Search result for

hold

(156 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold-, *hold*, hol
English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold[VT] กอด, Syn. clasp, cuddle, embrace
hold[N] การควบคุม, See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold[N] การจับไว้, See also: การคว้าไว้
hold[N] การทำให้หยุดชะงัก, See also: การทำให้ล่าช้า
hold[VT] เก็บเอาไว้, See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold[VT] เกาะติด, See also: ยึดติด
hold[VT] ครอบครอง, See also: เป็นเจ้าของ
hold[N] คุก
hold[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold[VT] จับไว้, See also: คว้าไว้, กำไว้, Syn. catch, grasp, grip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
holdupn. การปล้น,การจี้ปล้น,การหยุดยั้ง
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)

English-Thai: Nontri Dictionary
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
hold(vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม,คนดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold time; dwell timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hold-harmless agreementข้อตกลงรับชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hold-up billร่างกฎหมายที่ถูกหน่วงเหนี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold-up coverความคุ้มครองการจี้ปล้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทใหญ่ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
holding hands (phrase ) กำลังจับมือกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hold...ระวัง The Last Dragonlord (2009)
Hold on!แค่ 1 นาที! Vampires Suck (2010)
- Hold it up!The Hard Drive (2012)
Hold it!วางมันลง! Under the Gun (2013)
Hold!หยุด Edge of Tomorrow (2014)
I'm just tired of trying to hold myself back so I don't outshine you.ฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเองเพื่อไม่ให้ล้ำหน้าเธอ The Serena Also Rises (2008)
I'm just tired of trying to hold myself backฉันแค่เหนื่อยกับการปิดกั้นตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
See if they hold up.มาดูกันว่ามันจริงไม๊ Chuck in Real Life (2008)
Hold your fire!หยุดยิงก่อน! Dead Space: Downfall (2008)
Chuck and blair holding hands.ชัคกับแบลร์จับมือกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, oh. Hold on a second.- รอแป๊บนึงนะ จอร์แดนโทรมา There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holdAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
holdAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
holdALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
holdA mother tends to hold her baby on the left.
holdAn acute lack of funds is holding up the plan.
holdArnie, can you hold on until help comes?
holdAs he was about to fall into the river, he took hold of the tree.
holdAt the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.
holdBrian is holding Kate's hands.
holdBut I can't never hold back.
holdCan you hold on a little longer?
holdCould you hold these bags until four this afternoon?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
ขึ้นแป้น[V] hold the championship, See also: win championship, be a champion, Syn. ขึ้นแท่น, ชนะเลิศ
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ท่ามาก[V] hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai definition: ทำกระบิดกระบวน
กุมมือ[V] hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
ดักรอ[V] hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถือหูโทรศัพท์[V] hold on, Syn. ถือหู, Ant. วางหูโทรศัพท์, Example: บอกให้เขาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปตามพนักงานมาให้, Thai definition: ยกหูโทรศัพท์ไว้ในมือก่อนอย่าเพิ่งวางลงกับเครื่องโทรศัพท์
ถือหุ้น[V] hold shares, See also: own shares, Syn. มีหุ้น, มีหุ้นส่วน, Example: รัฐบาลพยายามผลักดันบรรดาสถาบันการเงินต่างๆ ให้ยอมให้สถาบันการเงินจากต่างประเทศเข้ามาร่วมถือหุ้นมากขึ้น, Thai definition: มีส่วนแบ่งในธุรกิจ
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
อุ้ม[V] carry, See also: hold, cradle, nurse, nestle, Example: เขาช่วยอุ้มคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล, Thai definition: โอบยกขึ้น, ยกขึ้นไว้กับตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phūtheūhun) EN: holding company   
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLD    HH OW1 L D
HOLDA    HH OW1 L D AH0
HOLDE    HH OW1 L D
HOLDS    HH OW1 L D Z
HOLDER    HH OW1 L D ER0
HOLDEN    HH OW1 L D AH0 N
HOLDUP    HH OW1 L D AH2 P
HOLDOUT    HH OW1 L D AW2 T
HOLDUPS    HH OW1 L D AH2 P S
HOLDING    HH OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hold    (v) (h ou1 l d)
holds    (v) (h ou1 l d z)
holder    (n) (h ou1 l d @ r)
holdup    (n) (h ou1 l d uh p)
hold-up    (n) - (h ou1 l d - uh p)
holdall    (n) (h ou1 l d oo l)
holders    (n) (h ou1 l d @ z)
holding    (v) (h ou1 l d i ng)
holdups    (n) (h ou1 l d uh p s)
hold-ups    (n) - (h ou1 l d - uh p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haltepunkt {m}hold point [Add to Longdo]
hold {adj}lovely; meek [Add to Longdo]
Bitte bleiben Sie am Apparat!Hold the line, please! [Add to Longdo]
Bitte bleiben Sie am Apparat!Hold the wire, please! [Add to Longdo]
Halt den Mund!Hold your noise! [Add to Longdo]
Halt den Mund!Hold your tongue! [Add to Longdo]
Immer mit der Ruhe!Hold your horses! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持有[chí yǒu, ㄔˊ ㄧㄡˇ, ] hold (e.g. passport, views etc), #2,339 [Add to Longdo]
[pěng, ㄆㄥˇ, ] hold or offer with both hands, #3,765 [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage, #3,997 [Add to Longdo]
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, / ] hold between; lined; narrow lane, #4,117 [Add to Longdo]
[biē, ㄅㄧㄝ, ] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back, #7,061 [Add to Longdo]
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post, #7,733 [Add to Longdo]
持有人[chí yǒu rén, ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] holder, #8,953 [Add to Longdo]
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, / ] hold up (high); raise up, #15,425 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] hold in mouth, #16,005 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] hold in mouth; nominal office, #16,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery [Add to Longdo]
敷居[しきい, shikii] threshold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\ (h[=o]ld), n. [D. hol hole, hollow. See {Hole}.]
   (Naut.)
   The whole interior portion of a vessel below the lower deck,
   in which the cargo is stowed.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n.
   {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing,
   though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden,
   OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth.
   haldan to feed, tend (the cattle); of unknown origin. Gf.
   {Avast}, {Halt}, {Hod}.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to remain in a given situation, position, or
    relation, within certain limits, or the like; to prevent
    from falling or escaping; to sustain; to restrain; to keep
    in the grasp; to retain.
    [1913 Webster]
 
