หรือคุณหมายถึง helpfulneß?
Search result for

helpfulness

(9 entries)
(1.4144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helpfulness-, *helpfulness*, helpfulnes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเอื้ออาทร[N] generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
สาระประโยชน์[n. exp.] (sāra prayōt) EN: informativeness ; benefit ; utility ; helpfulness   FR: utilité [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helpfulness    (n) (h e1 l p f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helpful \Help"ful\, a.
   Furnishing help; giving aid; assistant; useful; salutary.
   [1913 Webster]
 
      Heavens make our presence and our practices
      Pleasant and helpful to him!       --Shak.
   -- {Help"ful*ly}, adv. -- {Help"ful*ness}, n. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helpfulness
   n 1: the property of providing useful assistance
   2: friendliness evidence by a kindly and helpful disposition
     [syn: {kindliness}, {helpfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top