Search result for

huddle

(43 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huddle-, *huddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
huddle[VT] กองรวมกันไว้, See also: สุม, กองสุมไว้
huddle[VT] เกาะกลุ่มกัน, See also: เบียดกัน
huddle up[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle together
huddle together[PHRV] เบียดกันแนบแน่น, See also: กอดกันกลม, Syn. huddle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli

English-Thai: Nontri Dictionary
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
huddle(vi,vt) ยัดเยียด,เบียดเสียด,ไล่ต้อน,รวมกลุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Huddle up!มารวมกันเร็ว! High School Musical 3: Senior Year (2008)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน Home (2009)
Let's huddle up.ต้องสามัคคีกันเอาไว้ Pilot (2009)
It's hard being the quarterback when i get in the huddleมันยากที่จะเป็นควอเตอร์แบ็ค Acafellas (2009)
IT'S TRUE. THIS IS PROBABLY OUR LAST HUDDLE.แน่นอน เพราะ ถ้าเธอทำเรื่องเหลวไหลนี่ ในมหาวิทยลัย Valley Girls (2009)
Come on, huddle up.ประชุมหน่อย เร็ว Preggers (2009)
Huddle up.ประชุมหน่อย Preggers (2009)
Okay, let's huddle up.โอเค มาล้อมวง Mash-Up (2009)
All right, let's huddle up.เอาล่ะ มาเบียดกันให้แน่น Friday Night Bites (2009)
Who needs travel sites, with their huddled masses searching the internet late night, trolling for deals?ใครต้องการเวบท่องเที่ยวหล่ะ ด้วยเรื่องแบบนี้ ค้นหาข้อมูลทางเน็ตตอนดึกๆแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก How to Succeed in Bassness (2009)
- Team huddle.- ประชุมกลุ่ม Merry Madagascar (2009)
Huddle up. OK, bring it in.เขาปล่อยข้อความว่า การเปิดใช้งานบนรางสำหรับ Clusterstorm Project. G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUDDLE    HH AH1 D AH0 L
HUDDLED    HH AH1 D AH0 L D
HUDDLES    HH AH1 D AH0 L Z
HUDDLESON    HH AH1 D AH0 L S AH0 N
HUDDLESTON    HH AH1 D AH0 L S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huddle    (v) (h uh1 d l)
huddled    (v) (h uh1 d l d)
huddles    (v) (h uh1 d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ハドル[, hadoru] (n) huddle [Add to Longdo]
寄せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r,vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
雑魚寝[ざこね, zakone] (n,vs) sleeping together in a huddle [Add to Longdo]
縮こまる[ちぢこまる, chidikomaru] (v5r,vi) to curl oneself up; to squeeze oneself in; to be huddled [Add to Longdo]
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp,v5u) to go into a huddle [Add to Longdo]
鳩首;きゅう首[きゅうしゅ, kyuushu] (n,vs) going into a huddle [Add to Longdo]
鳩首協議[きゅうしゅきょうぎ, kyuushukyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over) [Add to Longdo]
鳩首凝議[きゅうしゅぎょうぎ, kyuushugyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huddle \Hud"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Huddled}; p. pr. & vb. n.
   {Huddling}.] [Cf. OE. hoderen, hodren, to cover, keep, warm;
   perh. akin to OE. huden, hiden, to hide, E. hide, and orig.
   meaning, to get together for protection in a safe place. Cf.
   {Hide} to conceal.]
   To press together promiscuously, from confusion,
   apprehension, or the like; to crowd together confusedly; to
   press or hurry in disorder; to crowd.
   [1913 Webster]
 
      The cattle huddled on the lea.      --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Huddling together on the public square . . . like a
      herd of panic-struck deer.        --Prescott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huddle \Hud"dle\, v. t.
   1. To crowd (things) together to mingle confusedly; to
    assemble without order or system.
    [1913 Webster]
 
       Our adversary, huddling several suppositions
       together, . . . makes a medley and confusion.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To do, make, or put, in haste or roughly; hence, to do
    imperfectly; -- usually with a following preposition or
    adverb; as, to huddle on; to huddle up; to huddle
    together. "Huddle up a peace." --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       Let him forescat his work with timely care,
       Which else is huddled when the skies are fair.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Now, in all haste, they huddle on
       Their hoods, their cloaks, and get them gone.
                          --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Huddle \Hud"dle\, n.
   A crowd; a number of persons or things crowded together in a
   confused manner; tumult; confusion. "A huddle of ideas."
   --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huddle
   n 1: (informal) a quick private conference [syn: {huddle},
      {powwow}]
   2: a disorganized and densely packed crowd; "a huddle of
     frightened women"
   v 1: crowd or draw together; "let's huddle together--it's cold!"
      [syn: {huddle}, {huddle together}]
   2: crouch or curl up; "They huddled outside in the rain" [syn:
     {huddle}, {cower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top