หรือคุณหมายถึง heedfulneß?
Search result for

heedfulness

(6 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heedfulness-, *heedfulness*, heedfulnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา heedfulness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *heedfulness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใส่ใจ[N] attention, See also: care, heedfulness, Syn. ความเอาใจใส่, ความตั้งใจ, Example: นายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจกับการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ, Thai definition: การเอาใจใส่จดจ่อ, การให้ความสนใจ
ความเอาใจใส่[N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmerksamkeit {f}heedfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heedful \Heed"ful\, a.
   Full of heed; regarding with care; cautious; circumspect;
   attentive; vigilant. --Shak. -- {Heed"ful*ly}, adv. --
   {Heed"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heedfulness
   n 1: the trait of staying aware of (paying close attention to)
      your responsibilities [syn: {mindfulness}, {heedfulness}]
      [ant: {heedlessness}, {inadvertence}, {inadvertency},
      {unmindfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top