หรือคุณหมายถึง hostile witneß?
Search result for

hostile witness

(6 entries)
(1.4909 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostile witness-, *hostile witness*, hostile witnes
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostile witness (n ) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a hostile witness on my hands.ผมมีพยานที่ไม่ให้ความร่วมมือ Countdown (2011)
Why are you talking to me like I'm a hostile witness? Maya was my friend, too.ทำไมแม่พูดกับหนูยังกับหนูเป็นพยาน ให้กับเขาล่ะค่ะ มายาเป็นเพื่อนหนูนะ Blood Is the New Black (2012)
I suggest that you subpoena him as a hostile witness before he disappears again.ฉันแนะนำให้คุณส่งหมายศาลให้เขา ในฐานะพยานปรปักษ์ ก่อนที่เขาจะหายตัวไปอีก Justice (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostile witness
   n 1: a witness whose relationship to the opposing party is such
      that his or her testimony may be prejudiced against the
      opposing party; "a hostile witness can be asked leading
      questions and cross-examined" [syn: {adverse witness},
      {hostile witness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top