "you had to show
     your ID in order to get in" [syn: {ID}, {I.D.}]
   3: (psychoanalysis) primitive instincts and energies underlying
     all psychic activity

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ID
     IDentification
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top