Search result for

herald

(57 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herald-, *herald*, heral
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herald[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประโคมข่าว, Syn. announce, proclaim
herald[N] ผู้ประกาศ, See also: ผู้ส่งข่าวสาร, Syn. announcer, messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herald(เฮอ'เริลดฺ) n. ผู้ถือสาร,ผู้นำก่อน,สิ่งที่นำก่อน,ผู้ป่าวประกาศ. vt. ประกาศ,แถลง,แจ้งให้ทราบ,เป็นลาง, Syn. envoy
heraldry(เฮอ'เริลดฺรี) n. ตราประจำตระกูล,เครื่องอิสริยาภรณ์ของทหาร., See also: heraldist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
herald(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้แจ้งข่าว,นายพิธี,ผู้ถือสาร
herald(vt) แจ้งข่าว,ประกาศ,แถลง
heraldic(adj) เกี่ยวกับผู้สื่อข่าว,เป็นพิธีการ,เกี่ยวกับการประกาศ
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hark, he herald angels singJumanji (1995)
"New York Herald Tribune!"หนังสือพิมพ์มั้ยคะ The Dreamers (2003)
New York Herald Tribune!หนังสือพิมพ์มั้ยคะ The Dreamers (2003)
- New York Herald Tribune!- หนังสือพิมพ์มั้ยคะ The Dreamers (2003)
- New York Herald Tribune!- หนังสือพิมพ์มั้ยคะ The Dreamers (2003)
So when Mandy comes tootling back to Colin's room with this week's groceries, and when there's blood in the pool, and when there's yellow police tape wrapped around the entire motel, and when we're on the front page of the Hope Herald.ยังงั้น ถ้าแมนดี้กลับมาที่ห้องคอลิน หลังจากไปจ่ายของชำแล้ว และเมื่อมันมีเลือดกระจายอยู่ในสระ แล้วก็เทปสีเหลืองของตำรวจ คาดอยู่รอบๆ โรงแรมเรา Hope Springs (2003)
I admit it. We picked them out of the society page in the herald.บ็อบ คุณเป็นคนฉลาด ลองดูนั้นซิ Lost Son (2004)
"that is allowed to use the British royal herald.""ที่ได้รับอนุญาติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ราชวงศ์อังกฤษ" Train Man (2005)
So this is the tea from the company which is allowed to use the royal herald.นี่เองเหรอชาจากบริษัทที่ได้รับอนุญาติ ให้ใช้ตราสัญลักษ์ราชวงศ์ Train Man (2005)
It seems to be a composite of prophesies from the Bible, from Daniel, from Revelation, whereby the time of the Antichrist is heralded by the Jews returning to Israel.มันเหมือนกับการรวมคำทำนาย จากคัมภีร์ไบเบิล, จากเดเมียน, จากพระผู้เป็นเจ้า จำกว่าจะถึงเวลาที่พวกยิวจะกลับมาที่อิสราเอล The Omen (2006)
Hi.I'm with the des moines herald.สวัสดีครับ ผมอยู่กับ เดส โมนส์ แฮโรลด์ Otis (2006)
The Germans have another name for "the herald of death".ชาวเยอรมันได้เรียกขาน "ผู้สื่อสารกับความตาย" เอาไว้ว่า The Orphanage (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heraldHaving scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกริ่น[V] herald, See also: pre-announce, hint, assume, imply, Example: ราษฎรได้ร่วมใจกันเกริ่นถึงความปรารถนา ที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านขึ้นเป็น มหาราช มานานแล้ว, Thai definition: บอกเป็นนัยให้รู้ล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ซ้าย[adj.] (sāi) EN: left ; left hand side   FR: gauche ; senestre (hérald.)