       The loops held one curtain to another. --Ex. xxxvi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       Thy right hand shall hold me.     --Ps. cxxxix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       They all hold swords, being expert in war. --Cant.
                          iii. 8.
    [1913 Webster]
 
       In vain he seeks, that having can not hold.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       France, thou mayst hold a serpent by the tongue, . .
       .
       A fasting tiger safer by the tooth,
       Than keep in peace that hand which thou dost hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To retain in one's keeping; to maintain possession of, or
    authority over; not to give up or relinquish; to keep; to
    defend.
    [1913 Webster]
 
       We mean to hold what anciently we claim
       Of deity or empire.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To have; to possess; to be in possession of; to occupy; to
    derive title to; as, to hold office.
    [1913 Webster]
 
       This noble merchant held a noble house. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Of him to hold his seigniory for a yearly tribute.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       And now the strand, and now the plain, they held.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To impose restraint upon; to limit in motion or action; to
    bind legally or morally; to confine; to restrain.
    [1913 Webster]
 
       We can not hold mortality's strong hand. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death! what do'st? O, hold thy blow. --Grashaw.
    [1913 Webster]
 
       He had not sufficient judgment and self-command to
       hold his tongue.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. To maintain in being or action; to carry on; to prosecute,
    as a course of conduct or an argument; to continue; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Hold not thy peace, and be not still. --Ps. lxxxiii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Seedtime and harvest, heat and hoary frost,
       Shall hold their course.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To prosecute, have, take, or join in, as something which
    is the result of united action; as to, hold a meeting, a
    festival, a session, etc.; hence, to direct and bring
    about officially; to conduct or preside at; as, the
    general held a council of war; a judge holds a court; a
    clergyman holds a service.
    [1913 Webster]
 
       I would hold more talk with thee.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To receive and retain; to contain as a vessel; as, this
    pail holds milk; hence, to be able to receive and retain;
    to have capacity or containing power for.
    [1913 Webster]
 
       Broken cisterns that can hold no water. --Jer. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       One sees more devils than vast hell can hold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To accept, as an opinion; to be the adherent of, openly or
    privately; to persist in, as a purpose; to maintain; to
    sustain.
    [1913 Webster]
 
       Stand fast and hold the traditions which ye have
       been taught.             --2 Thes.
                          ii.15.
    [1913 Webster]
 
       But still he held his purpose to depart. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. To consider; to regard; to esteem; to account; to think;
    to judge.
    [1913 Webster]
 
       I hold him but a fool.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I shall never hold that man my friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will not hold him guiltless that taketh his
       name in vain.             --Ex. xx. 7.
    [1913 Webster]
 
   10. To bear, carry, or manage; as he holds himself erect; he
     holds his head high.
     [1913 Webster]
 
        Let him hold his fingers thus.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To hold a wager}, to lay or hazard a wager. --Swift.
 
