Search result for

hew

(90 entries)
(0.0666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hew-, *hew*
English-Thai: Longdo Dictionary
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hew[VT] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hew[VI] ฟัน, See also: สับ, โค่น, ตัด, Syn. hack
hewn[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn[ADJ] ซึ่งถูกโค่น, See also: ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn[ADJ] ซึ่งถูกฟัน, See also: ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด
hew to[PHRV] ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ), See also: ปฏิบัติตาม
hew out[PHRV] ฟัน (มักใช้กับขวาน), See also: ตัด, สับ, Syn. carve out, hack out
hew down[PHRV] โค่น, See also: ตัด, ฟัน, Syn. chop down, hack down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hew(ฮิว) vt.,vi. ผ่า,ฟัน,ตี,แทง,สับ,ตัด,โค่น,ฟาดฟัน
hewlett-packardฮิวเล็ต-แพกการ์ดเป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง แต่ในประเทศไทย ดูเหมือนจะมีชื่อทางเครื่องพิมพ์ (printer) มากกว่า
hewn(ฮูน) adj. ซึ่งถูกโค่น,ซึ่งถูกฟาดฟัน
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
chewing gum(ชู'อิง) n. หมากฝรั่ง
chewy(ชู'วี) adj. เคี้ยวไม่ได้ง่าย, See also: chewiness n.
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
nephew(เนฟ'ฟิว) n. หลานชาย
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew

English-Thai: Nontri Dictionary
hew(vt) ฟัน,ตัด,ถาก,หักร้างถางพง,สับ,โค่น,ผ่า
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์
chew(vi,vt) เคี้ยว,เคี้ยวเอื้อง
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
grandnephew(n) เหลนชาย
nephew(n) หลานชาย
thews(n) เอ็น,กล้าม,กำลังกาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is Bismark a hewwing?ของหมู ๆ Blazing Saddles (1974)
How far do you think Hewitt's got by now?นายว่าตอนนี้ ฮิววิตต์ หนีไปได้ไกลรึยัง? The Great Raid (2005)
- They caught Hewitt.- พวกมันจับฮิวอิตต์ได้แล้ว The Great Raid (2005)
This is Tom Hewett. - Very nice to meet you.นี่คุณทอม ฮิวอิท Match Point (2005)
That would be revenge for you against the whole Hewett family, wouldn't it?คุณจะได้แก้แค้นกับสิ่งที่ ครอบครัวฮิวอิททำกับคุณใช่มั้ย Match Point (2005)
That's Tom Hewett?นั่นคือ... -... ทอม ฮิวอิทใช่มั้ย Match Point (2005)
OK, he's not gonna win a medal for fidelity, but we can find out discreetly enough whether the Hewetts had a shotgun unaccounted for.เขาอาจจะไม่ได้รับการชื่นชม ในฐานะสามีที่ดี แต่... ...เราก็ไม่พบพิรุธอะไรนอกเหนือจากนั้น แม้แต่เรื่องปืนลูกซองของคุณฮิวอิท ที่ไม่รู้ว่ามีทะเบียนรึเปล่า Match Point (2005)
Hewantsto get...เขาต้องการ... .. Saw II (2005)
I told him I would want them out--me, not you-- and I only said it 'cause hewouldn't stop talking.ชั้นบอกเค้าว่าชั้นอยากให้พวกเค้าออก ชั้น,ไม่ใช่เธอ และที่ชั้นพูดก็เพราะเค้าไม่ยอมหยุดพูดซะที Here Comes the Flood (2008)
Not anymore. But the wedding is at his family's estate in Hewitt, Texas.ไม่มีหรอก แต่งานแต่งงานจัดขึ้นใน ที่ดินครอบครัวเขาในฮิววิทท์ เท็กซัส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's about patricia hewes.เกี่ยวกับ แพตริเซีย ฮิวส์ I Lied, Too. (2009)
Mr. Nye tells us you might have reasons of your own for wanting to take down ms. Hewes.คุณไนบอกเราว่าคุณอาจมีเหตุผลส่วนตัว ที่อยากจะล้มคุณฮิวส์ I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hewI offered to help her with hew homework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาก[V] hoe, See also: hew, Example: พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง, Thai definition: ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
โกลน[V] hew roughly into shape, See also: shape roughly, Syn. เกลา, ถาก, Example: ช่างไม้โกลนผิวไม้ให้เรียบ, Thai definition: เกลาไม้หรือหินทำเป็นรูปเลาๆ ไว้
จาม[V] ax, See also: hew, strike, Syn. ฟัน, Example: เชี่ยวถูกจามด้วยขวานจนตาย, Thai definition: ฟันลงไปเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดเอื้อง[v.] (bot-eūang) EN: chew the cud   FR: ruminer
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
แจะ [interj.] (jae) EN: onomatopoeia from the sound of chewing   
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike   FR: trancher ; couper d'un coup
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
เขตราชเทวี[n. prop.] (Khēt Rātchathēwī) EN: Ratchathewi district   
เคี้ยว[v.] (khīo) EN: chew ; grind ; masticate ; crush ; manducate   FR: mastiquer ; mâcher ; chiquer
เคี้ยวเอื้อง[v.] (khīo-eūang) EN: ruminate ; chew the cud   FR: ruminer
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew   FR: couper ; tailler ; ourler

