Do you mean hiß?
Search result for

hiss

(75 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hiss-, *hiss*, his
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hiss[VI] ทำเสียงฟ่อ, See also: ฟ่อ, ดังแฉ่, Syn. fizz, fizzle, sibilate
hiss[VI] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[VT] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[N] เสียงฟ่อ, See also: เสียงแฉ่
hiss at[PHRV] ทำเสียงขู่
hiss off[PHRV] ส่งเสียงไล่เพราะไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
hiss(n) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงโห่
hiss(vi) ทำเสียงฟู่,ร้องเสียงฟ่อ,โห่ร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Strike him. SNAKE HISSESฉกมัน Valiant (2008)
A radiator hissing. A curtain blowing.เครื่องทำความร้อนหอน ผ้าม่านปลิวไสว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
[ Loud Hiss ][Loud HissCity of Ember (2008)
[ Hissing ][Hissing] City of Ember (2008)
[ Loud Hissing ][Loud Hissing] City of Ember (2008)
[ Hissing, Loud Pop ][Hissing, Loud Pop] City of Ember (2008)
[ Loud Hissing ][Loud Hissing] City of Ember (2008)
[ Hissing ][Hissing] City of Ember (2008)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
[whoosh of gate opening] [distant hisses and creaks] [gasps and groans]เอาล่ะ หลบไปก่อน หลบไปให้พ้นทางก่อน Air: Part 1 (2009)
He was right behind me. [gas jets hiss and fume] [crowd screams in panic] Move, move, move.เขา ตามหลังผมมาติดๆ ไป เร็ว ไป Air: Part 1 (2009)
[door hisses closed] [coughing and struggling to breathe]. . Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hissWhen you drink soup, don't make any hissing sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ่อ[N] hiss, Example: เขาได้ยินเสียงฟ่อดังมาจากข้างพงหญ้า เลยรีบชักเท้าหนีทันที, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างงูเห่าขู่
เสียงขู่[N] threat, See also: hiss, threatening sound/voice/tone, Example: งูมักจะส่งเสียงขู่ เมื่อมีคนเข้าไปใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise   FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong chāt) EN: fly the national flag   FR: hisser les couleurs nationales
ชักธงขึ้นเสา[v. exp.] (chak thong kheun sao) EN: raise a flag   FR: hisser le drapeau
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
ฉี่[n.] (chī) EN: hiss; sizzle ; bubbling   FR: grésillement [m]
การปล่อยให้เป็นอิสระ[n. exp.] (kān plǿi hai pen itsara) FR: affranchissement [m]
คิดดูก่อน[xp] (khīt dū køn) FR: réfléchissons-y d'abord
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeūm) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher   FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) FR: richissime ; opulent ; fortuné

