Search result for

hnenswert

(55 entries)
(1.3805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hnenswert-, *hnenswert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hnenswert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hnenswert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think your project has merit, Mr. Foster... but, of course, the decision will be made by the Emperor.Ich denke, Ihr Projekt ist lohnenswert, Herr Foster, aber natürlich wird der Kaiser die Entscheidung treffen. A Breath of Scandal (1960)
Hardly worth mentioning, really, because cameras are cameras:Kaum erwähnenswert, denn Kameras sind Kameras. A Most Unusual Camera (1960)
AND WHO DISCOVERED SOMETHING ABOUT LIFE THAT IT CAN BE RICH AND REWARDING AND FULL OF BEAUTY.Er fand über das Leben heraus, das es reich und lohnenswert sein kann und voller Schönheit. A Passage for Trumpet (1960)
There are the real men, the half men, the so-so men... and then, if you'll excuse me, the faggots.. ...and finally, it's like as if they didn't exist, the gossips who are worth nothing!Die wirklichen Menschen, die Halbmenschen, die Menschlein, die, mit Verlaub gesagt, Schleimscheißer und zuletzt, kaum erwähnenswert, die Blablas. Mafia (1968)
Our position is so close to the point where we entered the void, the difference isn't worth mentioning.Unsere Position ist so nah beim Punkt, von wo wir in den Leerraum drangen, dass der Unterschied nicht erwähnenswert ist. Is There in Truth No Beauty? (1968)
Your ingenuity in discovering the whereabouts of your companions is noteworthy.Erwähnenswert, wie Sie Ihre Kollegen lokalisierten. The Gamesters of Triskelion (1968)
There's nothing solid or worthwhile underneath.Es steckt nichts Lohnenswertes dahinter. Kes (1969)
As far as I know, Uncle Maxime didn't have a love life to speak of but his research life was very fullSoweit ich weiß hatte Onkel Maxime kein Liebesleben, das erwähnenswert wäre. Aber seine Forschung war bedeutend. Shadowman (1974)
It has a relaxing atmosphere, soft music, and Stella Shining.Aber das Ambiente ist erwähnenswert. Und die Musik von Stella Shining. The Sister of Ursula (1978)
You know, that might be a very good acquisition for you fellows to think about.Das wäre sicher eine lohnenswerte Anschaffung. Space Croppers (1980)
Meaning that he hasn't had... Any reaction worth talking about.Dass es bisher keine erwähnenswerten Reaktionen gab. A Plush Ride (1982)
Something worthwhile.Etwas Lohnenswertes. Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Nothing worth mentioning.Nichts Erwähnenswertes. A Lovely Little Affair (1985)
When I was a kid, my grandfather used to say to me that a fella's life wasn't worth mentioning if he hadn't shared it with some folks along the way.Als ich klein war, hat mein Großvater immer zu mir gesagt, dass das Leben nicht erwähnenswert wär, wenn der Mensch keine Beziehungen zu anderen hätte. Friends (1987)
Well, it does so little good, my lord, that it's not worth commenting on.Davon gibt es so wenige, Euer Ehren, dass sie nicht erwähnenswert sind. Cry Freedom (1987)
It wasn't even news. Until today.Sie war nicht einmal erwähnenswertEpisode #1.1 (1989)
-Give it a girl's name.- Aber lohnenswertDead Putting Society (1990)
I have always believed that helping your fellow man is profitable in every sense, personally and bottom line.Ich fand es immer lohnenswert, meinen Mitmenschen zu helfen. Persönlich und an der Basis. The Godfather: Part III (1990)
There's no cause worth fighting for.Es gibt keine lohnenswerten Ideale. In the Line of Fire (1993)
I thought there were 10 tips worth mentioning.Ich glaube, es gibt zehn Hinweise, die erwähnenswert sind. Slaughter of the Innocents (1993)
