Search result for

humankind

(25 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humankind-, *humankind*, humankin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humankind[N] พลโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings

English-Thai: Nontri Dictionary
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
Across the planet, one person in four lives as humankind did 6.000 years ago, their only energy that which nature provides season after season.ทั่วทั้งโลก มนุษย์ 1 ใน 4 ยังคงมีชีวิตแบบเดียวกับเมื่อ 6 พันปีก่อน พวกเขาอาศัยเพียงแค่พลังงาน ที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามฤดูกาล Home (2009)
Half of humankind tills the soil, over three-quarters of them by hand.ครึ่งหนึ่งของมนุษย์ไถพรวนผืนดิน กว่า 3 ใน 4 ทำด้วยมือเปล่า Home (2009)
But after relying on muscle-power for so long, humankind found a way to tap into the energy buried deep in the Earth.แต่หลังจากพึ่งพาแรงกายมายาวนาน มนุษย์ก็ค้นพบหนทาง ในการเจาะเข้าสู่แหล่งพลังงานที่ฝังลึกอยู่ใต้ผิวโลก Home (2009)
I daresay my faith in humankind is stronger than yours.ฉันเชื่อว่า ความเชื่อในตัวมนุษย์ของฉัน แข็งแกร่งกว่าเธอ Timebomb (2009)
He's an angel... an angel famous for his hatred of humankind.เขาเป็นเทวดา -- เทวดาผู้โด่งดัง เรื่องเกลียดชังมนุษยชาติ Abandon All Hope (2009)
If Lucifer manages to exterminate humankind... we're next.ถ้าลูซิเฟอร์เตรียมการ จะล้มล้างมนุษยชาติ... ...เราก็เป็นพวกต่อไป Abandon All Hope (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
- Oh, I'm sorry... humankind.- โอ้ ฉันขอโทษนะ... พลโลก The Psychology of Letting Go (2010)
And what about all those stimuli we don't know yet that can produce the most powerful experience in the history of humankind, the God experience?เป็นไม่มากความเป็นจริง ว่าสมองของการสร้าง ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าหรือไม่ Is There a Creator? (2010)
There are certain things humankind should not tamper with.มีบางสิ่งที่ มนุษย์ไม่ควรไปแตะต้อง. The Last Airbender (2010)
I believe that humankind need not be governed.ฉันเชื่อว่ามนุษยชาติ ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลปกครอง Intro to Political Science (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลมนุษย์[N] humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
ชีวโลก[N] humankind, See also: world of living beings, Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ, Example: มนุษย์และสัตว์ต่างก็เป็นชีวโลกด้วยกัน
มนุษยชาติ[N] humankind, See also: human race, mankind, Syn. , Example: เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป, Thai definition: จำพวกคน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind   
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMANKIND    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D
HUMANKIND'S    HH Y UW1 M AH0 N K AY2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humankind    (n) (h y uu2 m @ n k ai1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humankind \Hu"man*kind`\, n.
   Mankind. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humankind
   n 1: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
      world loves a lover"; "she always used `humankind' because
      `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
      race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
      {mankind}, {man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top