Search result for

helpful

(63 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helpful-, *helpful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helpful[ADJ] ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งเกื้อกูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then a man's perspective could be helpful.ผู้ชายคนนี้มีมุมมองที่ดีและสามารถช่วยได้ Pret-a-Poor-J (2008)
You've been very helpful.เธอช่วยได้มากจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
I do. It's a.. it is helpful.จริงๆนะ มันช่วยได้มากนะ Passengers (2008)
I find kissing a very helpful, sweet way to... to relax.ผมว่า การจูบเนี่ยเป็นวิํธีการที่ได้ผล แล้วก็อ่อนหวานที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย New York, I Love You (2008)
Our American friends have been very helpful.เพื่อนชาวอเมริกัน ให้ความช่วยเหลือไว้มาก 24: Redemption (2008)
- that would be helpful. - Yeah.คุณอาจจะอยากได้ขนม ซึ่งหากินยาก Bedtime Stories (2008)
Hey, that's really helpful, thanks.เฮ้.. แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้ว ขอบใจนะ The Ruins (2008)
Our brain has been constructed so that certain aromas Coffee beans, blueberries that are helpful to our body,สมองของเราถูกสร้างเพื่อรับกลิ่มหอมเท่านั้น กลิ่นกาแฟ กลิ่นบลูเบอรี่ นั้นคือประโยชน์ต่อร่างกายของเรา Safe and Sound (2008)
Has my investigator been helpful?คนสอบสวนของฉันช่วยได้บ้างรึเปล่า? I Lied, Too. (2009)
I'm sure this is gonna be very helpful - a packet.ผมมั่นใจว่าแพคเกจนี่จะมีประโยชน์อย่างมาก Up in the Air (2009)
Yeah, this is helpful. Good.นั่นคือน้ำหนักผม Grilled (2009)
No, I just think, you know, it would be helpful... to look at the whole picture.ไม่เลย ฉันว่า คุณรู้น่า มันช่วยได้ หากคุณเห็นภาพทั้งหมด Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helpfulAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
helpfulAny of these books will be helpful to you.
helpfulFew treasures are worth as much as a friend who is wise and helpful.
helpfulHe may be clever, but he is not very helpful.
helpfulHe works too slowly to be helpful to us.
helpfulHis advice was very helpful.
helpfulI gave him some helpful advice.
helpfulIn this country there are only few examples that ideology and religion are helpful in character building for people.
helpfulReading literary criticism is very helpful to understanding literature.
helpfulShe thanked him for his helpful advice.
helpfulThat boy was so clever that he was helpful to the merchant in dealing.
helpfulThe methodology used in his study is also helpful to us in conducting our research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอบอ้อม[V] generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
ความเอื้ออาทร[N] generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
ความโอบอ้อมอารี[N] helpfulness, See also: generosity, Example: ชาวเมืองนี้เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเขาและเพื่อนๆ ยิ่งนัก, Thai definition: ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm-ārī) EN: helpfulness ; generosity   FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
โอบอ้อม[adj.] (ōp-øm) EN: generous ; helpful ; kindhearted   
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountifu ; kind ; helpful ; kind-hearted   FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil
เป็นประโยชน์[v. exp.] (pen prayōt) EN: be useful ; be beneficial ; be helpful ; advantage ; benefit   FR: être utile ; avoir de l'utilité
เผื่อแผ่[v.] (pheūaphaē) EN: be generous ; be liberal be open-handed ; be helpful   
เผื่อแผ่[adj.] (pheūaphaē) EN: generous ; helpful   FR: généreux

CMU English Pronouncing Dictionary
HELPFUL    HH EH1 L P F AH0 L
HELPFULLY    HH EH1 L P F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helpful    (j) (h e1 l p f @ l)
helpfully    (a) (h e1 l p f @ l ii)
helpfulness    (n) (h e1 l p f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilfreich {adj} | nicht hilfreichhelpful | unhelpful [Add to Longdo]
hilfsbereit; zuvorkommend {adj} | hilfsbereiter | am hilfsbereitestenhelpful | more helpful | most helpful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]
世話を焼く[せわをやく, sewawoyaku] (exp,v5k) to bother; to meddle; to poke one's nose (into another's business); to be too helpful [Add to Longdo]
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful [Add to Longdo]
面倒見がいい;面倒見が良い;面倒見がよい[めんどうみがいい(面倒見がいい;面倒見が良い);めんどうみがよい(面倒見が良い;面倒見がよい), mendoumigaii ( mendoumi gaii ; mendoumi ga yoi ); mendoumigayoi ( mendoumi ga yoi ;] (exp,adj-i) (See 面倒見のいい) very helpful; taking good care of [Add to Longdo]
面倒見のいい;面倒見の良い;面倒見のよい[めんどうみのいい(面倒見のいい;面倒見の良い);めんどうみのよい(面倒見の良い;面倒見のよい), mendouminoii ( mendoumi noii ; mendoumi no yoi ); mendouminoyoi ( mendoumi no yoi ;] (adj-i) (See 面倒見がいい) helpful (in terms of taking care of people) [Add to Longdo]
役に立つ[やくにたつ, yakunitatsu] (v5t) to be helpful; to be useful; (P) [Add to Longdo]
役立つ(P);役だつ[やくだつ, yakudatsu] (v5t,vi) to be useful; to be helpful; to serve the purpose; (P) [Add to Longdo]
有用[ゆうよう, yuuyou] (adj-na,n) useful; helpful; (P) [Add to Longdo]
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有助[yǒu zhù, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]
有帮助[yǒu bāng zhù, ㄧㄡˇ ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] helpful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helpful \Help"ful\, a.
   Furnishing help; giving aid; assistant; useful; salutary.
   [1913 Webster]
 
      Heavens make our presence and our practices
      Pleasant and helpful to him!       --Shak.
   -- {Help"ful*ly}, adv. -- {Help"ful*ness}, n. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helpful
   adj 1: providing assistance or serving a useful function [ant:
       {unhelpful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top