Search result for

hei

(190 entries)
(3.2187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hei-, *hei*
Possible hiragana form: へい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heir    [N] ทายาท, See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, Syn. beneficiary, inheritor, successor
heigh    [INT] คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
heist    [N] การปล้น (คำสแลง), See also: การขโมย, โจรกรรม
heist    [VT] ปล้น (คำสแลง), See also: ขโมย, Syn. rob, steal, thieve
heifer    [N] วัวสาว (โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยมีลูกวัว)
height    [N] ความสูง, See also: ระดับความสูง, Syn. altitude, elevation
height    [N] จุดที่สูงสุด, See also: จุดสุดยอด
height    [N] ระดับที่สูงที่สุด
heimish    [ADJ] อบอุ่นและเป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ)
heinous    [ADJ] เลวร้าย, See also: ชั่วร้าย, Syn. atrocious, monstrous, wicked

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HEI (high-energy ignition system)เอชอีไอ (ระบบจุดระเบิดพลังงานสูง) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
HEI (high-energy ignition system)เอชอีไอ (ระบบจุดระเบิดพลังงานสูง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
heightความสูง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
height of contourส่วนป่องที่สุด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
height of land; divide; drainage divide; topographic divide; water parting; watershed lineสันปันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
height; stature; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Heine-Borel theoremทฤษฎีบทไฮเน-โบเรล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heir apparentทายาททางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Height of cloud base - Ceiling (US)ความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง [อุตุนิยมวิทยา]
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heifer(เฮฟ'เฟอะ) n. วัวสาวที่มีอายุต่ำกว่า 3ปีและยังไม่เคยมีลูกวัว
heigh(เฮ,ไฮ) interj. คำอุทาน
height(ไฮทฺ) n. ความสูง,เนินเขา,ภูเขา,จุดสุดยอด
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
heighth(ไฮธฺ) n. ดูheight
heinie(ไฮ'นี) n. คนเยอรมัน
heinous(เฮ'นัส) adj. น่าเกลียด,น่าชัง,มีกลิ่นเหม็น,โหดเหี้ยมที่สุด., See also: heinously adv. heinousness n., Syn. atrocious
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
heifer(n) วัวสาว
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heiress(n) ทายาทหญิง
heirloom(n) มรดก,ของตกทอด
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heidi!ไฮดี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Нeigh-ho, heigh-hoเฮ-โฮ, เฮ โฮ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho!เฮ-โฮ, เฮ โฮ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-hoเฮ-โฮ, เฮ โฮ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho Нeigh-ho, heigh-hoเฮ-โฮ, เฮ โฮ เฮ-โฮ, เฮ โฮ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho!เฮ-โฮ, เฮ โฮ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho!เฮ-โฮ, เฮ โฮ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho lt's home from work we goเฮ-โฮ, บ้าน เฮ โฮมันมาจากการ ทำงานของเราไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нeigh-ho, heigh-ho!เฮ-โฮ, เฮ โฮ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hei"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"
heiShe's about the same height as you.
heiShe was dropped from the height of happiness into the depth of misery.
hei"I rather like heights. You know, in my last life I must have been ... an aeroplane?" "Usually that would be 'bird' there."
heiThe man was of normal height.
heiWhat's the height of the Empire State Building?
heiThe height of the tower is above 100 meters.
heiThe new houses are of a uniform height.
heiThe storm was at its height.
heiThat's to me like a flower on lofty heights.
heiThe two mountains are of equal height.
heiThe actor died at the height of his popularity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สืบสายโลหิต    [N] heir/heiress, See also: inheritor, successor, beneficiary, Syn. ผู้สืบสายเลือด, ทายาท, Example: ทันทีที่บรรลุนิติภาวะ เขาได้ประกาศสร้างครอบครัวของตัวเองและต้องการมีผู้สืบสายโลหิตไว้สืบสกุลด้วย, Count unit: คน
ความสูง    [N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความสูงต่ำ    [N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก
ผู้สืบทอด    [N] heir, See also: beneficiary, successor, inheritor, next in line, Syn. ทายาท, ผู้สืบสันดาน, ผู้สืบสกุล, Example: มรดกทั้งหมดของท่านก็จะต้องตกเป็นของผู้สืบทอดตามกฎหมายอยู่แล้ว, Thai definition: บุคคลรวมทั้งทารกในครรภ์มารดาซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย
ส่วนสูง    [N] height, Syn. ความสูง, Example: นางงามปีนี้มีส่วนสูงใกล้เคียงกันหมด, Count unit: เซนติเมตร
ทานบารมี    [N] height of liberality, See also: height of generosity, Syn. ทาน, การให้ทาน, Example: ผู้ที่มีทานบารมีมาก ย่อมมีพวกพ้องมากเป็นธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทายาทโดยธรรม    [N] statutory heir, See also: heir at law, Example: พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย, Count unit: คน, Thai definition: ทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกตามกำหนดของกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ทายาท    [N] heir, See also: heiress, Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข, Example: เขาประกาศสร้างครอบครัวของตนเอง และต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้สมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผู้รับ หรือผู้อยู่ในฐานะที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่อจากบุคคลอื่น
รัชทายาท    [N] heir, See also: heir to the throne, Example: ขุนวรวงศาธิราชลอบวางยาพิษปลงพระชนม์สมเด็จพระแก้วฟ้า รัชทายาทของสมเด็จพระไชยราชาธิราช, Thai definition: ผู้จะสืบราชสมบัติ
ผู้รับช่วง    [N] heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
กาน้ำชา[n.] (kānāmchā) FR: théière [f]
โคก[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ความสูง[n.] (khwāmsūng) EN: height ; altitude   FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
เลยตามเลย[v.] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEIT    HH AY1 T
HEIN    HH AY1 N
HEIL    HH AY1 L
HEIR    EH1 R
HEID    HH AY1 D
HEIM    HH AY1 M
HEICO    HH AY1 K OW0
HEICK    HH AY1 K
HEIDE    HH AY1 D
HEIDT    HH AY1 D T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heir    (n) (e@1 r)
Heinz    (n) (h ai1 n z)
Heidi    (n) (h ai1 d ii)
heirs    (n) (e@1 z)
heifer    (n) (h e1 f @ r)
height    (n) (h ai1 t)
Heisler    (n) (h ai1 s l @ r)
heifers    (n) (h e1 f @ z)
heighho    (uh) (h ei2 h ou1)
heights    (n) (h ai1 t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
陛下[へいか, heika] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี เช่น 天皇陛下(てんのうへいか)
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
平均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
平均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
平行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน
弊社[へいしゃ, heisha] (n) บริษัทของผู้พูด เป็นคำสุภาพแบบถ่อมตัว เมื่อพูดถึงบริษัทของตนเอง มักใช้เป็นภาษาเขียนในจดหมาย, See also: A. 御社,
閉店[へいてん, heiten] (n) ร้านปิด, การปิดร้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
平均寿命[へいきんじゅみょう, ] (n ) อายุโดยเฉลี่ย
閉鎖[へいさ, ] (n) การปิด,การเลิกกิจการ
平日[へいじつ, ] (n) วันธรรมดา
平準化[へいじゅんか, ] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
併発症[へいはつしょう, ] (n) ความซับซ้อน
平版[へいはん, ] (n) มุมตรง
平方根[へいほうこん, ] (n ) รากที่สอง - สแควร์รูท , See also: R. square root
平和[へいわ, ] (n ) สันติภาพ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989

