Search result for

horrible

(54 entries)
(0.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrible-, *horrible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrible    [ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ, Syn. frightful, ghastly, horrific, Ant. lovely, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา Rebecca (1940)
In fact, he's horrible.ในความคือจริงเขาคือคนที่น่ากลัว Yellow Submarine (1968)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น Suspiria (1977)
Now, why have we all been dragged out here to this horrible place?ทำไมพวกเราทุกคนถูก ต้องถูกลากมาที่ที่น่ากลัวนี่ด้วย? Clue (1985)
He rescued you all by himself from such a horrible place.เขาช่วยพี่ออกมา จากสถานที่แบบนั้น Vampire Hunter D (1985)
- You're horrible./ นายนี่แย่จัง Labyrinth (1986)
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย! Labyrinth (1986)
She says something horrible will happen.เธอบอกว่าบางสิ่งบางอย่าง ที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้น Akira (1988)
This is horrible, just horrible.ข้าไปทำอะไร.. Aladdin (1992)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horribleA most horrible thing befell him.
horribleDr. Patterson: Yes, it was horrible.
horribleHer hair stood on end at the sight of the horrible accident.
horribleHe saw a horrible face at the top of the stairs.
horribleHe went through many horrible days in the war.
horribleI cannot shed a tear for that horrible man.
horribleI didn't have time to recover before I came down with another horrible cold.
horribleI gasped with surprise at the horrible picture of the starving people.
horribleI got a horrible shock when I saw the car accident.
horribleI had a horrible dream last night.
horribleI just wish we could leave this horrible place.
horribleIn due course, eating meat will be considered as horrible as eating human flesh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าขวัญ    [ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
คนจัญไร    [N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
สยองขวัญ    [ADJ] horrible, See also: terrified, frightened, horrifying, Syn. อกสั่นขวัญแขวน, Example: เพื่อนๆ ชอบชวนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นประจำ, Thai definition: ที่ทำให้หวาดเสียวยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwan) EN: horrible   
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khaya khayaēng) EN: horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened   
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified   FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior   
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible   FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIBLE    HH AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrible    (j) (h o1 r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
惨事[さんじ, sanji] (n) disaster; horrible accident; (P) [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horrible \Hor"ri*ble\, a. [OE. horrible, orrible, OF. horrible,
   orrible, F. horrible, fr. L. horribilis, fr. horrere. See
   {Horror}.]
   Exciting, or tending to excite, horror or fear; dreadful;
   terrible; shocking; hideous; as, a horrible sight; a horrible
   story; a horrible murder.
   [1913 Webster]
 
      A dungeon horrible on all sides round.  --Milton.
 
   Syn: Dreadful; frightful; fearful; terrible; awful; terrific;
     shocking; hideous; horrid.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrible
   adj 1: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
       frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
       horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
       Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
       {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 horrible
   abhorrent; abominable; alien; awful; hideous; horrible; gruesome
   bleak; dismal; dreary; horrible; ghastly; grisly; nasty
   dismal; dreary; horrible; nasty
   agonizing; hideous; horrible; ghastly
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 horrible [ɔribl]
   abhorrent; abominable; alien; awful; hideous; horrible; gruesome
   repellent; repelling; repulsive
   dismal; dreary; horrible; nasty
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top