   {To hold forth},
     (a) v. t.to offer; to exhibit; to propose; to put
       forward. "The propositions which books hold forth and
       pretend to teach." --Locke.
     (b) v. i. To talk at length; to harangue.
 
   {To held in}, to restrain; to curd.
 
   {To hold in hand}, to toy with; to keep in expectation; to
    have in one's power. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O, fie! to receive favors, return falsehoods,
       And hold a lady in hand.       --Beaw. & Fl.
 
   {To hold in play}, to keep under control; to dally with.
    --Macaulay.
 
   {To hold off}, to keep at a distance.
 
   {To hold on}, to hold in being, continuance or position; as,
    to hold a rider on.
 
   {To hold one's day}, to keep one's appointment. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {To hold one's own}. To keep good one's present condition
    absolutely or relatively; not to fall off, or to lose
    ground; as, a ship holds her own when she does not lose
    ground in a race or chase; a man holds his own when he
    does not lose strength or weight.
 
   {To hold one's peace}, to keep silence.
 
   {To hold out}.
     (a) To extend; to offer. "Fortune holds out these to you
       as rewards." --B. Jonson.
     (b) To continue to do or to suffer; to endure. "He can
       not long hold out these pangs." --Shak.
 
   {To hold up}.
     (a) To raise; to lift; as, hold up your head.
     (b) To support; to sustain. "He holds himself up in
       virtue."--Sir P. Sidney.
     (c) To exhibit; to display; as, he was held up as an
       example.
     (d) To rein in; to check; to halt; as, hold up your
       horses.
     (e) to rob, usually at gunpoint; -- often with the demand
       to "hold up" the hands.
     (f) To delay.
 
   {To hold water}.
     (a) Literally, to retain water without leaking; hence
       (Fig.), to be whole, sound, consistent, without gaps
       or holes; -- commonly used in a negative sense; as,
       his statements will not hold water. [Colloq.]
     (b) (Naut.) To hold the oars steady in the water, thus
       checking the headway of a boat.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\ (h[=o]ld), n.
   1. The act of holding, as in or with the hands or arms; the
    manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp;
    clasp; grip; possession; -- often used with the verbs take
    and lay.
    [1913 Webster]
 
       Ne have I not twelve pence within mine hold.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou should'st lay hold upon him.   --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       My soul took hold on thee.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Take fast hold of instruction.    --Pror. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. The authority or ground to take or keep; claim.
    [1913 Webster]
 
       The law hath yet another hold on you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Binding power and influence.
    [1913 Webster]
 
       Fear . . . by which God and his laws take the surest
       hold of.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. Something that may be grasped; means of support.
    [1913 Webster]
 
       If a man be upon an high place without rails or good
       hold, he is ready to fall.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A place of confinement; a prison; confinement; custody;
    guard.
    [1913 Webster]
 
       They . . . put them in hold unto the next day.
                          --Acts. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
       King Richard, he is in the mighty hold
       Of Bolingbroke.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A place of security; a fortified place; a fort; a castle;
    -- often called a {stronghold}. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       New comers in an ancient hold     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) A character [thus ?] placed over or under a note or
    rest, and indicating that it is to be prolonged; -- called
    also {pause}, and {corona}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\, v. i.
   In general, to keep one's self in a given position or
   condition; to remain fixed. Hence:
   [1913 Webster]
 
   1. Not to move; to halt; to stop; -- mostly in the
    imperative.
    [1913 Webster]
 
       And damned be him that first cries, "Hold, enough!"
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not to give way; not to part or become separated; to
    remain unbroken or unsubdued.
    [1913 Webster]
 
       Our force by land hath nobly held.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to fail or be found wanting; to continue; to last; to
    endure a test or trial; to abide; to persist.
    [1913 Webster]
 
       While our obedience holds.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The rule holds in land as all other commodities.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain
    attached; to cleave; -- often with with, to, or for.
    [1913 Webster]
 
       He will hold to the one and despise the other.
                          --Matt. vi. 24
    [1913 Webster]
 
   5. To restrain one's self; to refrain.
    [1913 Webster]
 
       His dauntless heart would fain have held
       From weeping, but his eyes rebelled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To derive right or title; -- generally with of.
    [1913 Webster]
 
       My crown is absolute, and holds of none. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His imagination holds immediately from nature.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   {Hold on!} {Hold up!} wait; stop; forbear. [Collog] -- {To
   hold forth}, to speak in public; to harangue; to preach.
    --L'Estrange.
 