German-Thai: Longdo Dictionary
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
heikel(adj) ยุ่งยาก เช่น Anschlußprobleme sind heikel.
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen
Heim(n) |das, pl. Heime| บ้าน, See also: S. Haus,
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).
Heirat(n) |die, pl. Heiraten| การแต่งงาน เช่น Die Heirat mit einem bekannten Schauspieler ist ihr Traum. การแต่งงานกับนักแสดงที่โด่งดังเป็นความฝันของเธอ
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
heiß(adj) ร้อน, See also: die Hitze
heißen(vi) |hieß, hat geheißen| มีชื่อว่า, เรียกว่า เช่น Wie heißen Sie? คุณชื่ออะไร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heim {n}home [Add to Longdo]
Heizung {f} | Heizungen {pl}heating | heatings [Add to Longdo]
Heidekraut {n}; Heide {f}; Erika {f} [bot.]heather; heath [Add to Longdo]
Heidekraut {n}moorland herb [Add to Longdo]
Heide {f}; Heideland {n}heath [Add to Longdo]
Heideland {n}moor land [Add to Longdo]
Heideland {n}wold [Add to Longdo]
Heidelbeere {f}; Blaubeere {f} | Heidelbeeren {pl}; Blaubeeren {pl}bilberry; blueberry; whortleberry | bilberries; blueberries; whortleberries [Add to Longdo]
Heidemoor {n} | Heidemoore {pl}moorland | moorlands [Add to Longdo]
Heide {m}; Heidin {f} | Heiden {pl}heathen; pagan | heathen; pagans [Add to Longdo]
Heidenangst {f}mortal fright [Add to Longdo]
Heidengeld {n}a fortune [Add to Longdo]
Heidenspaß {m}huge fun [Add to Longdo]
Heidentum {n}heathendom [Add to Longdo]
Heidentum {n}paganism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确定性原理[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
个子[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙, / ] height; stature; build; size [Add to Longdo]
嗣子[sì zǐ, ㄙˋ ㄗˇ, ] heir; adopted son [Add to Longdo]
[hēi, ㄏㄟ, ] hey [Add to Longdo]
嘿咻[hēi xiū, ㄏㄟ ㄒㄧㄡ, ] (colloquial) to make love [Add to Longdo]
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, ] heighten; raise up [Add to Longdo]
小牝牛[xiǎo pìn niú, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˋ ㄋㄧㄡˊ, ] heifer [Add to Longdo]
平安时代[Píng ān shí dài, ㄆㄧㄥˊ ㄢ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Heian period (794-1192), period of Japanese history ruled by Kyoto imperial court [Add to Longdo]
平成[Píng chéng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, ] Heisei, reign name of Japanese Emperor Akihito, from 1989 [Add to Longdo]
海德保[Hǎi dé bǎo, ㄏㄞˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Heidelberg (Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
並列[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
仲人[なこうど, nakoudo] Heiratsvermittler [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
併用[へいよう, heiyou] gemeinsam_benutzen [Add to Longdo]
併発[へいはつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
併記[へいき, heiki] auf_die_gleiche_Seite_schreiben, daneben_schreiben [Add to Longdo]
[へい, hei] SOLDAT [Add to Longdo]
兵卒[へいそつ, heisotsu] einfacher_Soldat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  hei
     ah; oh; ow
     woe
  

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  hei
     hey; say
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top