Search result for

iambs

(75 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iambs-, *iambs*, iamb
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา iambs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *iambs*)
English-Thai: Nontri Dictionary
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iambic dimeterมาตราไอแอมบ์สองคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic foot; iambคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic hexameterมาตราไอแอมบ์หกคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic monometerมาตราไอแอมบ์คณะเดียว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic octameterมาตราไอแอมบ์แปดคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameterมาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic pentameter coupletสัมผัสคู่มาตราไอแอมบ์ห้าคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic tetrameterมาตราไอแอมบ์สี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic trimeterมาตราไอแอมบ์สามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
iamb; iambic footคณะไอแอมบ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, who'd like to repeat the last few lines of iambic pentameter just to show they were paying attention?ใครอยากจะพูดทวนสองสาม ประโยคหลังโคลงชุดเมื่อกี้นี้บ้าง จะได้รู้ว่าเค้าคนนั้นยังฟังอยู่? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Oh, lately he's been knocking in iambic pentameter.ช่วงหลังเขาเริ่มเคาะเป็นจังหวะ มาตราไอแอมพ์ 5 คณะ Scott Free (2011)
I give you the Cold War in iambic pentameter.ฉันขอยกตัวอย่างสงครามเย็น เป็นบทกลอน School's Out (2012)
I have to teach Shakespeare today, and I don't think I should be slurring my way through the iambic pentameter.วันนี้ฉันต้องสอนเรื่องเชคสเปียร์ ฉันไม่อยากพูดอ้อแอ้ในคาบเรียนกลอน What Lies Beneath (2012)
Iamb.ไร้พิษภัย Stonehearst Asylum (2014)
Do you want this in iambic pentameter?ครูอยากให้เขียนเป็นกลอนห้าบทมั้ยคะ? 10 Things I Hate About You (1999)
Nana and Niledo take over Newo Barbes Niamban, Losaque and Nestor.Auf der Geraden schieben sich Nana und Niledo vor New Barbès, Niamban, Losaque und Nestor, unsere Angèle ist etwas abgeschlagen. My New Partner (1984)
Nana Dusigny, Losaque, Niambon and Nestor are ahead.Nana Dusigny, Losaque, Niamban und Nester sind unter den ersten. My New Partner (1984)
A Flaming Homer.- FIambierter Homer. Flaming Moe's (1991)
Why don't you make us up a couple of Flaming Homers?Warum mixt du nicht ein paar FIambierte Homers? - Hast du Hustensaft? Flaming Moe's (1991)
It's called a Flaming Moe!Wie heißt er? - Er heißt FIambierter... - Moe! Flaming Moe's (1991)
It's called a Flaming Moe.Ein FIambierter Moe. Ganz genau. Flaming Moe's (1991)
That's right, a Flaming Moe.Ein FIambierter Moe. Flaming Moe's (1991)
It's a Flaming Moe.Das ist ein FIambierter Moe. Ich bin Moe. Flaming Moe's (1991)
Another pitcher of Flaming Moes.Noch einen Krug von diesem leckeren FIambierten Moe. Flaming Moe's (1991)
Are you the genius behind the Flaming Moe?- Moment mal. Ist der FIambierte Moe von Ihnen? Flaming Moe's (1991)
Your Flaming Moe is perfect for our chain.Ihr FIambierter Moe ist ideal für unsere Restaurants. Flaming Moe's (1991)
# Dun-da-da-dah # The Flaming Homer!Der Erfinder des FIambierten Homer! Flaming Moe's (1991)
The Flaming Homer?FIambierter Homer? Flaming Moe's (1991)
You mean the Flaming Moe and your dad didn't invent it, you wuss.Du meinst FIambierter Moe. Dein Dad hat ihn nicht erfunden, du Idiot. Flaming Moe's (1991)
Henceforth, this date shall forever be known as Flaming Moe's Day.Von nun an soll dieser Tag als FIambierter-Moe-Tag gefeiert werden. Flaming Moe's (1991)
I'd rather have a Flaming Homer. A what?- Lieber einen FIambierten Homer. Flaming Moe's (1991)
Flaming Moe's.- Bei FIambierter Moe. Flaming Moe's (1991)
Fools! You poor, pathetic misguided creatures choking down Flaming Moes all the time wondering, " How does he do it?"Ihr armen, bedauernswerten, fehIgeIeiteten Kreaturen... schüttet eure FIambierten Moes runter und fragt euch: "Wie macht er das?" Flaming Moe's (1991)
