Search result for

hurtfully

(43 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurtfully-, *hurtfully*, hurtful
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hurtfully มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hurtfully*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurtful[ADJ] น้อยใจ
hurtfully[ADV] อย่างน้อยใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,

English-Thai: Nontri Dictionary
hurtful(adj) ซึ่งทำให้บาดเจ็บ,ซึ่งเป็นอันตราย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก Nights in Rodanthe (2008)
That was so harsh and hurtfulที่หยาบกระด้างและเจ็บปวดมาก Social Psychology (2009)
Do you know how many dangerous and hurtful things Stan could do to me here?นายรู้มั้ยว่าแสตนจะทำอะไรกับฉันมั่ง 17 Again (2009)
"The man in this video looks like the champion cheerleading coach Sue Sylvester." That was particularly hurtful."ผู้ชายในคลิป เหมือนโค้ชทีมเชียร์ ซู ซิลเวสเตอร์" Bad Reputation (2010)
And it's really hurtful.และทำให้ผมเจ็บปวดมาก Furt (2010)
Your words are really hurtful.คำพูดของคุณมันเจ็บปวดจริงๆ Episode #1.10 (2010)
Right! You think only my words are hurtful.ถูกต้อง เธอคิดว่าคำพูดของฉันอย่างเดียวเหรอ ที่ทำให้เธอเจ็บ Episode #1.10 (2010)
All villains in the world are hurtful.คนร้ายในโลกนี้ล้วนเจ็บปวด Episode #1.12 (2010)
Compared to the hurtful words you've said, what your mother said was nothing.เกี่ยวกับสิ่งที่แม่นายพูด ทุกอย่างที่คุณพูดกับฉัน เจ็บมากกว่านี้สามเท่า Episode #1.7 (2010)
- This next part's kind of hurtful. - Yeah.- ชนิดนี้ส่วนต่อไปของอันตราย หือ ~ We Bought a Zoo (2011)
Alex, that is a very hurtful statement.อเล็กซ์ นี่คือคำสั่งที่เด็ดขาดมาก Hop (2011)
Well, that is just hurtful.ฉันต้องการ 30 ชุดของสิ่งที่เรียง, เย็บ, ผูกพัน Hop (2011)
It's mean and hurtful, like them boys.มันใจร้ายและเจ็บปวด เหมือนเด็กผู้ชายพวกนั้น The Help (2011)
No, I'm being a team player, and any minute spent on this vicious, hurtful and hateful gossip is a minute taken away from preparing for Nationals.ไม่ ฉันแค่ทำตัวเป็นคนเล่นในทีม และทุกนาทีที่เสียไป กับข่าวลือคาวๆ เรื่องซุบซิบนินทานวกนี้ มันคือเวลาที่เราเสียไป จากที่ควรเอาไปซ้อมสำหรับระดับชาติ Rumours (2011)
It got ugly, hurtful.มันทุเรศสิ้นนี้ เจ็บมากเลย Bloodletting (2011)
That's hurtful.แสบจริงๆ Thor (2011)
- Hurtful.- หยาบคาย All Out of Blood (2012)
It was hurtful.มันเจ็บนะคะ Women and Death (2012)
Of course, in this modern era, those assumptions tend to be very wrong and... often quite hurtful.แน่นอน ในยุคปัจจุบัน สมมติฐานนั้นมีแนวโน้ม ที่จะผิดไปมากและ... บ่อยครั้งที่มันเจ็บปวด The Apprenticeship (2012)
It was sloppy and misguided and hurtful.มันยุ่งเหยิงและเข้าใจผิด แล้วก็น้อยใจ Potage (2013)
It's still hurtful... to Lauren.มันก็ยังเจ็บอยู่ กับลอว์เรน Fae-de to Black (2013)
I've said some pretty hurtful things, and I regret them.พ่อได้พูดบางอย่างที่ร้ายกาจ และพ่อก็เสียใจ Trust But Verify (2013)
It was wrong, and hurtful.มันผิดและเจ็บปวด Herstory of Dance (2013)
I cannot believe the hurtful things you said to me in my office.ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะพูดแบบนั้น กับฉันที่ออฟฟิศ Advanced Introduction to Finality (2013)
Maybe it's awful or hurtful or shameful.อาจจะเป็นเรื่องแย่มาก เจ็บปวดใจหรือน่าอาย Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
It's hurtful.มันเจ็บปวด Basic Instinct (1992)
You know how hurtful it is?คุณรู้ไหมผมทรมานแค่ไหน? Yeolliji (2006)
That's a little hurtful.เจ็บนะ Chuck Versus the Cougars (2008)
What a hurtful thing to say,ช่างเป็นคำพูดที่เจ็บปวดเสียจริง What More Do I Need? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurtfulThe glaring light is hurtful to the eyes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดสำแดง[v. exp.] (phit samdaēng) EN: take poisonous food ; suffer from acute food poisoning ; be poisonous to ; be hurtful   

CMU English Pronouncing Dictionary
HURTFUL    HH ER1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurtful    (j) (h @@1 t f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schädlichkeit {f}hurtfulness [Add to Longdo]
schädlich {adj} (für)hurtful (to) [Add to Longdo]
schädlich {adv}hurtfully [Add to Longdo]
schmerzlich; verletzend {adj}hurtful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurtful \Hurt"ful\, a.
   Tending to impair or damage; injurious; mischievous;
   occasioning loss or injury; as, hurtful words or conduct.
 
   Syn: Pernicious; harmful; baneful; prejudicial; detrimental;
     disadvantageous; mischievous; injurious; noxious;
     unwholesome; destructive. -- {Hurt"ful*ly}, adv. --
     {Hurt"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top