Search result for

herbs

(50 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbs-, *herbs*, herb
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need to fetch more herbs. I'll be back.ผมจะไปเก็บสมุนไพรมาเพิ่ม เดี๋ยวมา Valiant (2008)
No herbs, no candles and no tarot cards.มันก็แค่พวกเวทมนต์สมัยโบราณ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
(Cyrus) all right, we'll skip the bitter herbs.เอาล่ะ เราจะข้ามพวกผักรสขมไปหล่ะกัน Seder Anything (2009)
His recovery may be aided by certain herbsสมุนไพรอาจช่วยให้เขาฟื้นตัว Mark of the Brotherhood (2010)
Fresh herbs, how lovely.กลิ่นสมุนไพรสด หอมจัง Arrietty (2010)
What he needs are African snake herbs.ที่เขาต้องการคือ สมุนไพรงูแอฟริกา Chuck Versus the Tooth (2010)
I just remembered that you had mentioned something about herbs for Devon's malaria.ฉันจำได้ว่าคุณได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับสมุนไพร ที่ใช้รักษามาลาเรียของเดวอน Chuck Versus the Tooth (2010)
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา The Precious Fragmentation (2010)
Hmm. They're growing healing herbs.หืม พวกเขาปลูกสมุนไพรรักษาโรคไว้เต็มเลย Bounty Hunters (2010)
Without our herbs to sell we will have no money for food, fuel or equipment.ถ้าปราศจากสมุนไพรที่จะขาย เราก็ไม่มีเงินมาซื้ออาหาร, เชื้อเพลิงหรืออุปกรณ์ต่างๆ Bounty Hunters (2010)
Now blend the herbs, sauté over a high heat.ผสมกับเกลือและเผามัน Weekend at Bobby's (2010)
The last of the 11 secret herbs and spices.11 สูตรลับสุดท้ายของสมุนไพรและเครื่องเทศ Over There: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herbsDo you know a good specialty store dealing in herbs?
herbsI am absorbed in growing herbs and your Web pages are a great help to me.
herbsJust make sure that credit is given : From The Herbs, by Leon Thomas, published by Herbal Life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดองยา[v. exp.] (døngyā ) EN: macerate herbs in alcohol   
ปลาสมุนไพร[n. exp.] (plā samunphrai) EN: deep-fried fish with herbs   
สมุนไพร[n.] (samunphrai) EN: herb ; medicinal herbs ; indigenous medicinal herb   FR: plante médicinale [f] ; herbe médicinale [f]
สมุนไพรไทย[n. exp.] (samunphrai Thai ) EN: Thai medicinal herbs   FR: plante médicinale de Thaïlande [f]
ว่าน[n.] (wān) EN: general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs   FR: amome [m]
ยาดำ[n.] (yādam) EN: purgative made of herbs ; aloe   
ยาเขียว[n. exp.] (yā khīo) EN: febrifuge compounded of powdered herbs   

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBS    ER1 B Z
HERBST    HH ER1 B S T
HERBSTER    HH ER1 B S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herbs    (n) (h @@1 b z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herbst(n phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herbst {m}autumn; fall [Am.] [Add to Longdo]
Herbst {m}harvest [Add to Longdo]
Herbstanfang {m}; Herbstbeginn {m}beginning of autumn; beginning of fall [Add to Longdo]
Herbstmond {m}harvest moon [Add to Longdo]
herbstlichautumn [Add to Longdo]
herbstlichautumnal [Add to Longdo]
herbstlich {adv}autumnally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子の日[ねのひ;ねのび, nenohi ; nenobi] (n) (1) (abbr) day of the rat (esp. the first day of the rat in the New Year); (2) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots; (3) (See 子の日の松) pine shoot pulled out in such a manner [Add to Longdo]
子の日の遊び[ねのひのあそび, nenohinoasobi] (n) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
子忌み;子忌[ねいみ, neimi] (n) (obsc) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
七草;七種[ななくさ, nanakusa] (n) (1) (abbr) (See 春の七草) the seven spring flowers; (2) (abbr) (See 秋の七草) the seven fall flowers; the seven autumn flowers; (3) (abbr) (See 七草の節句) the seventh of January; Festival of Seven Herbs [Add to Longdo]
七草の節句;七種の節句[ななくさのせっく, nanakusanosekku] (n) (See 五節句) Feast of the Seven Herbs of Health (7th of January); one of the 5 seasonal festivals [Add to Longdo]
若菜[わかな, wakana] (n) young greens or herbs [Add to Longdo]
小松引き[こまつひき, komatsuhiki] (n) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year) [Add to Longdo]
草根木皮[そうこんもくひ;そうこんぼくひ, soukonmokuhi ; soukonbokuhi] (n) roots of herbs and barks of trees used in Chinese medicine [Add to Longdo]
草本[そうほん, souhon] (n,adj-no) herbs [Add to Longdo]
摘み草[つみくさ, tsumikusa] (n) picking herbs and wildflowers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫伯斯翼龙[Hè bó sī yì lóng, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄙ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Herbstosaurus (genus of pterosaur) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
秋分[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
秋気[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
秋風[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top