   {To hold in}, to restrain one's self; as, he wanted to laugh
    and could hardly hold in.
 
   {To hold off}, to keep at a distance.
 
   {To hold on}, to keep fast hold; to continue; to go on. "The
    trade held on for many years," --Swift.
 
   {To hold out}, to last; to endure; to continue; to maintain
    one's self; not to yield or give way.
 
   {To hold over}, to remain in office, possession, etc., beyond
    a certain date.
 
   {To hold to} or {To hold with}, to take sides with, as a
    person or opinion.
 
   {To hold together}, to be joined; not to separate; to remain
    in union. --Dryden. --Locke.
 
   {To hold up}.
    (a) To support one's self; to remain unbent or unbroken;
      as, to hold up under misfortunes.
    (b) To cease raining; to cease to stop; as, it holds up.
      --Hudibras.
    (c) To keep up; not to fall behind; not to lose ground.
      --Collier.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corona \Co*ro"na\ (k?-r?"n?), n.; pl. L. {Coron[ae]} (-n?), E.
   {Coronas} (-n?z). [L. corona crown. See {Crown}.]
   1. A crown or garland bestowed among the Romans as a reward
    for distinguished services.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The projecting part of a Classic cornice, the
    under side of which is cut with a recess or channel so as
    to form a drip. See Illust. of {Column}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The upper surface of some part, as of a tooth or
    the skull; a crown.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The shelly skeleton of a sea urchin.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astronomy) A peculiar luminous appearance, or aureola,
    which surrounds the sun, and which is seen only when the
    sun is totally eclipsed by the moon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.)
    (a) An inner appendage to a petal or a corolla, often
      forming a special cup, as in the daffodil and jonquil.
    (b) Any crownlike appendage at the top of an organ.
      [1913 Webster]
 
   7. (Meteorol.)
    (a) A circle, usually colored, seen in peculiar states of
      the atmosphere around and close to a luminous body, as
      the sun or moon.
    (b) A peculiar phase of the {aurora borealis}, formed by
      the concentration or convergence of luminous beams
      around the point in the heavens indicated by the
      direction of the dipping needle.
      [1913 Webster]
 
