Search result for

horrific

(20 entries)
(0.8373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrific-, *horrific*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrific[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขนลุก, Syn. frightful, hideous, lurid, Ant. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrific(ฮอริฟ'ฟิค) adj. น่ากลัว., Syn. horrifying

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These people have committed horrific crimes.คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่น ความผิดที่น่ากลัว In the Name of the Father (1993)
Why suffer an horrific death when you can join me and live?อย่าต้องตายอย่างทรมาน ในเมื่อสามารถร่วมมือกับฉัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
HORRIFICALLY BAD FATEซวยเช็ด Kung Fu Hustle (2004)
The play was horrificงานวัฒนธรรมจบแล้ว Crying Out Love in the Center of the World (2004)
No, no, it's too horrific.ไม่ ไม่เลย มันน่ากลัวมากด้วยซ้ำ V for Vendetta (2005)
First of all,I want to tell you what a great job you've all been doing on this horrific case.ก่อนอื่น ผมขอชื่นชม พวกคุณทำได้ดีมากในคดีสยองขวัญนี้ An Inconvenient Lie (2007)
...the Myers family, and was described by police as Manson-like in its viciousness, and more horrific than anything Hollywood could imagine.และจากการชี้แจงของตำรวจ ถึงการกระทำอันเลวร้าย และน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใด ที่แม้แต่ฮอลลีวู๊ดก็ไม่อาจคิดได้ Halloween (2007)
Of course we'll have much more on this horrific story as it develops.แน่นอนว่าเรามีเรื่องเลวร้าย แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง Halloween (2007)
Oh, that's not the horrific part.นั่นไม่ใช่ ส่วนที่น่ากลัวของเรื่องนี้หรอกนะ 1408 (2007)
I was now living in some kind of horrific perpetual dream state, yet somehow still able to interact without anyone knowing.ตอนนี้ผมติดอยู่ในสภาพอาการบางอย่าง ที่เหมือนฝันร้ายอยู่ตลอดเวลา ยังไงๆ จนตอนนี้มันก็สลับฉากไปมาอยู่ โดยที่ไม่มีใครรู้ Numb (2007)
Anyway, there I was... staring at the most horrific object the world has ever seen.ยังไงก็ตาม ฉัน... ยืนจ้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก Chuck Versus the Marlin (2008)
— Some horrific shit is in Midtown!-นรกกำลังแตกที่มิททาวน์ Cloverfield (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIFIC    HH AO0 R IH1 F IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrific    (j) (h @1 r i1 f i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horrific \Hor*rif"ic\, a. [L. horrifieus; horrere to be horrible
   + -ficare (in comp.) to make: cf. F. horrifique. See
   {Horror}, {-fy}.]
   Causing horror; frightful.
   [1913 Webster]
 
      Let . . . nothing ghastly or horrific be supposed. --I.
                          Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrific
   adj 1: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
       "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
       injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
       [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]
   2: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful
     risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that
     London was shocked"; "the dread presence of the headmaster";
     "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a
     dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions
     shook the city"; "a terrible curse" [syn: {awful}, {dire},
     {direful}, {dread(a)}, {dreaded}, {dreadful}, {fearful},
     {fearsome}, {frightening}, {horrendous}, {horrific},
     {terrible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top