Search result for

hierarch

(72 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hierarch-, *hierarch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hierarchy[N] การจัดระบบตามลำดับขั้น, See also: การจัดระบบตามลำดับชั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierarchic(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical(ไฮอะรา'คิคัล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ hierarch.
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hierarchical databaseฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical database modelแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchical modelแบบจำลองเชิงลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hierarchyลำดับชั้นบังคับบัญชา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hierarchical notationสัญลักษณ์ที่แสดงลำดับขั้น
เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดหมู่ ซึ่งเป็นไปตามลำดับขั้นของการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาจากหมวดใหญ่ไปจนถึงหมวดวิชาที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่สัญลักษณ์ของระบบทศนิยมดิวอี้

ตัวอย่าง

การแบ่งครั้งที่ 1 600 เทคโนโลยี

การแบ่งครั้งที่ 2 620 วิศวกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งครั้งที่ 3 621 ฟิสิกส์ประยุกต์

ทศนิยม 621.3 อิเล็กโทรแมกเนติกและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ทศนิยม 621.38 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิกและวิศวกรรมการสื่อสาร

ทศนิยม 621.381 วิศวกรรมอิเล็กโทรนิก

ทศนิยม 621.3819 พัฒนาการเฉพาะด้าน

ทศนิยม 621.38195 คอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่า มีการแบ่งเนื้อหาจากหมวดใหญ่ คือ 620 ไปจนถึงเนื้อเรื่องย่อยที่เฉพาะเจาะจง จนถึงเนื้อหาทางคอมพิวเตอร์ รวม 8 ลำดับขั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's high school without hierarchy? Bearable?เริ่มจากฤดูใบไม้ร่วงหน้า เราก็จะสงบสุขกันสักที The Goodbye Gossip Girl (2009)
There's no more hierarchy, no more mean girls, no one copying how the queen dresses.ไม่มีลำดับชั้น ไม่มีพวกสาว Mean Girl ไม่มีใครต้องแต่งตัวตามควีน Dan de Fleurette (2009)
There is no more hierarchy.หมดยุคแห่งการปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย Dan de Fleurette (2009)
Queens, hierarchy and no Brooklyn wannabes.เหล่าควีน , ระบบลำดับชั้นการปกครอง และ ไม่ใฝ่ฝันจะเป็นพวกบรู๊คลิน Dan de Fleurette (2009)
They don't care about Constance or the social hierarchy.พวกเค้าไม่สนใจ เกี่ยวววกับคอนแสดนซ์หรือ วงสังคม Dan de Fleurette (2009)
There's no more hierarchy, no more mean girls.ไม่มีลำดับชั้น ไม่มีพวกผู้หญิงแรงๆ How to Succeed in Bassness (2009)
The pack hierarchy will start to break down.ลำดับลองลงมาในฝูงอาจจะเริ่มสติแตก Middle Man (2010)
Just as there is a hierarchy of angels, ranked in ascendant order so, too, is the realm of evil ranked.เช่นเดียวกับที่มีลำดับชั้น \ N ของเทวทูติในสวรรค์... ในหมู่ปีศาจก็มีการจัดอันดับ The Rite (2011)
Within any military hierarchy, you've got troops in the field, and then you've got command.การจัดลำดับขั้นทางการทหาร เรามีกองทหารในสนามรบ แล้วก็ต้องมีผู้บังคับบัญชา What Hides Beneath (2011)
"His position of dominance in the totemic hierarchyตำแหน่งของการปกครองใน ลำดับชั้น totemic ของพระองค์ Bears Will Be Bears (2011)
- Hey, Mike, your kids have the crazy idea that in the hierarchy of this house, you're in charge.ไมค์คะ ลูกคุณมีความคิดบ้าๆ ว่าการปกครองลำดับขั้นในบ้าน คุณเป็นคนรับหน้าที่ Hecking Order (2011)
Before you continue, I'd advise you to consider where each of us rank in the hierarchy of this organization.ก่อนเลยเถิด ขอให้คุณคิดถึง ลำดับสายบังคับบัญชาของเราทั้งคู่ The Wake-Up Bomb (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hierarchJapanese companies emphasize hierarchy.
hierarchJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.
hierarchThe hierarchy of rank has long been fixed.
hierarchThere's a very rigid hierarchy in the Civil Service.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะสงฆ์[N] clergy, See also: hierarchy, Example: ความเห็นของคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์, Count unit: คณะ, Thai definition: กลุ่มพระภิกษุที่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงสร้างตามลำดับชั้น [n. exp.] (khrōngsāng tām lamdap chan) EN: hierarchical structure   
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; list of names arranged in order of rank   
ทฤษฎีลำดับ[n. exp.] (thritsadī samdap) EN: hierarchical theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIERARCHY    HH AY1 ER0 AA2 R K IY0
HIERARCHY    HH AY1 R AA2 R K IY0
HIERARCHIES    HH AY1 R AA2 R K IY0 Z
HIERARCHICAL    HH AY2 R AA1 R K AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hierarchy    (n) (h ai1 @ r aa k ii)
hierarchic    (j) (h ai2 @ r aa1 k i k)
hierarchies    (n) (h ai1 @ r aa k i z)
hierarchical    (j) (h ai2 @ r aa1 k i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hierarchie {f} | Hierarchien {pl}hierarchy | hierarchies [Add to Longdo]
hierarchischhierarchic [Add to Longdo]
hierarchischhierarchical [Add to Longdo]
hierarchisch {adv}hierarchically [Add to Longdo]
hierarchischer Aufbau; Baumstruktur {f}hierarchic structure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] (n) {comp} class hierarchy [Add to Longdo]
データの階層;データ階層[データのかいそう(データの階層);データかいそう(データ階層), de-ta nokaisou ( de-ta no kaisou ); de-ta kaisou ( de-ta kaisou )] (n) {comp} data hierarchy [Add to Longdo]
ハイアラーキー[, haiara-ki-] (n) hierarchy [Add to Longdo]
ヒエラルキー;ヒエラルヒー[, hieraruki-; hieraruhi-] (n) hierarchy (ger [Add to Longdo]
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] (n) {comp} protocol hierarchy [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[, ru-teinguhaiara-ki] (n) {comp} routing hierarchy [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] (n) {comp} hierarchical classification system; monohiererchical classification system [Add to Longdo]
階級社会[かいきゅうしゃかい, kaikyuushakai] (n) hierarchical society [Add to Longdo]
階級制度[かいきゅうせいど, kaikyuuseido] (n) class system; caste system; hierarchical system [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] (n) class; level; stratum; layer; hierarchy; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等级制度[děng jí zhì dù, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] hierarchy [Add to Longdo]
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy [Add to Longdo]
阶级式[jiē jí shì, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] hierarchical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy [Add to Longdo]
プロトコル階層[プロトコルかいそう, purotokoru kaisou] protocol hierarchy [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
階層[かいそう, kaisou] hierarchical (a-no), layered [Add to Longdo]
階層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
階層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hierarch \Hi"er*arch\ (h[imac]"[~e]r*[aum]rk`), n. [LL.
   hierarcha, Gr. ?; "iero`s sacred (akin to Skr. ishiras
   vigorous, fresh, blooming) + ? leader, ruler, fr. ? to lead,
   rule: cf. F. hi['e]rarque.]
   One who has high and controlling authority in sacred things;
   the chief of a sacred order; as, princely hierarchs.
   --Milton. Hierarchal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hierarch
   n 1: a person who holds a high position in a hierarchy
   2: a senior clergyman and dignitary [syn: {archpriest},
     {hierarch}, {high priest}, {prelate}, {primate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top