- It wasn't much of anything.- Es war kaum erwähnenswertChina Moon (1994)
Noteworthy.ErwähnenswertThe Ref (1994)
It's not much reward for being trustworthy, is it?Nicht sehr lohnenswert, vertrauenswürdig zu sein, nicht? All Alone in the Night (1995)
You know, another great thing about me is I can say hello in all the Slavic languages.Erwähnenswert ist noch, dass ich in allen slawischen Sprachen "Hallo" sagen kann. Death and Execs (1995)
Nothing that I care to discuss.Keiner, der erwähnenswert wäre. The Stepford Peg (1997)
It's an investigation worth pursuing.Eine weitere Untersuchung wäre lohnenswertAlter Ego (1997)
In 50 years time, there won't be anything left to steal!Wir tun, was wir können. Bald ist hier nichts Lohnenswertes mehr zum Stehlen. Hanuman (1998)
-Totally worth it!-Absolut lohnenswertThe One with All the Haste (1998)
That alone makes my journey worth something.Allein dies macht meine Reise lohnenswertFifth Moon (1998)
That, in fact, she's embarking on a rewarding chapter.Dass es für sie ein lohnenswertes, neues Kapitel ist. 46 Long (1999)
Pediatric Hospital's such a worthy cause.Ein Kinderkrankenhaus ist eine lohnenswerte Sache. Denial, Anger, Acceptance (1999)
You've got no skin-care routine to speak of.Du hast keine erwähnenswerte Haut-Reinigungs-Routine. Beginnings (1999)
- That's a very worthy goal.- Das ist ein sehr lohnenswertes Ziel. The Emperor's New Cloak (1999)
I believe this world is worth exploring, Daniel Jackson.Die Erforschung dieser Welt scheint lohnenswertThe Fifth Race (1998)
Not one place even remotely livable.Nicht eine Wohnung ist entfernt wohnenswertI, Roommate (1999)
I go, you call me back, but for no reason.Ich gehe, Sie halten mich zurück. Für etwas Lohnenswertes? Nein. La fausse suivante (2000)
And so, Ndugu I must say it's been a very rewarding trip.Und so, Ndugu, muss ich sagen, dass es eine sehr lohnenswerte Reise war. About Schmidt (2002)
- Anything remarkable about that?Ist das irgendwie erwähnenswertThe Guy in the Grave Next Door (2002)
A commendable experience!Eine lohnenswerte Erfahrung! Graveyard of Honor (2002)
I trust you're finding something noteworthy for your column?Ich hoffe, du findest etwas Erwähnenswertes für deinen Artikel. Change of a Dress (2002)
Anything worthwhile?Irgendetwas Lohnenswertes dabei? Sentencing (2002)
- Didn't seem worth mentioning.- Erschien mir nie erwähnenswertJust Rewards (2003)
I find the work gratifying.Ich finde die Arbeit lohnenswertCease Fire (2003)
Hardly worth mentioning really.Kaum erwähnenswert, ehrlich. Mr. Monk and the 12th Man (2003)
We've got no help to speak of.Wir haben keine Hilfe, die erwähnenswert wär. Episode #1.1 (2004)
Nothing to speak of.Nichts Erwähnenswertes. The Life Aquatic with Steve Zissou (2004)
Unlike her, I could make it worth your while.Ich rede mit dir, also wäre es bei mir lohnenswerter. Daddy's Boy (2005)
Don't mention it.Das ist wirklich nicht erwähnenswertCrusade (2006)
You haven't brought me a case yet worth talking about. Not on Marlo Stanfield, not on anyone.Sie haben mir noch keinen erwähnenswerten Fall geliefert,... nicht über Marlo Stanfield, über niemanden. Misgivings (2006)
I've seen her path. It's difficult but rewarding.Es wird schwierig, aber lohnenswertPrecipice (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erwähnenswertworth mentioning [Add to Longdo]
erwähnenswert; nennbarmentionable [Add to Longdo]
sich lohnen; lohnenswert seinto be worthwhile; be worth one's while; to pay [Add to Longdo]
wert; würdig {adj} | bemerkenswert {adj} | erwähnenswert {adj}worthy | worthy of remark | worthy of mention [Add to Longdo]
wertvoll; erstrebenswert; lohnenswert {adj}worthwhile [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top