Search result for

heath

(80 entries)
(2.4451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heath-, *heath*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heath[N] ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง ในตระกูล Erica Calluna
heathen[N] คนนอกศาสนา, See also: คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว, Syn. gentile, pagan
heather[N] ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris, Syn. ling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heath(ฮีธ) n. ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง
heath birdn. ไก่ป่าสีดำ
heath cockไก่ป่าสีดำตัวผู้
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั
heather(ฮี'เธอะ) n. ต้นไม้เตี้ยโดยเฉพาะจำพวก colluna vulgaris
sheath(ชีธ) n. ฝักดาบ,ฝักมีด,ปลอกมีด,ฝัก,ปลอก,ปลอกสายเคเบิล,เสื้อผ้ารัดรูป. vt. สวมปลอก,ใส่ฝัก pl. sheaths, Syn. case,cover
sheath knifen. มีดที่มีปลอก
sheathe(ชีธ) vt. ใส่ปลอก,ใส่ฝัก,หุ้ม,คลุม,บ้ง,หดเล็บเข้า., See also: sheather n., Syn. envelop
sheathing(ชี'ธิง) n. การสวมใส่ปลอก,การใส่ฝัก,สิ่งปกคลุม,ชั้นนอก,วัสดุที่ใช้ปกคลุม

English-Thai: Nontri Dictionary
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heathen(n) คนนอกศาสนา,คนป่าเถื่อน,คนนอกรีต,คนไม่มีศาสนา
heathenish(adj) นอกศาสนา,ป่าเถื่อน,นอกรีต,ที่ไม่นับถือศาสนา
heather(n) หญ้าเขียว,ทุ่งหญ้า
sheath(n) ปลอก,ฝัก,ซองมีด
sheathe(vt) หุ้ม,ใส่ฝัก,ใส่ปลอก,คลุม,บัง
unsheathe(vt) ชักออกจากฝัก,ดึงออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The things we have to do in these heathen countries.สิ่งที่เราต้องทำ ในประเทศที่ประชาชาติเหล่านี้ Help! (1965)
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน The Little Prince (1974)
# 'Neath the heather #ด้วยความป่าเถื่อนนั้น An American Tail (1986)
- Mr. Heathcliff?- คุณฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
- Mr. Heathcliff?- คุณฮีธคลิฟฟ์ครับ Wuthering Heights (1992)
Mr. Heathcliff, if I'm not to have a guide to take me up to the Grange,คุณฮีฟคลิฟฟ์ ถ้าผมไม่ได้ คนนำทาง ผมกลับไปที่บ้านเกรนจ์ Wuthering Heights (1992)
"Catherine Heathcliff. ""แคทเธอรีน ฮีธคลิฟฟ์" Wuthering Heights (1992)
Earnshaw named him Heathcliff.พวกเอิร์นชอว์ตั้งชื่อให้เขาว่าฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
Heathcliff was more Cathy's brother than Hindley.ฮีธคลิฟฟ์เป็นเหมือน พี่น้องของแคทเธอรีนมากกว่าฮินด์ลีย์ Wuthering Heights (1992)
Though Heathcliff became Mr. Earnshaw's favorite child, his protection was limited by the length of the old man's life.ถึงแม้ฮีธคลิฟฟ์จะเป็น ลูกชายคนโปรดของนายเอิร์นชอว์ สิ่งปกป้องรักษาเขาก็หมดลง เมื่อชายชรา จากไป Wuthering Heights (1992)
Heathcliff!ฮีธคลิฟฟ์ Wuthering Heights (1992)
Where's Heathcliff?ฮีธคลิฟฟ์อยู่ไหนน่ะ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heathThe plane departs from Heathrow at 12:30.
heathWe expect to arrive at Heathrow Airport at eight.
heathWe live within easy access of Heathrow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case   FR: gaine [f] ; fourreau [m]
ฝักดาบ[n.] (fakdāp) EN: sheath   
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
หลิวไต้หวัน [n. exp.] (liū Taiwan) EN: False heather ; Elfin herb   
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
ปลากด[n. exp.] (plā kot) EN: catfish ; sheatfish ; sheathfish   FR: poisson-chat [m]
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: sheath ; ferrule ; knife sheath   
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence (especially of the areca palm)   
สนามบินฮีทโธรว์[n. prop.] (Sanāmbin Hītthrō) EN: Heathrow Airport   FR: aéroport d'Heathrow [m] ; aéroport de Londres Heathrow [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEATH    HH IY1 TH
HEATHER    HH EH1 DH ER0
HEATHEN    HH IY1 DH AH0 N
HEATH'S    HH IY1 TH S
HEATHROW    HH IY1 TH R OW0
HEATHMAN    HH IY1 TH M AH0 N
HEATHERS    HH EH1 DH ER0 Z
HEATHWOOD    HH IY1 TH W UH2 D
HEATHCOTE    HH EH1 TH K AH0 T
HEATHER'S    HH EH1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heath    (n) (h ii1 th)
heaths    (n) (h ii1 th s)
Heather    (n) (h e1 dh @ r)
heathen    (n) (h ii1 dh n)
heather    (n) (h e1 dh @ r)
Heathrow    (n) (h ii1 th r ou)
heathens    (n) (h ii1 dh n z)
heathers    (n) (h e1 dh @ z)
heathenish    (j) (h ii1 dh n i sh)
heather-mixture    (n) - (h e1 dh @ - m i k s ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シース[, shi-su] (n) sheath [Add to Longdo]
シースシルエット[, shi-sushiruetto] (n) sheath silhouette [Add to Longdo]
シースドレス[, shi-sudoresu] (n) sheath dress [Add to Longdo]
シースナイフ[, shi-sunaifu] (n) sheath knife [Add to Longdo]
シースヒーター[, shi-suhi-ta-] (n) sheathed heater [Add to Longdo]
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube [Add to Longdo]
シーズ線[シーズせん, shi-zu sen] (n) sheathing wire [Add to Longdo]
ツツジ科[ツツジか, tsutsuji ka] (n) (See 躑躅) Ericaceae (plant family); heath; (subset of Ericaceae once formally had the generic name Azalea) [Add to Longdo]
ヒース[, hi-su] (n) heath [Add to Longdo]
ヒースロー[, hi-suro-] (n) Heathrow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
希思罗[xī sī luō, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛ, / ] Heathrow (London airport) [Add to Longdo]
希斯罗机场[xī sī luó jī chǎng, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Heathrow Airport [Add to Longdo]
石南属[shí nán shǔ, ㄕˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] heather [Add to Longdo]
石南树[shí nán shù, ㄕˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] heath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heath \Heath\ (h[=e]th), n. [OE. heth waste land, the plant
   heath, AS. h[=ae][eth]; akin to D. & G. heide, Icel.
   hei[eth]r waste land, Dan. hede, Sw. hed, Goth. hai[thorn]i
   field, L. bucetum a cow pasture; cf. W. coed a wood, Skr.
   ksh[=e]tra field. [root]20.]
   1. (Bot.)
    (a) A low shrub ({Erica vulgaris} or {Calluna vulgaris}),
      with minute evergreen leaves, and handsome clusters of
      pink flowers. It is used in Great Britain for brooms,
      thatch, beds for the poor, and for heating ovens. It
      is also called {heather}, and {ling}.
    (b) Also, any species of the genus {Erica}, of which
      several are European, and many more are South African,
      some of great beauty. See Illust. of {Heather}.
      [1913 Webster]
 
