Search result for

hr

(101 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hr-, *hr*
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
shrink(n slang) จิตแพทย์, S. psychiatrist
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
shredder(n) เครื่องทำลายเอกสาร
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hrดูที่ heart rate ดูที่ hour
hrhดูHis (Her) Royal Highness
hrlaabbr. human reovirus like agens
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
achromic(อะโคร' มิค) adj. ไร้สี, ไร้สารสี, Syn. achromous

English-Thai: Nontri Dictionary
achromatic(adj) ไม่มีสี
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
anthropology(n) มานุษยวิทยา
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
HR (org ) Prepare the knowledge and can be a refuge to work and learn the media that enhance the attitude of positive in the operation of their own to i can work in the fields that can be used with the knowledge and skills to the Accounting Profession focused on the recruitment and selection/Human Resources Management or related field effectively to work hard and achieve goals

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
HR?HRThe Perfect Mark (2013)
Thara ymbsittendra ofer hronradehyran scolde.Thara ymbsittendra ofer hronradehyran scolde. Valiant (2008)
Sorry, Ned. I'm sure HR will hire you back this afternoon.ขอโทษด้วยนะ เนด ฉันแน่ใจว่าแผนกบุคคลคงจะจ้างคุณกลับมาในช่วงบ่ายวันนี้ Up in the Air (2009)
And an HR lady, I'm guessing.และสตรีผู้สูงศักด์,ผมกำลังเดา Light (2009)
Go see HR tomorrow.และคุณต้องการเข็มอันใหม่ Tainted Obligation (2009)
Fleoge hraeg.Fleoge hraeg. Sweet Dreams (2009)
My petcan got pushed back an hr,ผล petscan ของฉันจะมาอีกซักชั่วโมง I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Hmm. I spoke to Brittney in HR.อืม ผมคุยกับบริทนีย์ ฝ่ายบุคคล Withdrawal (2010)
You know, HR was my job on Icarus.คุณก็รู้นิว่า หน้าที่ควบคุมจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์เป็นงานของฉัน Aftermath (2010)
That I was a little overqualified for HR?ว่าฉันมีประสบการณ์กับHRมาพอดูเหรอ? Visitation (2010)
One who sleeps for 5 hrs can't beat one sleeps for 3.คนที่นอน 5 ชม.ไม่มีทางชนะคนที่นอน 3 ชม. Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
hrag pob ailed... hrag pob evnis... boyd un thilis.hrag pob ailed... hrag pob evnis... The Coming of Arthur: Part One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hrHrmmm, to judge from their looks they might be from Shanghai.
hrHrmm, I can't come up with a good idea.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: throne   FR: trône [m]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiyāng) EN: rule of three   FR: règle de trois [f]
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun   
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser

CMU English Pronouncing Dictionary
HRON    HH R AA1 N
HRON    R AA1 N
HREN    R EH1 N
HREN    HH R EH1 N
HRITZ    R IH1 T S
HREHA    R IY1 HH AH0
HREHA    HH R IY1 HH AH0
HRITZ    HH R IH1 T S
HRAWI    HH R AA1 W IY0
HRAWI    HH ER0 W AA1 W IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HRH    (n) (ei2 ch aa r ei1 ch)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
hrung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
hrung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
hrer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Jahr(n) |das, pl. Jahre| ปี
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hrsg. : herausgegebened. : edited [Add to Longdo]
Hr. : Herr(n)Mr. : Mister [Add to Longdo]
Hrsg. : Herausgebered. : editor [Add to Longdo]
Hr. : HerrMr. : Mister [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
クロマキー[くろまきー, kuromaki-] chroma key [Add to Longdo]
クロミナンス[くろみなんす, kurominansu] chrominance [Add to Longdo]
スラッシュ[すらっしゅ, surasshu] slash character (ASCII 057), thrash (vs) [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hr \hr\ n. [abbreviation]
   An abbreviation for {hour}, the period of time equal to
   1/24th of a day.
 
   Syn: hour, 60 minutes.
     [WordNet 1.5] HSV-1
     HS1

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hr
   n 1: a period of time equal to 1/24th of a day; "the job will
      take more than an hour" [syn: {hour}, {hr}, {60 minutes}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 HR
     High Rate (IEEE 802.11)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top