One Flaming... Homer.- Ein FIambierter Homer. Flaming Moe's (1991)
... morecold-bloodedthanWillBonney.... undkaltblütigerals WilliamBonney. Unforgiven (1992)
Swinging their Jason Giambi Louisville Slugger baseball bats, auditioning for "The Sopranos"!Schwenken ihre Jason-Giambi- Louisville - Slugger-Baseballschläger, als probten sie für "Die Sopranos"! 25th Hour (2002)
See ya! An opposite-field home run...Ein Homerun gegen die natürliche Schlagrichtung von Jason Giambi. The Strong, Silent Type (2002)
So does Giambi, Jeter.So wie auch Giambi, Jeter. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Whitebait omelet, cianfotta, cecata soup and soppressata.Fritelle di Neonata, Ciambotta, Acqua cecata und Sopressata. Haut rein! Welcome to the South (2010)
And Jason Giambi delivers with a run-scoring single here in the opening inning. And the Athletics have taken that 1 -nothing lead.Und Jason Giambi verhilft... mit seinem Single im ersten Inning des Spiels... den Athletics zur erhofften Eins-zu-Null-Führung. Moneyball (2011)
You know how many kids are wearing Giambi's--? You know, Oakland Giambi's jerseys and hats and pictures and posters?Haben Sie eine Ahnung, wie viele Kids Oakland-Trikots von Giambi haben? Moneyball (2011)
Is it Giambi that's stabbing the back or the Pinstripes on the East Coast?Aber ist Giambi wirklich der Verräter, oder doch die Typen von der Ostküste? Moneyball (2011)
We're losing Giambi, Damon, lsringhausen.Wir verlieren Giambi, Damen, Isringhausen. Moneyball (2011)
You found Jason, you found Damon.Du hast Giambi und Damon entdeckt. Moneyball (2011)
Look, if we're trying to replace Giambi, this guy could be it.Wenn wir Giambi ersetzen müssen, könnte er die Lösung sein. Moneyball (2011)
You need to have a little faith and let us do the job of replacing Giambi.Also trau uns ruhig zu, vernünftigen Ersatz für Giambi zu finden. Moneyball (2011)
Is there another first baseman like Giambi?Gibt es einen First Base-man wie Giambi? Moneyball (2011)
Why don't you just let us be responsible for replacing Giambi with who we know that can play?Wir besorgen dir einen Ersatz für Giambi... der an sein Niveau heranreicht. Moneyball (2011)
You should try Giambi.Frag doch mal Giambi. Moneyball (2011)
Guys, you're still trying to replace Giambi.Ihr sucht immer noch einen Ersatz für Giambi. Moneyball (2011)
Giambi's on-base percentage was .477.Giambi hatte eine On-Base-Quote von 47,7 Prozent. Moneyball (2011)
So you're not gonna bring in one but three defective players to replace Giambi?Du willst also nicht nur einen... sondern gleich drei unbrauchbare Spieler als Ersatz für Giambi verp? ichten? Moneyball (2011)
You want me to take Giambi's spot at first base?Ich soll Giambi an der First Base ersetzen? Moneyball (2011)
I read you lost Giambonni and Damon.- Ich habe gelesen, ihr habt Giamboni... - und Damon verloren. Moneyball (2011)
Giambi. Giambi.- Giambi. Moneyball (2011)
It wasn't to Giambi.Giambi aber nicht. Moneyball (2011)
- Jeremy Giambi. That's the one to worry about.Jeremy Giambi ist ein echtes Sorgenkind. Moneyball (2011)
Gonna compare him to Giambi?Du vergleichst ihn mit Giambi? Moneyball (2011)
Jeremy, how's the team gonna fare without your brother, Jason?.Jeremy Giambi, wie wird das Team ohne Ihren Bruder spielen? Moneyball (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BIAMBY    B IY0 AA1 M B IY0
GIAMBRA    JH AA1 M B R AH0
BIAMBY'S    B IY0 AA1 M B IY0 Z
GIAMBALVO    JH AA1 M B AA0 L V OW0
GIAMBRONE    JH AA1 M B R OW0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
iamb    (n) (ai1 a m)
iambi    (n) (ai1 a1 m b ai)
iambs    (n) (ai1 a m z)
iambic    (j) (ai1 a1 m b i k)
iambus    (n) (ai1 a1 m b @ s)
iambics    (n) (ai1 a1 m b i k s)
iambuses    (n) (ai1 a1 m b @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑扬格[yì yáng gé, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄍㄜˊ, / ] iambic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top