   2. A place overgrown with heath; any cheerless tract of
    country overgrown with shrubs or coarse herbage.
    [1913 Webster]
 
       Their stately growth, though bare,
       Stands on the blasted heath.     --Milton
    [1913 Webster]
 
   {Heath cock} (Zool.), the blackcock. See {Heath grouse}
    (below).
 
   {Heath grass} (Bot.), a kind of perennial grass, of the genus
    {Triodia} ({Triodia decumbens}), growing on dry heaths.
 
   {Heath grouse}, or {Heath game} (Zool.), a European grouse
    ({Tetrao tetrix}), which inhabits heaths; -- called also
    {black game}, {black grouse}, {heath poult}, {heath fowl},
    {moor fowl}. The male is called {heath cock}, and
    {blackcock}; the female, {heath hen}, and {gray hen}.
 
   {Heath hen}. (Zool.) See {Heath grouse} (above).
 
   {Heath pea} (Bot.), a species of bitter vetch ({Lathyrus
    macrorhizus}), the tubers of which are eaten, and in
    Scotland are used to flavor whisky.
 
   {Heath throstle} (Zool.), a European thrush which frequents
    heaths; the ring ouzel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heath
   n 1: a low evergreen shrub of the family Ericaceae; has small
      bell-shaped pink or purple flowers
   2: a tract of level wasteland; uncultivated land with sandy soil
     and scrubby vegetation [syn: {heath}, {heathland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top