Search result for

heed

(75 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heed-, *heed*, he, hee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heed[N] การเอาใจใส่, See also: การระมัดระวัง
heed[VT] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, mind
heed[VI] เอาใจใส่, See also: ระมัดระวัง, Syn. attend, beware
heedless[ADJ] ไม่เอาใจใส่, See also: เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless, incautious, thoughtless, Ant. careful, cautious, thoughtful
heedlessly[ADV] อย่างไม่เอาใจใส่, See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly, Ant. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
heedlessness[N] ความหละหลวม, See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness, Ant. carefulness, cautiousness, thoughtfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heed(ฮีด) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส่,สังเกต., See also: heeder n. heedful adj. heedness n., Syn. attention
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
unheeded(อัน'ฮีดดิด) adj. ไม่เป็นที่สนใจ,ถูกมองข้าม
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole

English-Thai: Nontri Dictionary
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heed my words.จำคำข้าไว้ Excalibur (2008)
Of course you do, but this time, will you heed my words?เจ้าต้องการแน่ แต่ครั้งนี้ เจ้าจะทำตามที่ข้าพูดได้ไหม? To Kill the King (2008)
Do not hesitate, and heed my command.ไม่ต้องลังเล และจงทำตามที่ข้าสั่ง The Kingdom of the Winds (2008)
You now must heed my command.เจ้าจะต้องฟังคำสั่งของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
If you don't heed His Majesty's command,หากท่านยังไม่ฟังคำสั่งของฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
And take heed of thy friends."และจงระวังเพื่อนของเอ็งให้ดี Under & Out (2008)
Oh, dear queen, heed the words of a king--โอ้ ราชินีที่รัก สนใจกับคำพูดของราชา Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Where could he be heed this time of night?เขาจะไปที่ไหนได้บ้าง ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
You failed to heed my advice in the past,เมื่อครั้งก่อนเจ้าไม่ใส่ใจคำแนะนำของข้า The Nightmare Begins (2009)
I have warned you about her in the past, but you have failed to take heed. She is dangerous.ข้าเตือนเจ้าแล้วเรื่องหล่อน เมื่อครั้งก่อน แต่เจ้าก็ไม่ยอมใส่ใจ หล่อนเป็นตัวอันตราย The Fires of Idirsholas (2009)
All of you, take heed.พวกนาย ฟังนะ My Fair Lady (2009)
Best to heed the advice.เชื่อฟังคำแนะนำเขาจะดีที่สุด Great and Unfortunate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heedThe man gave no heed to her loud protest.
heedThe mountaineers set off, paying no heed to the severe blizzard.
heedPay heed to your food.
heedHe doesn't heed any advice.
heedTake heed of her advice.
heedThey gave no heed to the warning.
heedHeed public opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หารู้ไม่[CONJ] unawarely, See also: heedlessly, unconsciously, Example: พฤติกรรมที่รีดผ้าวันละชุดและปิดทีวีไม่ถอดปลั๊กออกหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้สูญเสียพลังงานเป็นอย่างมาก
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ความหละหลวม[N] recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
ความเอาใจใส่[N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
เลินเล่อ[ADJ] careless, See also: heedless, negligent, Syn. ประมาท, สะเพร่า, Example: เขาเป็นคนเลินเล่อเลยไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย, Thai definition: ที่ขาดความระวังหรือไม่รอบคอบในสิ่งที่ควรกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with   FR: flatter ; enjôler
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly   FR: sans soin ; sans prêter attention
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle   FR: insister ; presser
ขี้ฉ้อตอแหล[v. exp.] (khīchø tølaē) EN: deceive ; be deceitfu l; wheedle ; bluff   
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent   FR: négligent ; désordonné
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent   FR: négligent ; insouciant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEED    HH IY1 D
HEEDS    HH IY1 D Z
HEEDED    HH IY1 D AH0 D
HEEDING    HH IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heed    (v) (h ii1 d)
heeds    (v) (h ii1 d z)
heeded    (v) (h ii1 d i d)
heedful    (j) (h ii1 d f @ l)
heeding    (v) (h ii1 d i ng)
heedless    (j) (h ii1 d l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ロッキード[, rokki-do] (n) Lockheed [Add to Longdo]
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]
鑑みる;鑒みる[かんがみる, kangamiru] (v1,vt) to heed; to take into account; to learn from; to take warning from; in view of; in the light of [Add to Longdo]
気にも留めない;気にもとめない[きにもとめない, kinimotomenai] (exp,adj-i) (See 気に留める) to pay no heed to; to not care about; to take no notice of [Add to Longdo]
気に留める;気にとめる[きにとめる, kinitomeru] (exp,v1) to (keep in) mind; to give heed to; to pay attention to [Add to Longdo]
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to [Add to Longdo]
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]
御輿を担ぐ;みこしを担ぐ[みこしをかつぐ, mikoshiwokatsugu] (exp,v5g) (1) to wheedle a person into doing something; (2) to carry a portable shrine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] heedless; careless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heed \Heed\ (h[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Heeded}; p. pr. & vb.
   n. {Heeding}.] [OE. heden, AS. h[=e]dan; akin to OS.
   h[=o]dian, D. hoeden, Fries. hoda, OHG. huoten, G. h["u]ten,
   Dan. hytte. [root]13. Cf. {Hood}.]
   To mind; to regard with care; to take notice of; to attend
   to; to observe.
   [1913 Webster]
 
      With pleasure Argus the musician heeds. --Dryden.
 
   Syn: To notice; regard; mind. See {Attend}, v. t.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heed \Heed\, v. i.
   To mind; to consider.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heed \Heed\, n.
   1. Attention; notice; observation; regard; -- often with give
    or take.
    [1913 Webster]
 
       With wanton heed and giddy cunning.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Amasa took no heed to the sword that was in Joab's
       hand.                 --2 Sam. xx.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Birds give more heed and mark words more than
       beasts.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful consideration; obedient regard.
    [1913 Webster]
 
       Therefore we ought to give the more earnest heed to
       the things which we have heard.    --Heb. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. A look or expression of heading. [R.]
    [1913 Webster]
 
       He did it with a serious mind; a heed
       Was in his countenance.        --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heed
   n 1: paying particular notice (as to children or helpless
      people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends
      without heed to the consequences" [syn: {attentiveness},
      {heed}, {regard}, {paying attention}] [ant: {heedlessness},
      {inattentiveness}]
   v 1: pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of
      the old men" [syn: {heed}, {mind}, {listen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top