หรือคุณหมายถึง homeleß?
Search result for

homeless

(65 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homeless-, *homeless*, homeles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homeless[ADJ] ไร้ที่อยู่, See also: พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homeless(โฮม'ลิส) adj. ไม่มีบ้าน, Syn. vagrant,vagbond

English-Thai: Nontri Dictionary
homeless(adj) ไม่มีบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homeless boysเด็กชายไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless childrenเด็กไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless girlsเด็กหญิ่งไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless personsคนไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]
Homeless studentsนักเรียนไร้ที่อยู่ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homeless poochสุนัขเร่ร่อน
homelessness (n ) ไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I met you yesterday. I was that homeless girl.เมื่อวานนี้ฉันเจอเธอ ฉันเป็นพวกไร้บ้าน The House Bunny (2008)
Oh, and I guess that when we buy your house, you'll go back to being homeless.โอ้ และฉันคิดว่า พอเราซื้อบ้านพวกเธอแล้ว, เธอคงต้องกลับไปเร่ร่อนอีกครั้งนะจ๊ะ The House Bunny (2008)
You smell like a dead homeless guy.You smell like a dead homeless guy. I Love You, Beth Cooper (2009)
- He was homeless and sick...\ - มีคนจรจัดที่ดูป่วยๆอยู่ Zombieland (2009)
No no no, you should be scared the homeless guys just tried to eat you.ไม่ ไม่ เป็นเรื่องปกติที่คุณกลัว \ หากมี\"คนจรจัด\"พยายามจะกัดคุณ Zombieland (2009)
Set aside the feverish homeless cannibal I'm living in the dream.ช่วยคนจากคนจรจัดกินคน \ นี่ฉันฝันไปหรือเปล่า. Zombieland (2009)
Whenever I do something amazing, you know, feed the starving, help the homeless, rescue some emaciated refugee,เมื่อไหร่ที่ฉันทำ เรื่องมหัศจรรย์ ให้อาหารคนอดอยาก ช่วยคนไม่มีบ้าน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You've decided to, I don't know, make your eldest son homeless?ทำไมแกถึงชอบทำตัวแบบนี้ ทำไม Down (2009)
ON THE HOMELESS WOMAN'S FOREHEAD.บนหน้าผากผู้หญิงเร่ร่อน Zoe's Reprise (2009)
When you're not volunteering to read stories to the elderly or feed the homeless, you're usually here.เวลาที่นายไม่ได้ไปเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนแก่ฟัง หรือให้อาหารคนจรจัดล่ะก็ นายมักจะอยู่ที่นี่ Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Uh, you think I'm homeless.เธอคิดว่าฉันไม่มีบ้านอยู่เหรอ ไม่ใช่นะ ไม่ ไม่ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
you're right. I'm homeless.เธอพูดถูก ฉันไม่มีบ้านอยู่ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homelessI shall be introducing the street paper that is only sold by the homeless, "The Big Issue", started in England and has had its first Japanese issue.
homelessJackie's efforts to help homeless people backfired on her.
homelessLow-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.
homelessMany people were left homeless as a result of the earthquake.
homelessShe spoke for the homeless.
homelessThe government cannot avoid the issue of homelessness any longer.
homelessThe homeless people were annoyed by the flies and mosquitoes.
homelessThe homeless sought shelter from a shower.
homelessThe homeless sought shelter from the chilly shower.
homelessThis neighborhood has more homeless people than you can shake a stick at.
homelessThose homeless people are living hand-to-mouth.
homelessToday we're going to focus on the question of homeless people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กข้างถนน[N] waif, See also: homeless child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กร่อนเร่
หลักลอย[ADJ] unsettled, See also: homeless, Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng thanon) EN: homeless child ; waif   FR: enfant de la rue [m, f]
เด็กเร่ร่อน[n. exp.] (dek rērǿn) EN: waif ; homeless child   
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk thīyū āsai) EN: be homeless   FR: être sans domicile
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMELESS    HH OW1 M L AH0 S
HOMELESSNESS    HH OW1 M L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homeless    (j) (h ou1 m l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler {m} [Ös.] [Süddt.] | Obdachlosen {pl}; Obdachlose | die Obdachlosen {pl}homeless person | homeless people | the homeless [Add to Longdo]
obdachlos {adj} | obdachlos werdenhomeless | to be made homeless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ホームレス[, ho-muresu] (adj-no) homeless [Add to Longdo]
レゲエおじさん[, regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless [Add to Longdo]
一夜乞食[いちやこじき, ichiyakojiki] (n) (a) person made homeless by fire [Add to Longdo]
家なき子[いえなきこ, ienakiko] (n) (arch) homeless child [Add to Longdo]
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp [Add to Longdo]
喪家[そうか, souka] (n) homeless; family in mourning [Add to Longdo]
無宿[むしゅく, mushuku] (n) homelessness [Add to Longdo]
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee [Add to Longdo]
无家可归[wú jiā kě guī, ˊ ㄐㄧㄚ ㄎㄜˇ ㄍㄨㄟ, / ] homeless [Add to Longdo]
颠沛流离[diān pèi liú lí, ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] homeless and miserable (成语 saw); to wander about in a desperate plight; to drift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homeless \Home"less\, a. [AS. h[=a]mleas.]
   Destitute of a home. -- {Home"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 homeless \home"less\, n. pl.
   Those people who have no permanent residence, especially
   those who live outdoors due to poverty; usually used in the
   definite phrase {the homeless}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homeless
   adj 1: without nationality or citizenship; "stateless persons"
       [syn: {homeless}, {stateless}]
   2: physically or spiritually homeless or deprived of security;
     "made a living out of shepherding dispossed people from one
     country to another"- James Stern [syn: {dispossessed},
     {homeless}, {roofless}]
   n 1: someone unfortunate without housing; "a homeless was found
      murdered in Central Park" [syn: {homeless}, {homeless
      person}]
   2: poor people who unfortunately do not have a home to live in;
     "the homeless became a problem in the large cities"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top