หรือคุณหมายถึง heireß?
Search result for

heiress

(33 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heiress-, *heiress*, heires
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heiress[N] ทายาทที่เป็นหญิง, See also: หญิงผู้รับมรดก, Syn. inheritress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
heiress(n) ทายาทหญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, there was this hotel heiress who dyed her hair blonde.แบบว่า.. ทายาทสาวของโรงแรมนี้ ผู้ที่โกรกผมเป็นสีบรอนด์ The Ruins (2008)
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา Invitation Only (2009)
- Marty's inspiration was "The Heiress."- แรงบันดาลใจของมาร์ตี้คือ เดอะเฮเรส The Age of Dissonance (2009)
Let me introduce her to you. This is Ha Jaegyeong, the heiress of the renowned JK Group.ทุก ๆ คน ชั้นจะแนะนำเธอให้รุ้จัก เธอคือลูกสาวของ เจเค กรุ๊ป Episode #1.15 (2009)
This lady is the heiress to a group much bigger than Shinhwa!ผู้หญิงคนนี้ต่างหากที่จะเกี่ยวดองกับชินฮวากรุ๊ปน่ะ Episode #1.24 (2009)
With all the land and properties, she's now one of the wealthiest young heiresses in Yorkshire, if not England.ทั้งที่ดินและทรัพย์สินทั้งหมด ตอนนี้เธอเป็นหญิงสาวที่มีทรัพย์สินมากที่สุด ทายาทที่อายุน้อยที่สุดในยอร์คไชร์ ถ้าไม่นับประเทศอังกฤษนะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I am an heiress.ทายาทหญิงไง One (2010)
Maybe you'll get sick of playing plumber and you'll sell the place and marry and heiress and move to Connecticut, and I'll be stuck here haunting monsters.บางที คุณจะเบื่อ ที่จะเล่นบทช่างประปา คุณอาจจะขายที่นี่ และแต่งงานกับผู้หญิงรวยๆ แล้วย้ายไปอยู่ คอนเน็กติกัส There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Well, you're an heiress who's slinging burnt hash and stale toast.เอ่อ เธอก็เป็นทายาทตระกูลดัง ที่กำลังนั่งน้ำลายหกใส่กัญชา และขนมปังบูด And Strokes of Goodwill (2011)
We'll show 'em The Heiress.พวกเราจะได้เอา The Heirresให้พวกเขาดู Through Many Dangers, Toils, and Snares (2012)
If this heiress thing ever goes south, you got yourself a big future in clam baking.ถ้านี้คือสิ่งที่มอบในพินัยกรรม มันจะไม่มีทางหายไป คุณรู้ว่าตัวคุณเองโตมา มีอนาคตคือการปิคนิคริมทะเล Duress (2012)
So not only is Lisa Hill married, she is also an heiress...ไม่เพียงแค่เธอแต่งงานแล้ว เธอยังเป็นเศรษฐีนี Til Death Do Us Part (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทายาท[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
ผู้รับพินัยกรรม[N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้รับมรดก, Example: ผู้รับพินัยกรรมต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมในวันรับมรดก, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับมรดก[n.] (phūrapmøradok) EN: heir ; heiress ; inheritor   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ผู้รับพินัยกรรม[n.] (phūrapphinaikam) EN: heir ; heiress ; legatee   FR: héritier [m] ; légataire [m]
ทายาท[n.] (thāyāt) EN: heir ; heiress ; descendant ; successor   FR: héritier [m] ; héritière [f] ; légataire [m] ; successeur [m] ; bénéficiaire [m]
ทายาทโดยสิทธิ[n. exp.] (thāyāt dōi sitthi) EN: legitimate heir ; legitimate heiress ; rightful heir ; rightful heiress   FR: héritier légitime [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIRESS    EH1 R AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heiress    (n) (e@1 r i s)
heiresses    (n) (e@1 r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbin {f} | Erbinnen {pl}heiress | heiresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺産相続人[いさんそうぞくにん, isansouzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]
継嗣[けいし, keishi] (n) (arch) (See 跡継ぎ) successor; heir; heiress [Add to Longdo]
跡取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor [Add to Longdo]
跡取り娘[あととりむすめ, atotorimusume] (n) one's daughter and heiress [Add to Longdo]
相続人[そうぞくにん, souzokunin] (n) heir; heiress; inheritor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Heiress \Heir"ess\, n.
     A female heir.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heiress
      n 1: a female heir [syn: {heiress}, {inheritress}, {inheritrix}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top