CMU English Pronouncing Dictionary
HEW    HH Y UW1
HEWN    HH Y UW1 N
HEWE    HH Y UW1
HEWS    HH Y UW1 Z
HEWEY    HH Y UW1 IY0
HEWES    HH Y UW1 Z
HEWER    HH Y UW1 ER0
HEWSON    HH Y UW1 S AH0 N
HEWELL    HH Y UW1 W EH0 L
HEWING    HH Y UW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hew    (v) (h y uu1)
hewn    (v) (h y uu1 n)
hews    (v) (h y uu1 z)
hewed    (v) (h y uu1 d)
hewer    (n) (h y uu1 @ r)
hewers    (n) (h y uu1 @ z)
hewing    (v) (h y uu1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
しゃぶる[, shaburu] (v5r,vt) to suck; to chew [Add to Longdo]
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
もぐもぐ;もごもご[, mogumogu ; mogomogo] (adv,vs,adv-to) (on-mim) mumbling; chewing one's words [Add to Longdo]
カシュー[, kashu-] (n) cashew (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューの木[カシューのき, kashu-noki] (n) (obsc) (See カシュー) cashew tree (Anacardium occidentale); acajou [Add to Longdo]
カシューアップル[, kashu-appuru] (n) cashew apple [Add to Longdo]
カシューナッツ[, kashu-nattsu] (n) cashew nuts [Add to Longdo]
ガム[, gamu] (n) chewing gum; (P) [Add to Longdo]
サスカチワン[, sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休伊特[Xiū yī tè, ㄒㄧㄡ ㄧ ㄊㄜˋ, ] Hewitt [Add to Longdo]
惠普[huì pǔ, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, ] Hewlett-Packard [Add to Longdo]
惠普公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Hewlett-Packard; HP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   Destruction by cutting down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Of whom he makes such havoc and such hew. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\, n.
   1. Hue; color. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Shape; form. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hew \Hew\ (h[=u]), v. t. [imp. {Hewed} (h[=u]d); p. p. {Hewed}
   or {Hewn} (h[=u]n); p. pr. & vb. n. {Hewing}.] [AS.
   he['a]wan; akin to D. houwen, OHG. houwan, G. hauen, Icel.
   h["o]ggva, Sw. hugga, Dan. hugge, Lith. kova battle, Russ.
   kovate to hammer, forge. Cf. {Hay} cut grass, {Hoe}.]
   1. To cut with an ax; to fell with a sharp instrument; --
    often with down, or off. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape with a sharp instrument; to cut; hence,
    to form laboriously; -- often with out; as, to hew out a
    sepulcher.
    [1913 Webster]
 
       Look unto the rock whence ye are hewn. --Is. li. 1.
    [1913 Webster]
 
       Rather polishing old works than hewing out new.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut in pieces; to chop; to hack.
    [1913 Webster]
 
       Hew them to pieces; hack their bones asunder.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hew
   v 1: make or shape as with an axe; "hew out a path in the rock"
      [syn: {hew}, {hew out}]
   2: strike with an axe; cut down, strike; "hew an oak"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top