CMU English Pronouncing Dictionary
HERALD    HH EH1 R AH0 L D
HERALDS    HH EH1 R AH0 L D Z
HERALD'S    HH EH1 R AH0 L D Z
HERALDED    HH EH1 R AH0 L D AH0 D
HERALDIC    HH EH0 R AE1 L D IH0 K
HERALDRY    HH EH1 R AH0 L D R IY0
HERALDING    HH EH1 R AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herald    (v) (h e1 r @ l d)
heralds    (v) (h e1 r @ l d z)
heralded    (v) (h e1 r @ l d i d)
heraldic    (j) (h e1 r a1 l d i k)
heraldry    (n) (h e1 r @ l d r ii)
heralding    (v) (h e1 r @ l d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
heraldisch {adj}heraldic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘラルド[, herarudo] (n) herald; (P) [Add to Longdo]
警蹕[けいひつ;けいひち(ok), keihitsu ; keihichi (ok)] (n) heralding [Add to Longdo]
山形紋[やまがたもん, yamagatamon] (n) (See 山形袖章) chevron (in heraldry) [Add to Longdo]
触れ込む[ふれこむ, furekomu] (v5m,vt) to announce; to pretend to be; to pass off for; to pose as; to herald [Add to Longdo]
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P) [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P) [Add to Longdo]
双頭の鷲[そうとうのわし, soutounowashi] (n) double-headed eagle (symbol of heraldry) [Add to Longdo]
伝令者[でんれいしゃ, denreisha] (n) herald; orderly; messenger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先锋[xiān fēng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, / ] herald; pioneer [Add to Longdo]
报晓[bào xiǎo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] herald the break of day [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herald \Her"ald\, n. [OE. herald, heraud, OF. heralt, heraut,
   herault, F. h['e]raut, LL. heraldus, haraldus, fr. (assumed)
   OHG. heriwalto, hariwaldo, a (civil) officer who serves the
   army; hari, heri, army + waltan to manage, govern, G. walten;
   akin to E. wield. See {Harry}, {Wield}.]
   1. (Antiq.) An officer whose business was to denounce or
    proclaim war, to challenge to battle, to proclaim peace,
    and to bear messages from the commander of an army. He was
    invested with a sacred and inviolable character.
    [1913 Webster]
 
   2. In the Middle Ages, the officer charged with the above
    duties, and also with the care of genealogies, of the
    rights and privileges of noble families, and especially of
    armorial bearings. In modern times, some vestiges of this
    office remain, especially in England. See {Heralds'
    College} (below), and {King-at-Arms}.
    [1913 Webster]
 
   3. A proclaimer; one who, or that which, publishes or
    announces; as, the herald of another's fame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A forerunner; a a precursor; a harbinger.
    [1913 Webster]
 
       It was the lark, the herald of the morn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Any messenger. "My herald is returned." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Heralds' College}, in England, an ancient corporation,
    dependent upon the crown, instituted or perhaps recognized
    by Richard III. in 1483, consisting of the three
    Kings-at-Arms and the Chester, Lancaster, Richmond,
    Somerset, Windsor, and York Heralds, together with the
    Earl Marshal. This retains from the Middle Ages the charge
    of the armorial bearings of persons privileged to bear
    them, as well as of genealogies and kindred subjects; --
    called also {College of Arms}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herald \Her"ald\, v. t. [imp. & p. p. {Heralded}; p. pr. & vb.
   n. {Heralding}.] [Cf. OF. herauder, heraulder.]
   To introduce, or give tidings of, as by a herald; to
   proclaim; to announce; to foretell; to usher in. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herald
   n 1: (formal) a person who announces important news; "the
      chieftain had a herald who announced his arrival with a
      trumpet" [syn: {herald}, {trumpeter}]
   2: something that precedes and indicates the approach of
     something or someone [syn: {harbinger}, {forerunner},
     {predecessor}, {herald}, {precursor}]
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]
   2: praise vociferously; "The critics hailed the young pianist as
     a new Rubinstein" [syn: {acclaim}, {hail}, {herald}]
   3: greet enthusiastically or joyfully [syn: {hail}, {herald}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top