Search result for

hideous

(32 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideous-, *hideous*, hideou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, God, I look hideous.โอ๊วว.. ดูไม่จืดเลยอะ Shutter (2008)
It's hideous. The man's got no taste whatsoever.สยองเลยล่ะ ไม่มีรสนิยมเอาซะเลยจริงๆ Inkheart (2008)
The scars are perfect. As hideous as I imagined.แผลเป็นนี่เป๊ะมากเลย ดูน่ากลัวอย่างที่คิดไว้ Inkheart (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
What sort of hideous mosalleem is this?นี่มันสุสานอะไร ทำไมอุบาทว์อย่างนี้? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I don't actually look this hideous.จริงๆฉันไม่ได้ดูประหลาดขนาดนี้ Bargaining (2009)
Who said she was pretty? She was quite hideous, actually.actually. Did You Hear About the Morgans? (2009)
That hideous doll.ตุ๊กตาประหลาดนั่นไง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I do. And take off that hideous scarf, Penelope.ฉันคิดว่าเราจับคู่เอาที่คาดผมกับหมวกแก๊ปนะ The Goodbye Gossip Girl (2009)
If you're hideous, stay at home.ถ้าคุณน่าเกลียด.. อยู่บ้าน Mattress (2009)
It's filthy and hideous.มันสกปรกแล้วก็น่าเกลียด Nice Is Different Than Good (2009)
It all goes in this little book that I hide on the second shelf behind this really hideous ceramic mermaid.อย่างที่เคยเขียนมาตั้งแต่ 10 ขวบ ครั้งแรกที่ได้สมุดไดอารี่จากแม่ี่ มันเป็นที่ๆ ฉันไว้ระบาย ทุกๆ ความรู้สึก บันทึกไว้ ในสมุดเล่มน้อย The Night of the Comet (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideousA hideous monster used to live there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux
ยิ้มแสยะ[v. exp.] (yim sayae) EN: grin hideously   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDEOUS    HH IH1 D IY0 AH0 S
HIDEOUSLY    HH IH1 D IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hideous    (j) (h i1 d i@ s)
hideously    (a) (h i1 d i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face [Add to Longdo]
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre [Add to Longdo]
醜貌[しゅうぼう, shuubou] (n) hideous face [Add to Longdo]
焼け爛れる;焼けただれる[やけただれる, yaketadareru] (v1) to be hideously burned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hideous \Hid"e*ous\ (h[i^]d"[-e]*[u^]s; 277), a. [OE. hidous,
   OF. hidous, hidos, hidus, hisdos, hisdous, F. hideux: cf. OF.
   hide, hisde, fright; of uncertain origin; cf. OHG. egid[imac]
   horror, or L. hispidosus, for hispidus rough, bristly, E.
   hispid.]
   1. Frightful, shocking, or offensive to the eyes; dreadful to
    behold; as, a hideous monster; hideous looks. "A piteous
    and hideous spectacle." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Distressing or offensive to the ear; exciting terror or
    dismay; as, a hideous noise. "Hideous cries." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hateful; shocking. "Sure, you have some hideous matter to
    deliver." --Shak.
 
   Syn: Frightful; ghastly; grim; grisly; horrid; dreadful;
     terrible. -- {Hid"e*ous*ly}, adv. -- {Hid"e*ous*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideous
   adj 1: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
       "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
       injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
       [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]
   2: so extremely ugly as to be terrifying; "a hideous scar"; "a
     repulsive mask" [syn: {hideous}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top