CMU English Pronouncing Dictionary
HISS    HH IH1 S
HISS'S    HH IH1 S AH0 Z
HISSED    HH IH1 S T
HISSES    HH IH1 S AH0 Z
HISSELF    HH IH2 S EH1 L F
HISSING    HH IH1 S IH0 NG
HISSONG    HH IH1 S AO2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hiss    (v) (h i1 s)
hissed    (v) (h i1 s t)
hisses    (v) (h i1 s i z)
hissing    (v) (h i1 s i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
必須[ひっす, hissu] (adj) จำเป็น, ขาดไม่ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
シューシュー[, shu-shu-] (adv-to) (on-mim) hiss; fizz; woosh; swish; whiz [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
テープヒス[, te-puhisu] (n) tape hiss [Add to Longdo]
ドルチッシモ[, doruchisshimo] (n) dolcissimo [Add to Longdo]
ハシシ;ハシシュ;ハシッシュ;ハッシッシ[, hashishi ; hashishu ; hashisshu ; hasshisshi] (n) hashish [Add to Longdo]
ヒスノイズ[, hisunoizu] (n) hiss noise [Add to Longdo]
ヒッシング[, hisshingu] (n) hissing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sī, , ] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over) [Add to Longdo]
嘶嘶声[sī sī shēng, ㄙ ㄙ ㄕㄥ, / ] hiss [Add to Longdo]
嘘声[xū shēng, ㄒㄩ ㄕㄥ, / ] hissing sound; to hiss (as a sign of displeasure) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
必す構成要素[ひっすこうせいようそ, hissukouseiyouso] mandatory (M) component [Add to Longdo]
必す信号[ひっすしんごう, hissushingou] mandatory [Add to Longdo]
必す属性[ひっすぞくせい, hissuzokusei] mandatory attribute, required attribute [Add to Longdo]
文脈上の必す字句[ぶんみゃくじょうのひっすじく, bunmyakujounohissujiku] contextually required token [Add to Longdo]
文脈上の必す要素[ぶんみゃくじょうのひっすようそ, bunmyakujounohissuyouso] contextually required element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
必修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
必勝[ひっしょう, hisshou] der_sichere_Sieg [Add to Longdo]
必死[ひっし, hisshi] der_sichere_Tod, Verzweiflung [Add to Longdo]
必至[ひっし, hisshi] notwendig, unvermeidlich [Add to Longdo]
筆者[ひっしゃ, hissha] Schreiber, Verfasser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiss \Hiss\, n.
   1. A prolonged sound like that letter s, made by forcing out
    the breath between the tongue and teeth, esp. as a token
    of disapprobation or contempt.
    [1913 Webster]
 
       "Hiss" implies audible friction of breath
       consonants.              --H. Sweet.
    [1913 Webster]
 
       A dismal, universal hiss, the sound
       Of public scorn.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Any sound resembling that above described; as:
    (a) The noise made by a serpent.
      [1913 Webster]
 
         But hiss for hiss returned with forked tongue.
                          --Milton.
    (b) The note of a goose when irritated.
    (c) The noise made by steam escaping through a narrow
      orifice, or by water falling on a hot stove.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiss \Hiss\ (h[i^]s). v. i. [imp. & p. p. {Hissed} (h[i^]st); p.
   pr. & vb. n. {Hissing}.] [AS. hysian; prob. of imitative
   origin; cf. LG. hissen, OD. hisschen.]
   1. To make with the mouth a prolonged sound like that of the
    letter s, by driving the breath between the tongue and the
    teeth; to make with the mouth a sound like that made by a
    goose or a snake when angered; esp., to make such a sound
    as an expression of hatred, passion, or disapproval.
    [1913 Webster]
 
       The merchants among the people shall hiss at thee.
                          --Ezek. xxvii.
                          36.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a similar noise by any means; to pass with a
    sibilant sound; as, the arrow hissed as it flew.
    [1913 Webster]
 
       Shod with steel,
       We hissed along the polished ice.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiss \Hiss\, v. t.
   1. To condemn or express contempt for by hissing.
    [1913 Webster]
 
       If the tag-rag people did not clap him and hiss him,
       according as he pleased and displeased them. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Malcolm. What is the newest grief?
       Ros. That of an hour's age doth hiss the speaker.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter with a hissing sound.
    [1913 Webster]
 
       The long-necked geese of the world that are ever
       hissing dispraise.          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hiss
   n 1: a fricative sound (especially as an expression of
      disapproval); "the performers could not be heard over the
      hissing of the audience" [syn: {hiss}, {hissing},
      {hushing}, {fizzle}, {sibilation}]
   2: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]
   v 1: make a sharp hissing sound, as if to show disapproval [syn:
      {hiss}, {siss}, {sizz}, {sibilate}]
   2: move with a whooshing sound [syn: {hiss}, {whoosh}]
   3: express or utter with a hiss [syn: {hiss}, {sizz}, {siss},
     {sibilate}]
   4: show displeasure, as after a performance or speech [syn:
     {boo}, {hiss}] [ant: {acclaim}, {applaud}, {clap}, {spat}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hiss
   elevator; lift
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top