   8. A crown or circlet suspended from the roof or vaulting of
    churches, to hold tapers lighted on solemn occasions. It
    is sometimes formed of double or triple circlets, arranged
    pyramidically. Called also {corona lucis}. --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) A character [[pause]] called the {pause} or {hold}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hold
   n 1: the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he
      has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on
      the railing" [syn: {clasp}, {clench}, {clutch}, {clutches},
      {grasp}, {grip}, {hold}]
   2: understanding of the nature or meaning or quality or
     magnitude of something; "he has a good grasp of accounting
     practices" [syn: {appreciation}, {grasp}, {hold}]
   3: power by which something or someone is affected or dominated;
     "he has a hold over them"
   4: time during which some action is awaited; "instant replay
     caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
     [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}]
   5: a state of being confined (usually for a short time); "his
     detention was politically motivated"; "the prisoner is on
     hold"; "he is in the custody of police" [syn: {detention},
     {detainment}, {hold}, {custody}]
   6: a stronghold
   7: a cell in a jail or prison [syn: {hold}, {keep}]
   8: the appendage to an object that is designed to be held in
     order to use or move it; "he grabbed the hammer by the
     handle"; "it was an old briefcase but it still had a good
     grip" [syn: {handle}, {grip}, {handgrip}, {hold}]
   9: the space in a ship or aircraft for storing cargo [syn:
     {cargo area}, {cargo deck}, {cargo hold}, {hold}, {storage
     area}]
   v 1: keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep
      clean"; "hold in place"; "She always held herself as a
      lady"; "The students keep me on my toes" [syn: {keep},
      {maintain}, {hold}]
   2: have or hold in one's hands or grip; "Hold this bowl for a
     moment, please"; "A crazy idea took hold of him" [syn:
     {hold}, {take hold}] [ant: {let go}, {let go of}, {release},
     {relinquish}]
   3: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have,
     throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold},
     {throw}, {have}, {make}, {give}]
   4: have or possess, either in a concrete or an abstract sense;
     "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful
     daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" [syn:
     {have}, {have got}, {hold}]
   5: keep in mind or convey as a conviction or view; "take for
     granted"; "view as important"; "hold these truths to be self-
     evident"; "I hold him personally responsible" [syn: {deem},
     {hold}, {view as}, {take for}]
   6: maintain (a theory, thoughts, or feelings); "bear a grudge";
     "entertain interesting notions"; "harbor a resentment" [syn:
     {harbor}, {harbour}, {hold}, {entertain}, {nurse}]
   7: to close within bounds, limit or hold back from movement;
     "This holds the local until the express passengers change
     trains"; "About a dozen animals were held inside the
     stockade"; "The illegal immigrants were held at a detention
     center"; "The terrorists held the journalists for ransom"
     [syn: {restrain}, {confine}, {hold}]
   8: secure and keep for possible future use or application; "The
     landlord retained the security deposit"; "I reserve the right
     to disagree" [syn: {retain}, {hold}, {keep back}, {hold
     back}]
   9: have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears
     the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a
     decade" [syn: {bear}, {hold}]
   10: be the physical support of; carry the weight of; "The beam
     holds up the roof"; "He supported me with one hand while I
     balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn:
     {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}]
   11: contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The
     canteen holds fresh water"; "This can contains water" [syn:
     {hold}, {bear}, {carry}, {contain}]
   12: have room for; hold without crowding; "This hotel can
     accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people";
     "The auditorium can't hold more than 500 people" [syn:
     {accommodate}, {hold}, {admit}]
   13: remain in a certain state, position, or condition; "The
     weather held"; "They held on the road and kept marching"
   14: support or hold in a certain manner; "She holds her head
     high"; "He carried himself upright" [syn: {hold}, {carry},
     {bear}]
   15: be valid, applicable, or true; "This theory still holds"
     [syn: {prevail}, {hold}, {obtain}]
   16: assert or affirm; "Rousseau's philosophy holds that people
     are inherently good"
   17: have as a major characteristic; "The novel holds many
     surprises"; "The book holds in store much valuable advise"
   18: be capable of holding or containing; "This box won't take
     all the items"; "The flask holds one gallon" [syn:
     {contain}, {take}, {hold}]
   19: arrange for and reserve (something for someone else) in
     advance; "reserve me a seat on a flight"; "The agent booked
     tickets to the show for the whole family"; "please hold a
     table at Maxim's" [syn: {reserve}, {hold}, {book}]
   20: protect against a challenge or attack; "Hold that position
     behind the trees!"; "Hold the bridge against the enemy's
     attacks" [syn: {defend}, {guard}, {hold}]
   21: bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a
     contract"; "I'll hold you by your promise" [syn: {oblige},
     {bind}, {hold}, {obligate}]
   22: hold the attention of; "The soprano held the audience";
     "This story held our interest"; "She can hold an audience
     spellbound"
   23: remain committed to; "I hold to these ideas"
   24: resist or confront with resistance; "The politician defied
     public opinion"; "The new material withstands even the
     greatest wear and tear"; "The bridge held" [syn: {defy},
     {withstand}, {hold}, {hold up}]
   25: be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply
     to you!"; "This theory holds for all irrational numbers";
     "The same rules go for everyone" [syn: {apply}, {hold}, {go
     for}]
   26: stop dealing with; "hold all calls to the President's office
     while he is in a meeting"
   27: lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or
     keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold
     your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" [syn:
     {control}, {hold in}, {hold}, {contain}, {check}, {curb},
     {moderate}]
   28: keep from departing; "Hold the taxi"; "Hold the horse"
   29: take and maintain control over, often by violent means; "The
     dissatisfied students held the President's office for almost
     a week"
   30: cause to stop; "Halt the engines"; "Arrest the progress";
     "halt the presses" [syn: {halt}, {hold}, {arrest}]
   31: cover as for protection against noise or smell; "She held
     her ears when the jackhammer started to operate"; "hold
     one's nose"
   32: drink alcohol without showing ill effects; "He can hold his
     liquor"; "he had drunk more than he could carry" [syn:
     {carry}, {hold}]
   33: aim, point, or direct; "Hold the fire extinguisher directly
     on the flames"
   34: declare to be; "She was declared incompetent"; "judge held
     that the defendant was innocent" [syn: {declare}, {adjudge},
     {hold}]
   35: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of
     the settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with
     those who say life is sacred"; "Both philosophers concord on
     this point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}]
     [ant: {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]
   36: keep from exhaling or expelling; "hold your breath"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top